Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Moniammatillinen Ankkuritoiminta kehittyy

Tarja Mankkinen Julkaisupäivä 16.11.2018 14.38 Blogit SM

Tarja MankkinenAnkkuritoiminta on ennalta estävää toimintaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa rikollisuuden ja häiriöiden juurisyihin. Ankkurissa poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja usein myös nuorisotyöntekijä tekevät työtä yhdessä ryhmänä, usein samassa työtilassa. Työn kohteena ovat 18-vuotiaat tai sitä nuoremmat lapset ja nuoret.

Vuonna 2016 kansallisessa toimenpideohjelmassa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisemiseksi päätettiin, että Ankkurit ehkäisevät myös väkivaltaista radikalisoitumista. Lisäksi joissain Ankkureissa tehdään työtä myös perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapausten kanssa. Valtioneuvostossa Ankkurista vastaa sisäministeriö.

Moniammatillisuudella puututaan ongelmiin, ei vain seurauksiin

Ankkuritoiminta käynnistyi 1990-luvun lopussa ja sitä ovat kehittäneet ne, jotka Ankkurityötä käytännössä tekevät. Tarve Ankkuritoimintaan syntyi heidän käytännön kokemustensa ja havaintojensa perusteella.

Rikoksilla ja häiriökäyttäytymisellä oirehtivan lapsen ja nuoren ongelmien taustalla on usein monia tekijöitä. Näihin tekijöihin puuttumalla voidaan vaikuttaa siihen, että hän ei jatkossa tee rikoksia. Tämä kuitenkin edellyttää, että lapsen ja nuoren ja usein myös perheen tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, ja että eri viranomaiset yhdistävät keinonsa ja osaamisensa lapsen ja nuoren ongelmien taustalla olevien syiden ratkaisemiseksi.

Ankkuritoiminta laajenemassa

Sisäministeriö ja Poliisihallitus ovat asettaneet tavoitteeksi, että Ankkuritoimintaa tulee olla kaikkien poliisilaitosten alueella. Koska kyse on viranomaistoiminnasta, tulee toimintaa ja palveluja olla saatavilla eri puolilla maata yhdenvertaisesti - yhteisten periaatteiden mukaisesti. Viimeksi mainittu ei sulje pois sitä, että toiminnassa tulee aina ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja tilanne.

On kestämätön tilanne, jos alueelliset erot ovat jatkossakin suuria. Jollain alueella rikoksilla oirehtivat lapset ja nuoret saavat tukea yhden luukun periaatteen mukaisesti ja heitä ohjataan tehokkaasti palveluihin, mutta jollain toisella alueelle heille ei ole tätä tukea tarjolla. Lapsen ja nuoren kannalta Ankkuritoimintaan pääseminen voi olla ratkaiseva tekijä, jonka johdosta hänen elämänsä saa uuden, paremman suunnan. Tämä on myös yhteiskunnan kannalta edullista, sillä jokainen syrjäytynyt nuori on menetys yhteiskunnalle.

Käsikirja tukee toimintaa

Sisäministeriö käynnisti syksyllä 2017 yhteistyössä Poliisihallituksen ja Itä-Suomen yliopiston kanssa hankkeen Ankkurikäsikirjan laatimiseksi. Hanke rahoitetaan Sisäisen turvallisuuden rahastosta. Hankkeen tavoitteena on lisätä Ankkureiden kykyä ja osaamista väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyssä. Käsikirja valmistuu ensi vuoden maaliskuussa. Se selkeyttää myös laajemmin Ankkurien toimintaa, sillä hankkeen yhteydessä on laadittu esitys toiminnan organisoimiseksi ja johtamisen kehittämiseksi.

Ankkuritoiminnan kehittämishankkeessa toteutettiin kysely Ankkuritoimintaa tekeville keväällä 2018. Kyselyn toteuttamista varten tiedusteltiin poliisilaitoksilta yhteystiedot esimiehistä ja työntekijöistä, jotka ovat mukana Ankkuritoiminnassa, toimintaa vastaavissa tehtävissä eri nimen alla tai käynnistämässä vastaavaa toimintaa. Yhteystietoja saatiin 200 henkilöstä, jotka pääosin olivat sosiaali- ja terveystoimesta ja poliisista, mutta myös terveystoimesta ja nuorisotoimesta. Suurin osa edellä mainituista henkilöistä tekee Ankkuritoimintaa muiden työtehtävien ohella.

Syksyllä 2018 järjestettiin koulutustilaisuudet Ankkureille neljällä eri paikkakunnalla, Oulussa, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Kuopiossa. Ankkurityöntekijät ovat lähettäneet kovasti viestiä siitä, että yhteiset koulutustilaisuudet ovat heille tärkeitä. Niissä lisääntyy osaaminen ja tieto, mutta sen lisäksi on tärkeää tavata muita samaa työtä tekeviä ja vaihtaa kokemuksia.

Keväällä 2019 järjestetään laaja seminaari, jossa esitellään Ankkurikäsikirja ja Rajapintahankkeen tulokset. Rajapintahanke on sisäministeriössä käynnissä oleva hanke, jossa kehitetään yhteisiä menettelyjä palveluun ohjauksen varmistamiseksi poliisista kunnan ja järjestöjen tuottamiin palveluihin. Hanke liittyy Onnettomuustutkintakeskuksen Turun puukotuksista tekemän selvityksen suositusten toimeenpanoon.

Osana hanketta on valmisteltu verkkosivusto, johon kootaan tietoa nuorille, heidän vanhemmilleen ja lähipiirilleen sekä ammattilaisille. Sivustolle kootaan myös laajasti aineistoa työn tueksi, esimerkiksi EU:n yhteydessä toimivan Radicalisation Awareness Network RAN tuottamaa aineistoa.

Paljon on tehty viimeisen parin vuoden aikana. Nyt on tärkeää jatkaa työtä ja huolehtia siitä, että Ankkuritoiminnasta tulee tuloksellista ja vakiintunutta toimintaa, jolla poliisi taklaa yhdessä muiden viranomaisten kanssa nuorten syrjäytymiseen, alkavaan rikollisuuteen ja väkivaltaiseen radikalisoitumiseen liittyviä haasteita.

Tarja Mankkinen
kehittämispäällikkö
@TarjaMankkinen

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.