Räddningsväsendets gemensamma åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor är på remiss

Inrikesministeriet 16.8.2019 11.37
Pressmeddelande 59/2019
Foto: Riitta Supperi, Keksi

Ett utkast till räddningsväsendets åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor har färdigställts. Ett nytt slags åtgärdsprogram fastställer de nationella målen för förebyggandet av olyckor och integrerar det allt starkare i all verksamhet inom räddningsväsendet.

Utkastet har beretts inom ett projekt som pågick i ett halvt år, tillsammans med räddningsverk, organisationer, kontaktgrupper inom förvaltningsområdet och erfarenhetsexperter. I projektet har deltagit representanter för sammanlagt 67 olika instanser. Resultaten av det omfattande samarbetet presenterades den 15 augusti vid avslutningsseminariet för projektet i Helsingfors.

– Varje gång en räddningsenhet rycker ut på ett brådskande uppdrag är det redan för sent och någonting har redan förlorats. Den bästa olyckan är den som inte alls inträffar, konstaterade inrikesminister Maria Ohisalo som öppnade seminariet.

– Räddningsväsendet kan inte ensamt förebygga olyckor. Enskilda människor är den viktigaste förebyggande eller utlösande faktorn vid olyckstillbud. Räddnings- och säkerhetsplanerna, föreläggandena att avhjälpa brister, säkerhetsutbildningen och de olika kampanjerna är inte avsedda för myndigheter utan för oss människor och företag, påpekade minister Ohisalo.

Bärande teman i åtgärdsprogrammet är genomslagskraft, fenomenbaserad utveckling och människoorientering. Med människoorientering avses ett intresse för att utveckla och upprätthålla säkerhet utifrån människors och sammanslutningars behov. I projektet förverkligades detta genom att organisationer som representerar olika befolkningsgrupper samt vanliga människor intervjuades på flygfältet och i sociala medier.

– Förutom övervakning och säkerhetskommunikation innebär förebyggande av olyckor bl.a. att väcka diskussion, att stödja och att möta människor. I åtgärdsprogrammet har särskild vikt fästs vid säkerhetsfostran av barn och unga, vid utveckling av samarbetet samt vid att stärka känslan av omsorg, berättar räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

Målet är en trygg vardag utan olyckor

Det övergripande målet för åtgärdsprogrammet för förebyggande av olyckor är en trygg vardag utan olyckor 2025. Delmålen i anknytning till detta är att stärka trygghetskänslan, öka befolkningens kompetens och egen aktivitet, säkerställa tillgången till tjänster och utveckla det gemensamma arbetet.

Målen ska nås genom att utnyttja alla metoder inom säkerhetsarbetet, t.ex. övervakning, säkerhetsfostran, säkerhetskommunikation, forskning, experttjänster, aktivering och samhällspåverkan. Avsikten är att samla en nationell samordningsgrupp av representanter för räddningsväsendet för att samordna och uppfölja genomförandet av åtgärdsprogrammet. Samordningsgruppen ska samarbeta med olika kontaktgrupper på nationell nivå.

Projektet för utarbetande av ett åtgärdsprogram var en fortsättning på projektet för reformering av räddningsväsendet under vilket framgick att det finns ett tydligt behov av att fastställa nationella mål för förebyggande av olyckor. Åtgärdsprogrammet svarar för sin del på många strategiska utmaningar inom den inre säkerheten och räddningsväsendet.

Yttranden om åtgärdsprogrammet lämnas elektroniskt via webbplatsen utlåtande eller per e-post till adressen [email protected] senast den 30 september 2019. Den slutliga versionen av åtgärdsprogrammet och översättningarna till svenska och engelska publiceras i slutet av 2019.

Ytterligare information:

Jari Lepistö, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 218, jari.lepisto[email protected]