Hoppa till innehåll
Media

Utkast till ny lag om behandlingen av personer i förvar hos polisen på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2021 15.31 | Publicerad på svenska 15.4.2021 kl. 12.50
Pressmeddelande 43/2021
Poliisin hihamerkki.

Inrikesministeriet har den 9 april 2021 sänt ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om behandlingen av personer i förvar hos polisen och till vissa lagar som har samband med den. Syftet med lagreformen är att uppdatera bestämmelserna om frihetsberövades rättigheter och skyldigheter och om inskränkningar i deras grundläggande fri- och rättigheter i samband med förvaring, om befogenheterna för den personal som utför bevakningsuppgifter och om myndigheternas skyldigheter.

Vid inrikesministeriet har man berett en lagreform som syftar till att förtydliga och uppdatera lagstiftningen om behandlingen av personer i förvar hos polisen. I propositionsutkastet som sändes på remiss fredagen den 9 april föreslås det att det stiftas en ny lag om behandlingen av personer i förvar hos polisen som ersätter den nuvarande lagen med samma namn.  

Dessutom upphävs lagen om behandling av berusade som anses vara föråldrad samt ändras bland annat tvångsmedelslagen och lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Det är fråga om ett betänkande av en tjänstemannaarbetsgrupp som har utarbetats i form av en regeringsproposition.

Målet är att trygga tillgodoseendet av frihetsberövades grundläggande fri- och rättigheter samt personalens rättssäkerhet

Ett centralt syfte med propositionen är en totalreform av lagstiftningen om behandlingen av personer i förvar hos polisen som tryggar tillgodoseendet av frihetsberövades grundläggande fri- och rättigheter. I reformen ska också rättssäkerheten och arbetssäkerheten för den personal som utför bevakningsuppgifter bättre beaktas än i den nuvarande lagstiftningen. Genom reformen strävar man också efter att förbättra tillämpningen av bestämmelserna i praktiken.

– Målet är att trygga de frihetsberövades säkerhet på många olika sätt och att förfarandet i samband med förvaringen av dem är enhetligt på riksnivå. Enligt de föreslagna bestämmelserna är det därmed viktigt att effektivera övervakningen av förvaringslokaler, trygga tillräckliga resurser för övervakningen och precisera den administrativa styrningen av övervakningen, säger Jarkko Nieminen, specialsakkunnig vid inrikesministeriet.

Syftet med reformen är också att förbättra förhållandena och utrustningen i förvaringslokalen samt att öka den frihetsberövades möjligheter att sköta nödvändiga ärenden. Därtill ska förfarandet för administrativt ändringssökande preciseras. 

Propositionen syftar också till att ta bättre hänsyn till arbetssäkerheten och rättssäkerheten för den personal som utför bevakningsuppgifter. Dessutom förtydligas myndigheternas beslutanderätt och andra befogenheter och skyldigheter i samband med förvaringsuppgifter.

Genom propositionen strävar man även efter att säkerställa att förfarandet och beslutsfattandet i samband med förundersökning och annan polisutredning tydligare än för närvarande särskiljs från beslutsfattandet som gäller förhållandena i samband med förvaring av frihetsberövade och behandlingen av dem. Detta har länge förutsatts bland annat inom laglighetskontrollen.
Propositionens mål är därtill att förbättra och förenhetliga hälso- och sjukvården för frihetsberövade i samband med social- och hälsovårdsreformen. 

– Till målen med reformen hör också att förtydliga ansvaret för att ordna tjänster inom tillnyktringsvård. I och med att den regionala tillgången till sådana tjänster förbättras är målet att färre personer som på grund av berusning inte kan ta hand om sig själva placeras i polisens förvaringslokaler, säger Nieminen.

I arbetsgruppen representerades utöver inrikesministeriet även justitieministeriet, Polisstyrelsen samt polisinrättningen i Östra Nyland, polisinrättningen i Sydvästra Finland och polisinrättningen i Helsingfors. 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023, varvid också lagstiftningen om ändringarna i ansvaret för att ordna social- och hälsovården som anknyter till social- och hälsovårdsreformen avses träda i kraft.

Ytterligare information:
Jarkko Nieminen
, specialsakkunnig, tfn 0295 488 599, inrikesministeriets polisavdelning