Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rajavartijoiden toimivaltuuksiin laajennuksia hybridiuhkiin vastaamiseksi

Sisäministeriö 7.6.2017 13.33
Tiedote 58/2017

Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksiin suunnitellaan laajennuksia, jotta se voisi puuttua myös niin sanottuihin hybridiuhkiin nopeasti ja tehokkaasti niin itse kuin yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Muutosten tavoitteena on parantaa Rajavartiolaitoksen ja sitä kautta myös muiden viranomaisten kriisinsietokykyä ja kykyä hallita laajoja häiriötilanteita.

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen rajavartiolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Hybridiuhkilla tarkoitetaan erilaisia tarkoituksellisia tapoja aiheuttaa painetta, vahinkoa, epävarmuutta ja epävakautta. Keinoja voivat olla esimerkiksi informaatiovaikuttaminen, verkkoon kohdistuvat operaatiot, terroristinen ja rikollinen toiminta, elintärkeään infrastruktuuriin kohdistuvat tuhotyöt sekä sotilaalliset toimet.

Lakimuutosten tarkoitus on täydentää erityisesti rajavartiomiehen toimivaltuuksia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä rajanylityspaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä, Rajavartiolaitoksen toimitiloissa ja Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevilla alueilla silloin, kun poliisi on estynyt sitä tekemästä. Rajavartiolaitoksen toimivaltuudet olisivat samat kuin poliisilla vastaavissa tilanteissa.

Rajavartiolain virka-apusäännökset ajantasaistettaisiin. Rajavartiolaitos voisi jatkossa antaa poliisille terrorismin torjunnassa sotilaallista asevoimaa sisältävää virka-apua merialueen lisäksi myös maa-alueilla. Puolustusvoimien virka-apu Rajavartiolaitokselle voisi sisältää myös voimakeinojen käyttöä toimivaltaisen rajavartiomiehen ohjauksessa.

Rajavartiolakiin lisättäisiin säännökset Rajavartiolaitoksen tukena toimivien asevelvollisten toimivaltuuksista. Esityksen mukaan asevelvolliset voisivat rajavartiomiesten pyynnöstä erityisestä syystä esimerkiksi ottaa henkilötuntomerkkejä, ohjata liikennettä ja tehdä turvallisuustarkastuksia. Asevelvollisia ei käytettäisi vaarallisissa tehtävissä.

Rajavartiomiehelle säädettäisiin oikeus puuttua miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin lennätykseen tarvittaessa voimakeinoja ja teknisiä toimenpiteitä käyttäen. Lisäksi rajavartiomiehen olisi mahdollista paikantaa kauko-ohjauslaite lennättäjän löytämiseksi. Toimivaltuudet ovat välttämättömiä esimerkiksi meripelastushelikopterien toiminnan turvaamiseksi.

Rajavartiolakiin lisättäisiin säännökset vesiliikenteen tilapäisestä keskeyttämisestä tai rajoittamisesta. Lisäksi Rajavartiolaitoksen oikeutta ottaa tilapäisesti käyttöönsä kiinteistöjä, oikeutta rajavyöhykelupien peruuttamiseen sekä oikeutta liikkumisrajoitusten tai -kieltojen määräämiseen laajennettaisiin.

Liikenteenharjoittajan velvollisuudet ulkorajaliikenteessä ulotettaisiin koskemaan myös sisärajaliikennettä, jos rajavalvonta on väliaikaisesti palautettu sisärajoille. Tämä tarkoittaisi käytännössä matkustusasiakirjojen tarkistamista, matkustajaluetteloiden toimittamista sekä takaisinkuljetusvelvollisuutta silloin, kun maahanpääsy on evätty.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017 ja muutokset tulisivat voimaan vuonna 2018.

Tutustu tarkemmin hankkeeseen ja lausuntopyyntöön

Lisätietoja

hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto, p. 0295 421 601, [email protected]