Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus toteutetaan osana maakuntauudistusta. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa 18 maakuntaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa 18 maakunnassa on vuoden 2020 alusta alkaen oma pelastuslaitos. Sisäministeriö valmistelee uudistuksen vaatimat lainsäädäntömuutokset.

Tällä hetkellä pelastustoimi on kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta. Päätös ei vaikuta paloasemien määrään. Maakunnallisista pelastuslaitoksista säädetään tulevassa pelastustoimen järjestämislaissa.

Pelastustoimen uudistuksella on yhteys sote-uudistuksen ensihoitoa koskeviin ratkaisuihin. Hallitus on linjannut, että kaikki 18 maakuntaa järjestävät ensihoidon. Näin pelastuslaitokset voivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluja terveydenhuollolle. Tällä hetkellä pelastuslaitokset hoitavat vuosittain noin 400 000 ensihoitotehtävää.

Uudistuksessa vahvistetaan valtion ohjausta pelastustoimessa. Vahva ohjaus toteutetaan siten, että valtioneuvosto hyväksyy pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet, ja sisäministeriö ohjaa suoraan 18 maakunnan pelastustointa. Osa pelastustoimen tehtävistä voidaan koota yhdelle tai useammalle maakunnalle.

Sisäministeriö arvioi ja valvoo jatkossa pelastustoimen palvelutasoa. Uusi valtion lupa- ja valvontavirasto vastaa pelastustoimen laillisuusvalvonnasta.

Pelastustoimen päätöksenteko ja tehtävät kaaviona

Tavoitteena tehokas ja yhtenäinen pelastustoimi koko Suomessa

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on

  • taata kustannustehokas, yhtenäinen ja laadukas pelastustoimi koko maassa
  • varmistaa pelastustoimen resurssien tehokas käyttö niin, että pelastustoimen toimintavalmius ei heikkene
  • varautua myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin kaikkialla Suomessa sekä
  • varmistaa, että pelastustoimen mahdollisuudet toteuttaa ensihoitoa ja yhteistyöhyödyt sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa säilyvät
  • vahvistaa ja parantaa pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinaatiota.

Valmisteluvaihe

Pelastustoimen uudistushankkeen toimikausi on 15.12.2015-31.12.2018. Uusien pelastuslaitosten on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Pelastustoimen järjestämislakiluonnoksen lausuntokierros päättyi 11.11.2016. Lausuntoja annettiin kaikkiaan 104.

Hallituksen esitys pelastustoimen järjestämislaiksi (HE 16/2017) annettiin eduskunnalle 9.3.2017.

Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa 

Lausuntoyhteenveto 7.12.2016
Pelastustoimen järjestämislain valmistelu (ml. lakiluonnoksesta annetut lausunnot)

Pelastustoimen varsinaiseen sisältölakiin eli pelastuslakiin tehtävät muutokset lähtevät lausunnolle syksyllä 2017 ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuodesta 2018.

Lisätietoja

Taito Vainio, Neuvotteleva virkamies, hankejohtaja 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja varautuminen 0295488423  


Mika Kättö, lainsäädäntöjohtaja 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Lainsäädäntö ja ohjaus 0295488413