Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Alueelliset riskiarviot varautumisen tukena

Anni Kurunsaari Jussi Korhonen Julkaisupäivä 14.10.2021 17.02 Blogit SM

Anni Kurunsaari ja Jussi Korhonen.

Alueellisissa riskiarvioissa tunnistetaan merkittävimmät alueelliset uhat ja häiriötilanteet. Nämä yhteisesti tunnistetut ja arvioidut riskit luovat pohjaa sille, mihin alueella tulisi varautua. Parhaillaan käynnissä olevassa sisäministeriön hankkeessa laaja-alainen työryhmä kehittää alueellisten riskiarvioiden menetelmää ja valmisteluprosessia. 

Varautuminen edellyttää riskien arviointia 

Suomessa yhteiskunnan varautumisen päämääränä on se, että eri toimijoiden tehtävät kyetään hoitamaan mahdollisimman hyvin kaikissa oloissa ja turvaamaan yhteiskunnan keskeiset toiminnot kaikissa tilanteissa.  

Erilaisten häiriötilanteiden aikaisen toiminnan suunnittelu ja muut etukäteisvalmistelut edellyttävät kattavaa riskien arviointia ja ymmärrystä siitä, mitä hyvin poikkeuksellisiakin häiriötilanteita voi syntyä ja millaisia vaikutuksia niillä voi olla. 

Riskejä koskeva kokonaiskuva ja -ymmärrys tarvitaan, jotta tärkeiden tehtävien ja toimintojen jatkuvuuden turvaaminen ja riskejä vastaava suorituskyky pystytään varmistamaan.   

Alueellisten riskiarvioiden tarkoituksena on osaltaan piirtää kuvaa alueellisesta riskikokonaisuudesta eli niistä merkittävimmistä ja yhteisesti tunnistetuista riskeistä, joihin alueellisessa yhteistoiminnassa tulisi varautua.  Alueelliset riskiarviot laadittiin valtakunnallisesti samanaikaisesti ja yhdenmukaisin perustein ensimmäisen kerran vuonna 2018 sisäministeriön toimeksiannon perusteella.

Riskiarviointeja kehitetään yhteistyössä 

Sisäministeriö asetti alueellisten riskiarvioiden kehittämishankkeen keväällä 2021 edellisestä arviokierroksesta kerättyjen havaintojen ja kokemusten pohjalta. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellista riskien arvioinnin menetelmää sekä toimintamallia, jolla alueellisesti merkittäviä uhkia ja häiriötilanteita arvioidaan. Monialaisessa hankkeen työryhmässä on edustettuina useita alueellisia toimijoita. 

Merkittävät uhat ja häiriötilanteet tunnistetaan laaja-alaisessa yhteistyössä 

Kehittämishankkeessa keskiöön on noussut erityisesti laaja-alaisen yhteistyön merkitys uhkien ja häiriötilanteiden tunnistamisessa ja arvioinnissa sekä riskiarvioiden hyödynnettävyys varautumisen suunnittelussa. 

Alueellinen riskiarvio on yhteisen varautumisen kannalta merkityksellinen yhteistyön ponnistus, jolla edistetään alueellista valmiutta kohdata ja hallita erilaisia normaalitoiminnasta poikkeavia tilanteita. 

Yksi alueellinen ponnistusalusta riskiarvioiden valmisteluun ja toimeenpanoon voisi olla esimerkiksi alueelliset turvallisuuden ja varautumisen yhteensovittamisrakenteet kuten maakunnalliset valmius- ja turvallisuusfoorumit, joissa on edustettuina alueellisia julkisen hallinnon, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin turvallisuustoimijoita. Viimeistään vallitsevan epidemiatilanteen myötä näiden rakenteiden merkitys alueellisessa yhteistoiminnassa on korostunut.

Häiriötilanteet ketjuuntuvat ja vaikutukset kertaantuvat 

Erilaisten uhkien ja häiriötilanteiden arvioinnissa ja niihin varautumisessa tulisi huomioida myös se, etteivät ne tapahdu tyhjiössä, vaan verkottuneessa yhteiskunnassa.

Yhteiskunnallisten riippuvuuksien myötä uhat ja häiriötilanteet voivat pahimmillaan ketjumaisesti kietoutua toisiinsa niin, että yhden häiriötilanteen realisoituminen uhkaa sysätä liikkeelle myös muiden häiriöiden syntymisen. 

Esimerkki ketjuuntumisvaikutuksista on voimakkaat myrskyt, joista aiheutuneet sähkökatkokset voivat aiheuttaa lisää häiriöitä myös esimerkiksi vesihuollossa, tietoliikenteessä ja muussa infrastruktuurissa sekä sitä kautta myös palvelutuotannossa. Samankaltaisia laaja-alaisia ketjuuntumisvaikutuksia voi liittyä muihinkin uhkiin.

Alueellisten riskiarvioiden kehittämisessä onkin pyritty edistämään moniulotteisten ja kompleksisten vaikutussuhteiden tunnistamista sisällyttämällä ketjuuntumisvaikutusten arviointi uhkien ja häiriötilanteiden analysointiin. 

Kohti seuraavaa riskiarviokierrosta 

Alueellisen riskiarvioprosessin kehittämistä ja seuraavan valtakunnallisen riskiarviokierroksen toimeenpanoa koordinoidaan sisäministeriössä. Meneillään olevan hankkeen toimikausi päättyy tämän vuoden loppuun mennessä. 

Tarkoituksena on, että seuraava riskiarviokierros käynnistyy hankkeen tulosten perusteella sisäministeriön toimeksiannosta vuoden 2022 alkupuolella. 

Jussi Korhonen
hankkeen työryhmän puheenjohtaja, varautumisjohtaja (virkavapaalla)

Anni Kurunsaari
hankkeen työryhmän sihteeri, asiantuntija

Alueellisten riskiarvioiden kehittäminen -hanke

Voimassa olevat alueelliset riskinarviot

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.