Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Tulevaisuuden palveluiden hahmottaminen osana selontekotyötä

Mariana Salgado Joonas Toivainen Julkaisupäivä 20.11.2020 10.39 Blogit SM

Miten viranomaisten mielikuvitus voi tukea tulevaisuuden tarpeiden tunnistamista sisäisen turvallisuuden kentällä?

Osana sisäisen turvallisuuden selonteon* valmistelua järjestettiin kaksi etätyöpajaa, joiden tarkoituksena oli ideoida uusia tapoja tuottaa turvallisuuspalveluja tulevaisuudessa. Työpajojen teemat olivat yhteiskunnalliset muutosvoimat ja haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset. Työskentelyssä hyödynnettiin sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelussa syntynyttä tausta-aineistoa. Työpajoihin osallistui viranomaisia sisäministeriön hallinnonalalta ja teemoja työstettiin digitaalisessa työtilassa, joka mahdollisti palvelumuotoilun eri tekniikoiden hyödyntämisen. 

Muutosvoimat-työpajassa pohdittiin teknologian ja tekoälyn hyödyntämistä

Työpajan alussa sisäministeriön strategiapäällikkö Ari Evwaraye pohjusti työskentelyä avaamalla sisäisen turvallisuuden ajankohtaisia muutosvoimia. Työpajassa pohdittiin kolmea keskeistä muutosvoimaa: 

  • demokratian ja osallisuuden murros,
  • vastakkainasettelun kasvu sekä 
  • sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen. 

Demokratian ja osallisuuden murros -muutosvoima herätti ideoimaan erilaisia vuorovaikutuskanavia ja kansalaisraateja, joiden avulla viranomaiset olisivat enemmän läsnä ihmisten arjessa ja ihmiset kokisivat paremmin voivansa vaikuttaa asioihin. Esitelty ratkaisu sisälsi mm. tekoälyä hyödyntävän mobiilisovelluksen. Yksi mobiilisovelluksen ominaisuus voisi esimerkiksi olla reaaliaikainen turvallisuuden tunteen seuranta.

Vastakkainasettelun kasvua voitaisiin tulevaisuudessa hillitä ”Sovittelurobotilla”, joka hyödyntäisi tekoälyä ja sen avulla lingvistiikan menetelmin tunnistaisi nettikeskusteluista kasvavia polarisaatioita. Tekoälyn avulla viranomaisille luotaisiin tilannekuva ja työkaluja vastakkainasettelusta syntyviin ongelmiin puuttumiseen ennalta ehkäisevästi. 

Työpajassa käydyssä keskustelussa todettiin, että uusia välineitä ja työkaluja tarvitaan polarisaation ja vastakkainasettelun tutkimiseen ja tunnistamiseen. Ideoiden jatkokehittämisessä tarvittaisiin vastakkainasetteluun perehtyneitä tutkijoita sekä uuden teknologian asiantuntijoita.

Muutosvoimaa ”Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen” pohtinut pienryhmä esitti virka-apumenetelmien kokonaisuudistusta, joka poistaisi esteitä, toimisi joustavammin, tukisi kaluston yhteiskäyttöä, varmistaisi reaaliaikaisen tiedonsaannin sekä osallistaisi laajemmin kansalaisia ja vapaaehtoisia. Viranomaiset voisivat kehittää työkaluja, jotka auttaisivat resurssien, kuten kaluston ja vapaaehtoisten, hallinnointia. Resurssien tehokas käyttö ja yhteistoimivuuden varmistaminen olisi tärkeää. Tämänlaiset työkalut ja käytännöt auttaisivat myös ennakointia ja varautumista. 

Omadata hyödyksi tulevaisuuden palveluiden kehittämisessä

Toisessa työpajassa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tulevaisuuden palveluiden kehittämistä pohdittiin viiden eri väestöryhmän kautta: 

  • syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat,
  • ikääntyneet,
  • harvaanasutuilla alueilla asuvat ihmiset,
  • seksuaaliset vähemmistöt sekä
  • etniset ja kulttuuriset vähemmistöt.

Työpajan aluksi sisäministeriön palvelumuotoilija Mariana Salgado esitteli eri väestöryhmille suunnatun kyselyn tuloksia. Vastauksissa nousi vahvasi esiin se, että jokainen ryhmä toivoo viranomaisten huomioivan eri ryhmien erityistarpeet entistä paremmin.

Työpajassa ideoitiin ikääntyneiden tarpeiden lähtökohdasta mm. AI-pohjainen neuvontasovellus, joka suostumukseen perustuen yhdistäisi asiakkaan päätelaitetietoja sekä esimerkiksi sää-, onnettomuus- ja muita tietoja ja loisi niiden pohjalta turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia ja suosituksia käyttäjälle. Omadatan** (engl. MyData) hyödyntäminen on yksi tapa, jolla tulevaisuuden palveluita voidaan kehittää ihmislähtöisiksi. 

Toisen idean mukaan yhdenvertaisuuskoulutuksen tulisi olla systemaattista, jotta mm. vähemmistöjen erityispiirteet tulisi huomioitua paremmin, kun turvallisuutta parannetaan kaikille. 

Osallisuudessa ja yhdessä tekemisessä on vielä hyödyntämätöntä potentiaalia 

Molemmissa työpajoissa viranomaisyhteistyötä ja kansalaisten kanssa tapahtuvaa yhteistyötä edistävät ratkaisut nousivat voimakkaasti esille. Esitetyt uudet työkalut tai digitaaliset palvelut uudistaisivat ja tehostaisivat myös työprosesseja. Työpajoissa toistuvana teemana oli myös se, että kuinka voimme edistää ihmisten osallisuutta turvallisuudessa ja turvallisuustyössä. Tekoäly nähtiin mahdollisena ratkaisuna moneen haasteeseen. Sitä voitaisiin hyödyntää mm. simultaanitulkkauksessa ja erikielisten paleluiden tarjoamisessa sekä ennakoinnissa esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden ja ihmisten liikkuvuuden osalta.

Työpajatyöskentely on hyvä keino kehittää tulevaisuuden palveluita eri ihmisryhmille. Kansalaisia tulisi kuulla koko kehittämisen elinkaaren ajan. Heille tulisi myös järjestää vastaavia työpajoja ideoiden luomiseksi ja jatkokehittämiseksi. 

Nyt järjestettyjen työpajojen aikana syntyneitä ideoita ei ole tarkoitus suoraan sellaisenaan toteuttaa. Ideat auttavat kuitenkin hahmottamaan tulevaisuuden palvelutarpeita ja mahdollisuuksia sekä niiden edistämiseen vaadittavia toimenpiteitä ja resursseja. Ajatusten jatkokehittämisessä tullaan tekemään yhteistyötä ministeriön ja turvallisuusviranomaisten sekä muiden tahojen asiantuntijoiden kanssa - ihmisiä itseään tietenkään unohtamatta.

Mariana Salgado
palvelumuotoilija
@Salgado

Joonas Toivainen
asiantuntija

*Sisäisen turvallisuuden selonteko on valtioneuvoston selvitys sisäisen turvallisuuden tilasta ja tulevaisuudesta, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2021 kevätistuntokauden alussa.

**Omadatan (engl. MyData) lähtökohtana on, että ihmisillä olisi oikeus omaan dataansa. Tulevaisuudessa voisimme itse hyödyntää, hallita ja antaa eteenpäin meistä kerättyä dataa kuten ostos-, liikkumis-, talous- tai terveystietoja.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.