Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Hätäkeskuslain muutokset eivät vaikeuta hätäilmoitusten käsittelyä tai hätäkeskustoiminnan kehittämistä

Juha-Veli Frantti Annika Parsons Julkaisupäivä 7.10.2022 16.05 Blogit SM

Hätäkeskusten ydintehtävä on puhelimitse saapuneiden, arkaluonteisia tietoja sisältävien hätäilmoitusten käsittely. Hallitus on esittänyt hätäkeskuslakiin muutoksia, joilla päivitettäisiin henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntely EU:n yleisen tietosuojasääntelyn mukaiseksi. Lakimuutos ei vaikuttaisi Hätäkeskuslaitoksen päivystyshenkilöstön työssään tarvitsemien henkilötietojen käsittelyoikeuksiin.

Hätäkeskuspäivystäjällä on jatkossakin oikeus käsitellä tarvitsemiaan henkilötietoja lakisääteistä tehtävää hoitaessaan. Jos yksittäisen tehtävän hoitaminen sitä perustellusti vaatii, voi päivystäjä myös esimerkiksi tarkastella toisen tehtävän tehtävätietoja varmistaakseen, onko samasta osoitteesta tullut muita hätäpuheluita, tai onko paikalle jo hälytetty toimivaltainen viranomainen. 

Henkilötietojen rekisterinpitäjä muuttuisi, ja tietojensaantioikeuksia sekä tietojen luovutukseen liittyvää sääntelyä päivitettäisiin

Henkilötietojen rekisterinpitäjä määrittää henkilötietojen käsittelytarkoitukset ja vastaa henkilötietojen tietosuojasta. Lakimuutoksen myötä Hätäkeskuslaitos ei enää toimisi hätäilmoitusten rekisterinpitäjänä. Hätäilmoitusten rekisterinpitäjinä toimisivat toimivaltaiset viranomaiset omien tietojensa osalta eli esimerkiksi Poliisihallitus tai pelastustoimen järjestämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen.

Tarvittaessa rekisterinpitäjien olisi päivitettävä nykyiset tehtävänkäsittelyohjeensa. Myös esimerkiksi moniviranomaistehtävien hoitamista ja mahdollisuutta käsitellä toisen tehtävän tehtävätietoja hätäilmoituksen käsittelyn yhteydessä voidaan joutua selkeyttämään. Hätäkeskuslaitos toteuttaisi hätäpuheluiden vastaanottamiseen liittyvän tehtävänkäsittelyn, viranomaisten hälyttämisen sekä henkilötietojen tallentamisen, muokkaamisen, hakemisen ja luovuttamisen hätäkeskustoimintaa ohjaavan viranomaisen ohjeiden mukaisesti - kuten tälläkin hetkellä.

Tietosuojan ja yksityiselämän suojan vuoksi hätäkeskuspäivystäjällä ei olisi oikeutta selailla tehtävätietoja, jos se ei ole välttämätöntä yksittäisen tehtävän hoitamiseksi. Tilanne ei siis muutu tältä osin nykyisestä. Päivystäjä näkee hätäkeskustietojärjestelmässä tehtävän otsikkotiedot (esim. pahoinpitely), mikä riittää hätäkeskuspalvelujen yleisen tilannekuvan hallintaan. Hätäkeskuslaitoksen johtokeskuksessa ei tuoteta hätäkeskuspalveluja hätäkeskuslain tarkoittamassa mielessä, joten johtokeskuspäivystäjällä ei ole oikeutta yksittäisten tehtävätietojen tarkasteluun. Poikkeuksen tästä saattavat muodostaa häiriötilanteet, jolloin johtokeskuksen tehtävänä on johtaa häiriötilanteen hallintaa ja varmistaa hätäkeskuspalveluiden tuottaminen. 

Hätäkeskuspalvelujen kehittäminen olisi mahdollista jatkossakin

Lakiesityksessä on varmistettu Hätäkeskuslaitoksen oman työn laadunvalvonta ja kehittäminen. Hätäkeskuslaitoksella olisi jatkossakin oikeus saada hätäkeskustietojärjestelmästä Hätäkeskuslaitoksen sisäistä laillisuusvalvontaa ja työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeuden toteuttamista varten tarvittavat hätäilmoitustallenteet, kyseiseen tallenteeseen liittyvät tehtävätiedot ja muut välttämättömät tiedot maksutta. Tämä sisältää myös laadunvalvonnan, joten siihen nimetyt tahot voivat suorittaa työtään kuten nykyisinkin.

Esityksen mukaan rekisterinpitäjillä olisi mahdollisuus luovuttaa esimerkiksi hätäpuhelutallenteita Hätäkeskuslaitokselle suunnittelu- ja kehittämistoiminnan tai koulutuksen toteuttamiseksi. Tietojen luovutus edellyttäisi erillistä pyyntöä. 

Lisäksi hätäkeskuslain mukainen henkilötietojen käsittely hätäkeskuspäivystäjäksi opiskelevien työharjoittelun aikana on mahdollista. Asia huomioidaan hätäkeskustoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksessa. Kyseisessä asetuksessa määritellään muun muassa päivystäjän kelpoisuudet.

Kaikkien hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten tavoitteena on, että avuntarvitsija saa oikeanlaista apua mahdollisimman nopeasti. Tässä vaativassa työssä viranomaisten on kuitenkin aina huomioitava asiakkaan oikeus henkilötietojen ja yksityiselämän suojaan. 

Annika Parsons 
lainsäädäntöneuvos
@parsons_annika

Juha-Veli Frantti
hätäkeskusylitarkastaja
@VeliJuha 

Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 VN 84/2022
Hallituksen esitys SM/2022/69
Hätäkeskustoiminnasta annetun lain uudistamishanke

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.
J
Jomppeli82 1 Vuosi sitten - Muokattu

Meneekö tää nyt ihan näin? Hätäkeskuksen lausunto laki esitykseen kyllä kertoo jotain ihan muuta...  herätys    

S
Sisäministeriö 1 Vuosi sitten vastais Jomppeli82 n. - Muokattu

Hätäkeskuslaitoksen useat eri asiantuntijat ovat olleet mukana esityksen valmistelussa. Esitys hätäkeskuslain muutoksesta ja henkilötietojen käsittelystä hätäkeskustoiminnassa vastaa Hätäkeskuslaitoksen tietosuojaohjetta HAK; Hätäkeskuslaitoksen ohje tietosuojasta ja tietojen käsittelystä (HAK-205220/00.01.03/HAK-2020-372) ja ohjeessa olevaa oikeaa tulkintaa EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja sen soveltamisesta.

Hätäkeskuslaitoksen hyvä lausunto on huomioitu valmistelussa. Valitettavasti lausunnon erillinen liite sisältää voimassa olevan hätäkeskuslain ja EU:n tietosuojasääntelyn vastaista tulkintaa ja siitä syystä liitteessä olevat väitteet esityksen vaikutuksista eivät pidä paikkaansa eikä liitteessä olevat esitykset ole toteuttamiskelpoisia.

Annika Parsons