Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Ihmiskaupan torjunnassa keskeistä on tietoisuuden lisääminen

Kirsi Pimiä Julkaisupäivä 7.5.2021 10.47 Blogit SM

 

Kirsi Pimiä.

Ihmiskauppa on vakavaa rikollisuutta, jossa ihmistä alistetaan ja hyväksikäytetään. Ihmiskaupan torjunnassa keskeistä on tunnistaa uhrit ja saada heidät ohjattua auttamisjärjestelmän piiriin. Viranomaisten keskinäistä ja järjestökentän kanssa tehtävää yhteistyötä on tärkeä vahvistaa ja osaamista lisätä ihmiskaupan torjunnassa.  Lisäksi on koordinoitava yhdessä näiden vakavien rikosten torjuntaa ja mikä tärkeintä, lisätä tietoisuutta ihmiskaupasta niin viranomaisissa kuin yhteiskunnassa yleensä.

Ihmiskauppa on tyypillisesti rikollisuutta, josta vain osan arvioidaan tulevan viranomaisten tietoon. Ihmiskaupan uhrit ovat usein haavoittuvassa asemassa ja tämä vaikuttaa siihen, kuinka paljon vakavia rikoksia saadaan paljastettua. Ihmiskaupparikolliset käyttävät hyväkseen uhrin avutonta tilaa ja on tyypillistä, etteivät uhrit uskalla tulla kertomaan kokemuksistaan poliisille.

Valtioneuvosto on julkaissut eilen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman. Toimintaohjelmassa keskeisenä asiana nousee esiin se, että ihmiskauppatapauksia tulee pyrkiä jatkossa tunnistamaan vieläkin paremmin, jotta uhrit pystytään tavoittamaan ja tunnistamaan. Näin uhrit pystytään myös ohjaamaan tehokkaammin avun piiriin ja rikoksen tekijät saadaan vastuuseen teoistaan.

Tietoisuuden lisääminen edellyttää tietoa ja analyysiä

Ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman yhtenä tavoitteena on kehittää ihmiskaupan vastaista työtä tietoon pohjautuen. Meillä sisäministeriössä tämä työ on jo aloitettu. Sisäministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat esimerkiksi käynnistäneet selvityksen ihmiskaupan uhrien oleskelulupakäytännöistä. 

Ihmiskaupan ilmitulon edistäminen on otettu myös korostetusti huomioon sisäministeriön tällä viikolla julkaisemassa laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisessa toimintaohjelmassa.

Selvitys- ja tutkimustoiminta tukee ihmiskaupan vastaisen työn kehittymistä. Voimme arvioida tuotetun tiedon perusteella paremmin toimia, joilla edistetään ihmiskaupan ilmituloa ja parannetaan uhrien asemaa.

Muuttuva rikosilmiö haastaa viranomaisia 

Ihmiskaupparikokset ovat erittäin monitahoisia ja tämä myös vaikeuttaa niiden tunnistamista. Kärjistetysti voidaan sanoa, että sekä viranomaiset että silminnäkijät tietävät mitä tulee tehdä, jos joku on joutunut kadulla pahoinpitelyn uhriksi. Ihmiskaupparikokset voivat kuitenkin jatkua vuosikausia ennen kuin ne tunnistetaan. Tekijä voi kuulua uhrin lähipiiriin. Tapahtumapaikkoja voi olla eri puolilla maailmaa ja erilaiset hyväksikäytön muodot muuttavat jatkuvasti muotoaan.

Viranomaisten kannalta tärkeää onkin turvata paitsi ihmiskaupparikosten paljastamiseen ja selvittämiseen kohdennettavat resurssit, mutta myös kiinnittää huomiota koulutukseen, jolla tähdätään ymmärryksen ja osaamisen lisäämiseen viranomaisissa.

Koulutus ja tietoisuuden lisääminen auttavat viranomaisia ihmiskaupan tunnistamisessa

Jokaisen viranomaisen ammattitaito lisääntyy koulutuksen ja kokemuksen kautta. Tänään julkaistuun ihmiskaupan vastaiseen toimintaohjelmaan sisältyy useampi toimenpide, jonka toteuttamisessa on tarkoitus hyödyntää sitä osaamista ja kokemusta, joita ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmälle on vuosien saatossa kertynyt. Kyse on esimerkiksi eri tahoille toteutettavaksi tarkoitetusta koulutuksesta sekä ohjeistuksen laatimisesta ihmiskaupan ilmitulon edistämiseksi ja uhrien tavoittamiseksi.

Toimintaohjelmassa todetaan, että ihmiskaupan tunnistamista on tarpeen kehittää koko rikosprosessissa. Tämä on erittäin tärkeää tavoite ja otamme sen huomioon hallinnonalallamme. Maahanmuuttovirastossa koulutukseen on panostettu jo aiemmin ja nyt koulutusta tullaan lisäämään entisestään. Esitutkintaviranomaisten, kuten poliisin, osaamista ihmiskaupparikollisuuteen liittyen tullaan jatkossa parantamaan ja ihmiskaupparikosten torjuntaa sekä tutkintaa tehostamaan. 

Ilman viranomaisten vahvaa osaamista sekä saumatonta yhteistyötä nämä erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin uhreihin kohdistuneet rikokset jäävät tunnistamatta ja uhrit vaille heille kuuluvaa tukea. Teemme kaikki yhdessä töitä sen eteen, että huominen olisi parempi myös ihmiskaupan uhreille.

Kirsi Pimiä
kansliapäällikkö

@kirsipimia

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.