Sisäministeriön blogi

Kansallinen turvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä

Hannu Kotipelto Julkaisupäivä 12.10.2021 15.46 Blogit SM

Hannu Kotipelto

Kansallinen turvallisuus on käsitteenä dynaaminen ja määrittyy sekä ajassa että suhteessa Suomen muuttuvaan uhka- ja toimintaympäristöön.  Toimintaympäristön muutosten ennakoiminen on puolestaan aina haaste niin päätöksen tekoa tukeville tiedustelupalveluille kuin turvallisuusviranomaisille, jotka pyrkivät varautumaan ja reagoimaan muuttuvaan uhkaympäristöön.

Siinä missä presidentti Paasikiven tunnettu lainaus Stalinilta – maantieteelle emme voi mitään – heijastaa aikansa geopoliittista ajattelua, muodostuu tämän päivän toimintaympäristö maantieteen lisäksi kasvavassa määrin kybertoimintaympäristöstä, johon olemme maantieteellisen sijaintimme ohella yhtä lailla sidoksissa.  Taustalla vaikuttaa yksi niin sanotuista megatrendeistä, digitalisaatio ja teknologinen murros, johon vauhdilla digitalisoituva yhteiskuntamme on erottamattomasti sidoksissa globaalien tietoverkkojen ja datavirtojen kautta. 

Datan merkitys strategisena resurssina kasvaa

Toimintaympäristöämme värittää digitalisaation lisäksi kiihtyvä suurvaltakilpailu, joka on levinnyt kilpailusta vaikutusvallasta ja asevoimien suorituskyvyistä kilpailuksi teknologiasta ja teknologiastandardeista – teknologiseksi valtakamppailuksi. Tässä kamppailussa kasvaa myös datan merkitys strategisena resurssina. Niin Yhdysvalloissa kuin Kiinassakin on luotu datastrategioita ja kiristetty yritysten hallussa olevan niin kutsutun Big Datan sääntelyä.

Kuten työelämäprofessori Valtteri Vuorisalo on tuonut esille, datan hallinta ja hyödyntäminen yhdistettynä uusiin teknologioihin muuttaa kansallisen turvallisuuden strategisia riippuvuuksia, ja luo uusia haavoittuvuuksia mutta myös mahdollisuuksia. Tässä kiihtyvässä teknologiakilpailussa korostuu sekä innovaatiokyvyn kasvattaminen että aineettoman pääoman suojaaminen. Suomessa Suojelupoliisi onkin varoittanut valtiollisesta kybervakoilusta, jonka avulla voidaan pyrkiä hankkimaan yritysten lisäksi korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista saatavilla olevaa tuotekehitystietoa. 

Tietoisuutta ja osaamista kyberturvallisuudesta kasvatettava koko yhteiskunnassa

Vastikään julkaistu valtioneuvoston periaatepäätös kyberturvallisuuden kehittämisohjelmaksi kiinnittää huomiota suomalaisen kyberturvallisuuden ekosysteemin luomiseen ja sitä kautta kyberturvallisuustietoisuuden ja -osaamisen kasvattamiseen koko yhteiskunnassa. Samalla paranee suomalaisen innovaatiojärjestelmän kyky suojautua myös tuotekehitystietoon kohdistuvalta laittomalta tiedonhankinnalta – valtiolliselta kyberteollisuusvakoilulta. 

Itsevaltaiset valtiot pyrkivät hankkimaan myös Suomesta laittomin keinoin teknologiaa ja osaamista, jolla vauhdittaa sekä asevoimiensa teknologista kehitystä että hankkia omalle teollisuudelleen kilpailuetua. On huomattava, että meillä Suomessakin kansallisen turvallisuuden suojaamiseen tarvittavat resurssit tulevat viime kädessä innovaatiokykyiseltä ja innovaatioiden kaupallistamiseen kykenevältä yksityiseltä sektorilta. 

Kriittisille sektoreille kohdistuneet kyberhyökkäykset yleistyneet

Kansallinen turvallisuus on digitalisoituvassa keskinäisriippuvuuksien maailmassa laajalainen kokonaisuus, jossa yhdistyy niin sisäisen kuin ulkoisen turvallisuuden näkökulmia terrorismista sotilaallisiin uhkiin. Kyberturvallisuus on tässä yhtälössä vain yksi kansallisen turvallisuuden osa-alue, mutta sen merkitys korostuu tämän päivän toimintaympäristössämme.  Maailmalta tulee kasvavana virtana huolestuttavia esimerkkejä yhteiskunnan kriittisille sektoreille kohdistuneista kyberhyökkäyksistä. 

Kiristyshaittaohjelmahyökkäyksiä on kohdistettu niin terveys-, maatalous- kuin energiasektorin toimijoihin. Siinä missä haittaohjelmahyökkäykset ovat selkeämmin todennettavissa, jäävät aineettomaan pääomaan kohdistuneet tietovarkaudet useammin pimentoon ja seuraukset tulevat näkyviin vasta pidemmällä aikavälillä heikentyneenä kilpailukykynä. Yhdysvalloissa on yritysten ja tutkimuslaitosten aineettomaan pääomaan kohdistuvien varkauksien arvioitu maksavan Yhdysvaltojen taloudelle 90-510 miljardia euroa vuodessa.

Yhdessä ja yhteistyön kautta voimme suojata kansallista turvallisuutta

Kansallinen turvallisuus on hahmotettava globaalissa teknologiakilpailussa laaja-alaisesti ja tiedostettava eri sektoreiden ja politiikkalohkojen vielä osin piiloon jäävät yhteydet kansalliseen turvallisuuteen. Tietoa ja osaamispääomaamme on kyettävä suojaamaan aiempaa paremmin, jotta kykenemme sopeutumaan ja menestymään maailmassa, jossa datasta on tulossa öljyyn tai mineraaleihin verrattavissa oleva strateginen resurssi. 

Tässä maailmassa kansallisen turvallisuuden ja intressien suojaamiseksi on jatkossa tiivistettävä sekä eri viranomaisten että viranomaisten ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä ja kansallinen turvallisuus on hahmotettava laaja-alaisesti. Sen turvaamisessa on niin eri viranomaisilla kuin yhteiskunnan sektoreilla omat tärkeät roolinsa, mutta vain yhdessä ja yhteistyön kautta voimme suojata kansallista turvallisuuttamme ja intressejämme muuttuvassa, suurvaltakilpailun värittämässä toimintaympäristössä.

Hannu Kotipelto
erityisasiantuntija

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.