Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Luonnos uudeksi putkalaiksi etenee lausuntokierrokselle

Sisäministeriö
9.4.2021 15.31
Tiedote
Poliisin hihamerkki.

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi. Lakiuudistuksen tarkoituksena on saattaa ajan tasalle säännökset, jotka koskevat säilytykseen liittyviä vapautensa menettäneen oikeuksia, velvollisuuksia ja perusoikeuksien rajoituksia, vartiointitehtävissä toimivan henkilöstön toimivaltuuksia sekä viranomaisten velvollisuuksia.

Sisäministeriössä on ollut valmisteilla lakiuudistus, jonka tarkoituksena on selkeyttää ja ajantasaistaa poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelua koskevaa lainsäädäntöä. Perjantaina 9.4. lausuntokierrokselle lähteneessä esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelun osalta uusi laki, joka korvaisi nykyisen samannimisen lain. 

Tämän lisäksi kumottaisiin vanhentuneeksi katsottava päihtyneiden käsittelystä annettu laki ja muutettaisiin muun muassa pakkokeinolakia ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia. Kyseessä on virkamiestyöryhmän mietintö, joka on laadittu hallituksen esityksen muotoon.

Tavoitteena turvata vapautensa menettäneiden perus- ja ihmisoikeuksien sekä henkilöstön oikeusturvan toteutuminen

Esityksen keskeisenä tavoitteena on poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelua koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus, jossa huolehditaan vapautensa menettäneiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. Lainsäädäntöuudistuksessa otetaan nykyistä lainsäädäntöä paremmin huomioon myös vartiointitehtävissä toimivan henkilöstön oikeusturvaa koskevat näkökohdat ja työturvallisuus. Uudistuksessa pyritään kohentamaan myös säännösten käytännön sovellettavuutta.

– Tavoitteena on, että vapautensa menettäneiden turvallisuus varmistetaan monin eri tavoin ja heidän säilyttämiseensä liittyvä menettely on valtakunnallisesti yhdenmukaista. Säännösehdotusten mukaisesti näihin liittyy keskeisesti se, että säilytystilojen valvontaa tehostetaan, turvataan riittävät voimavarat valvontaan ja tarkennetaan valvonnan hallinnollista ohjausta, kertoo erityisasiantuntija Jarkko Nieminen sisäministeriöstä.

Uudistuksen tarkoituksena on parantaa myös säilytystilan olosuhteita ja varustelua sekä lisätä vapautensa menettäneen mahdollisuuksia hoitaa välttämättömiä asioita. Tarkoituksena on myös selkeyttää hallinnolliseen muutoksenhakuun liittyvää menettelyä.

Esityksellä tavoitellaan myös sitä, että vartiointitehtävissä toimivan henkilöstön työturvallisuus ja oikeusturva otetaan aiempaa paremmin huomioon. Lisäksi sillä selkiytetään säilytystehtäviin liittyvää viranomaisten päätöstoimivaltaa sekä muita toimivaltuuksia ja velvollisuuksia.

Esityksellä pyritään lisäksi varmistamaan, että esitutkintaan ja muuhun tutkintaan liittyvät menettelyt ja päätöksenteko eriytetään nykyistä selkeämmin päätöksenteosta, joka koskee vapautensa menettäneen säilyttämiseen liittyviä olosuhteita ja säilyttämiseen liittyvää kohtelua. Tätä on edellytetty pitkään muun muassa laillisuusvalvonnassa.

Esityksessä tavoitellaan myös vapautensa menettäneiden terveydenhuoltopalvelujen parantamista ja yhdenmukaistamista sote-uudistuksen yhteydessä. 

– Lainsäädäntöuudistuksen tavoitteisiin lukeutuu lisäksi selviämishoitopalveluja koskevan järjestämisvastuun terävöittäminen, sekä se, että palvelun alueellisen saatavuuden parantumisen myötä poliisin säilytystiloihin sijoitettaisiin nykyistä vähemmän henkilöitä, jotka eivät päihtymyksen vuoksi kykene huolehtimaan itsestään, Nieminen sanoo.

Työryhmässä oli sisäministeriön lisäksi edustus oikeusministeriöstä, Poliisihallituksesta, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksesta, Lounais-Suomen poliisilaitoksesta sekä Helsingin poliisilaitoksesta. 
Lakien ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2023, jolloin myös sote-uudistukseen liittyvän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun muutoksia koskevan lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan.

Lisätiedot:
Erityisasiantuntija Jarkko Nieminen, p. 0295 488 599, sisäministeriön poliisiosasto