Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Paperittomuuteen ei ole patenttiratkaisua – ilmiöön täytyy tarttua useilla keinoilla

Maria Ohisalo Julkaisupäivä 4.12.2020 9.10 Blogit SM

Sisäministeri Maria Ohisalo. Miten ihmisestä tulee paperiton? Vaikka turvapaikanhakijaa ei kotimaassaan suojeluun oikeuttavissa määrin vainottaisi, voi olla, ettei siellä ole entisestä elämästä mitään jäljellä: koti on raunioina, perhe on hajonnut eri suuntiin tai pahimmassa tapauksessa perheenjäsenet ovat kuolleet, eikä työpaikkaa enää ole. Pitkän hakuprosessin aikana hän on saattanut juurtua Suomeen esimerkiksi työn, perheen tai opiskelun vuoksi. Paluu kotiin voi tuntua vaaralliselta, vaikealta tai jopa mahdottomalta. Esimerkiksi näistä syistä jotkut kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet jäävät ennemmin Suomeen ilman oleskelulupaa – ja samalla ilman henkilötunnusta, verokorttia ja pysyvää osoitetta.

Poliisin ja kuntien arvion mukaan noin tuhat entistä turvapaikanhakijaa elää tällä tavalla suomalaisen yhteiskunnan reunoilla. He ovat saaneet kielteisen päätöksen hakemukseensa ja valitukseensa sekä maastapoistamispäätöksen. He eivät kuitenkaan eri syistä ole lähteneet Suomesta, eikä viranomaisten palautusyhteistyö lähtömaiden kanssa toimi niin kuin pitäisi. Useiden tutkijoiden ja järjestöjen mukaan yhteiskunnan reunoille jäävien ihmisten määrää on kasvattanut lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen tehdyt muutokset, joita toteutettiin esimerkiksi vuosina 2015 ja 2016.

Muut niin sanotut paperittomat ovat etenkin henkilöitä, joiden oleskelulupa tai viisumi Suomessa on umpeutunut eikä uudelle ole ollut perusteita. Arviot näiden henkilöiden määristä vaihtelevat.

Tilanne on ongelmallinen niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Ilman oleskelulupaa maassa olevat ovat vaarassa syrjäytyä, ajautua tekemään rikoksia ja joutua itsekin rikollisten hyväksikäyttämiksi. Viime aikoina paljon puhuttanut ihmiskauppa on tästä yksi esimerkki. Lapsiperheiden ja naisten asema on paperittomina erityisen vaikea.

Osana sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoa sisäministeriö selvitti aiemmin tänä vuonna, miten ilman oleskelulupaa maahan jäävien tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa. Laajan sidosryhmäyhteistyön tuloksena syntyi viisi ehdotusta jatkotoimien painopisteiksi: oleskelulupien kehittäminen, palomuurin perustaminen, paluiden edistäminen, palvelujärjestelmän selkeyttäminen sekä viestinnän tehostaminen niin lähtömaissa kuin Suomessa.

Paluun edistäminen ei yksin riitä

Usein poliittisessa keskustelussa kysytään, miksi paperittomuuden kitkemiseen ylipäänsä tarvittaisiin muita toimia kuin palautukset. Palautusten toimeenpanossa tiettyihin lähtömaihin on kuitenkin haasteita. Hallitusohjelman mukaisesti työskentelemme hallituksessa sen eteen, että palautusyhteistyö saadaan toimivammaksi. Myös avustetun vapaaehtoisen paluun järjestelmää tullaan kehittämään yhteistyössä EU-jäsenmaiden kanssa.

Paperittomuus on monimutkainen ilmiö, ja sitä tulee tarkastella monesta eri näkökulmasta. Suomessa asuu ilman oleskelulupaa esimerkiksi perheitä, joiden lapset ovat syntyneet Suomessa ja käyvät täällä koulua. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti lapsen edun ensisijaisuuden periaate on otettava huomioon kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa.

Myös kunnat ja kaupungit ovat hankalassa välikädessä: paperittomille väliaikaisiksi ja kiireellisiksi tarkoitetut ratkaisut ovat muuttuneet pysyviksi. Eri toimien yhteisenä päämääränä on vähentää riskejä, joita ilman oleskelulupaa elämisestä aiheutuu henkilöille itselleen ja yhteiskunnalle.

Työlupakäytäntöjen joustavoittamista on perusteltua selvittää

Yksi ehdotuksista on edistää hallitusohjelman mukaisesti sitä, että työllistyneet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voisivat nykyistä joustavammin saada oleskeluluvan työn perusteella.

Mahdollisista toimista ei vielä ole päätetty, mutta työnteon joustavoittamista on perusteltua selvittää. Ikääntyvä Suomi tarvitsee paitsi työvoiman maahanmuuttoa, myös täällä jo asuvien nopeampaa työllistymistä. Samalla on vastattava niihin turvapaikanhakijataustaisten työntekijöiden työsuhteiden jatkuvuutta koskeviin huoliin, joita myös yrittäjät ovat nostaneet esiin.

Oleskeluluvan myöntäminen muuten kuin kansainvälisen suojelun perusteella edellyttää yleensä, että hakija on todistanut luotettavasti henkilöllisyytensä. Nykyisin esteenä työperusteisen oleskeluluvan myöntämiselle voikin olla matkustusasiakirjan puuttuminen. Siksi viranomaiset kartoittavat parhaillaan keinoja, joilla kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt voisivat sujuvammin saada oman valtionsa myöntämän passin.

Palomuuri helpottaisi asiointia viranomaisten kanssa

Ilman oleskelulupaa maassa oleviin kohdistuvat rikokset jäävät usein raportoimatta, sillä nämä henkilöt tavallisesti pysyttelevät viranomaisilta piilossa. Asiointiin liittyy pelko joutua kiinniotetuksi ja palautetuksi. Kun uhri ei uskalla hakea apua, ihmiskaupan kaltaiset ilmiöt lisääntyvät ja rikoksentekijät käyttävät hyväksi heikossa asemassa olevia ihmisiä.

Monet eri tahot ovat jo vuosia pitäneet esillä palomuurin tarpeellisuutta. Palomuuri tarkoittaa tässä tapauksessa menettelyjä, joiden avulla oleskeluluvaton voi asioida viranomaisten luona ilman pelkoa välittömästä palauttamisesta. Se parantaisi yksilön oikeusturvaa ja samalla edistäisi yhteiskunnan turvallisuutta. Palomuurin toimintaa ei ole vielä selkeästi määritelty, mutta se voisi liittyä esimerkiksi rikosilmoituksen tai oleskelulupahakemuksen tekemiseen tai sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttämiseen.

Yhtä lailla on varmistettava johdonmukainen ja selkeä palvelujärjestelmä koko maassa. Jokainen, myös ilman oleskeluoikeutta maassa elävä ihminen, on oikeutettu perustuslaissa säädettyyn välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon. Yhteiskuntamme vahvuuden mitta on se, kuinka hyvin se huolehtii heikoimmistaan.

Hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriössä on tänä syksynä käynnistetty esiselvitys välttämättömän hoidon turvaamiseksi ilman oleskelulupaa maassa eläville. Ministeriö päättää jatkotoimenpiteistä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tarvitaan kokonaisvaltaisesti keinoja ehkäistä varjoyhteiskunnan syntymistä

Edellä mainittuja ehdotuksia hyödynnetään sisäministeriössä paraikaa laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisen toimintaohjelman työstämisessä vuosille 2021–2024. Ohjelmassa haetaan kokonaisvaltaisesti keinoja ehkäistä varjoyhteiskunnan syntymistä. Työn on määrä valmistua joulukuussa.

Ratkaisujen etsimisessä tärkeässä roolissa on myös hallitusohjelman mukainen tutkimushanke, jossa selvitetään ulkomaalaislain ja sen soveltamisen muutosten yhteisvaikutuksia kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saavien asemaan. Tutkimus toteutetaan osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa ja se valmistuu alkuvuodesta 2021.

Lisäksi Euroopan muuttoliikeverkosto tekee parhaillaan vertailevaa tutkimusta EU-maiden haasteista ja käytänteistä, jotka koskevat ilman oleskelulupaa maassa oleskelevia. Tutkimus valmistunee ensi vuoden alkupuolella. Myös tämä tutkimustieto on tärkeää huomioida, kun harkitaan Suomen omia toimia.

Pidän todella tärkeänä sitä, että hyödynnämme kaikki tehokkaat keinot, joilla voimme ehkäistä ihmisten jäämistä yhteiskunnan reunoille. Suomalaisessa hyvinvointivaltiossa ihmisarvoisen elämän edellytykset on turvattava ihan jokaiselle.

Maria Ohisalo
sisäministeri
@MariaOhisalo

Aiempia blogikirjoituksia aiheesta:

Työ on oleskeluluvan peruste siinä missä suojelun tarvekin
Kutsuimme 90 asiantuntijaa ideoimaan: Miten vaikuttaa niiden tilanteeseen, jotka jäävät Suomeen ilman oleskelulupaa?

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.
T
Teppo 3 Vuodet sitten - Muokattu

Jos niin pelottaa niin pitäisikö LAITTOMIEN lähteä maasta pois

R
Riku Pihlaja 3 Vuodet sitten - Muokattu

Siis missä mielikuvitusmaailmassa tämä ministeri elää???!!! Jos Ohisalo haluaa turvata luvattomasti maassa olevien oikeusturvaa, niin eikös olisi vaan parempi unohtaa kaikenmaailman maahantulo manööverit, ja antaa kaikkien tulla vapaasti ja heti rajaviranomaisen tehtävänä vain jakaa suoraan jokaiselle tulijalle sosiaaliturvatunnus ja pieni brosari, jossa kerrotaan mitä palveluita on tarjolla. Ja samalla toinen luukku, josta jaetaan pari donaa käteen ja kämpän avaimet ja tilataan sopivan kokoinen kuljetus uuteen kotiin, ja mielellään lähelle keskustaa. Ja jatkossa kaikille näille tulijoille tuodaan ihan kotiovelle kuukauden Kela-annos fyrkkaa ja vähän päälle. Tämän lisäksi, voisimme purkaa Tuomiokirkon, ja rakennuttaa tilalle minareetin ja moskeijan, koska suurinosa kuitenkin tulijoista edustaa rauhan uskontoa, islamia. Kyllä mielestäni Ohisalo ansaitsee Nobelin rauhanpalkinnon tästä työstä. Toivottavasti näillä teoilla ja toteutuksilla Suomesta tulee mahdollisimman nopeasti ensimmäinen Euroopan unionin teokraattinen tasavalta, jossa päätäntävalta siirtyy muslimimiehille, jotka toteuttaa Koraanin ja Sharian lakeja maassa. Allahu Akhbar!

J
Janne 3 Vuodet sitten - Muokattu

Herää kysymys, että ajetaanko tässä todella Suomen etua? Epäilyttävää. Suorastaan pelottavaa. Maalaisjärjellä mietittynä paperittomien ongelmaan löytyy hyvin yksinkertainen ratkaisu. Ulkorajojen tehokkaampi valvonta ja maassa laittomasti olevien säilöönotto ja palauttaminen. Miksi sisäministeriö yrittää tehdä tästä vaikeampaa? Kenen etua Suomen sisäministeriö ajaa? 

A
Aisa 3 Vuodet sitten - Muokattu

Mahtavaa! Laittomasti maassaoleskelevien palveluihin on syytä osoittaa kaikki käytössä olevat resurssit. Järkevintä olisi priorisoida resursseja niin, että paperittomien hyvinvointi tulisi aina ensin.  Ihmisyys velvoittaa. onneksi meillä vihdoin on sisäministeri joka tietää kuka on isäntä, ja kuka kunniavieras talossa.

J
jorma 3 Vuodet sitten - Muokattu

ainoa asiointi mikä paperittoman ja viranomaisen välillä: säilöönotto ja karkoitus maasta välittömästi. 

M
Mika 3 Vuodet sitten - Muokattu

Jotenkin kuulostaa että laittomasti maassa oleville tarjotaan kyseenalaista tapaa pysyä maassa. Voisiko Ohisalo keskittyä siihen että Suomeen tulleet opettelevat heti suomen kielen alkeet ja tekevät töitä eivätkä käyttäisi systeemiä väärin hyväkseen?

E
einari 3 Vuodet sitten - Muokattu

Ei kuulune sisäministerin toimenkuvaan helpottaa laittomasti maassaolevien elämää...?

 

A
Antti 3 Vuodet sitten vastais einari n. - Muokattu

Olen samaa mieltä einarin kanssa. Tuntuu ajatuksena oudolta, että ministeri etsii laillisen järjestelmän kiertämiseen keinoja.  Ei pitäisi olla mitemkään mahdollista, että Suomessa asuu henkilöitä joita ei ole missään järjestelmässä. Puhumattakaan siitä että he nauttivat rajatun järjestelmän etuja.

H
haili 3 Vuodet sitten - Muokattu

Ohisalo, miksi te jatkuvasti haluatte kiertää ulkomaalaislakia? Laittomasti maassa olevalla ei voi olla samoja oikeuksia kuin kansalaisella. Jos laittomasti maassa oleva ei poistu vapaaehtoisesti eikä hänen kotimaansa halua häntä takaisina esim. tehdyn rikoksen vuoksi, niin silloin hänet on pantava turvasäilöön. Vain näin taataan meidän suomalaisten turvallisuus.

Onko minun ihmisoikeuteni laittomasti maassa olevien elättäminen, se ainoa oikeuteni?

P
Pasi Virtaranta 3 Vuodet sitten - Muokattu

Paperittumuuteen on patenttiratkaisu ja se on kaikkien näiden henkilöiden talteenotto ja pakkokartoitus. Jos vastaanottava maa ei suostu vastaanottamaan niin kaikki kehitysapu ja rahoitus pois maalta. Näillä rahoilla voidaan rahoittaa säilytys vankilassa siihen asti. On aivan käsittämätöntä että meillä on tällainen maanpetturi sisäministerinä. Häpeä!

O
OWI 3 Vuodet sitten - Muokattu

Toisin sanoen, tasapuolisuuden nimissä, etsintäkuulutetun rikollisen kohdalla on toimittava samoin. Ehdottoman kiinnioton kuulutuksella varustettu rikollinen on päästävä palomuurin turvassa poliisiasemalle hakemaan passia jotta voivat poistua maasta.

Sisäministeri ja -ministeriö tuhoaa Suomen hitaasti mutta varmasti poliisia, lainsäädäntöä ja turvallisuutta halveksien.

P
Pas Pulkkinen 3 Vuodet sitten - Muokattu

Ensimmäiseksi meidän täytyy lopettaa USA:n imperialistisien otteiden tukeminen. Toiseksi tarjota uusin tietämys ja teknologia kehittyville maille vastikkeetta. Vain näin voimme vähentää pakolaisuutta maailmassa.

P
Piia Julkunen 3 Vuodet sitten vastais Pas Pulkkinen n. - Muokattu

Tätä keskustelua seuratessa on helppo havaita, miten tunteita herättävä ja vääräksi oiottua tietoa paperittomuuteen liittyy. Kiistatonta on se, että ilman laillista oleskeluoikeutta maassa oleskelevat ihmiset voivat aiheuttaa turvallisuusuhkaa maan sisällä. Alttius hakeutua rikollisuuden pariin ja osaksi hyväksikäyttörinkejä oman toimeentulon turvaamiseksi on suuri, mikä luo uhkaa yksilölle ja yhteiskunnalle. Silti se, että toivottomassa elämäntilanteessa, mahdollisesti terveysongelmista kärsivät ja traumatisoituneet ihmiset sullotaan vastentahtoisesti säilöön määrättömäksi ajaksi ei välttämättä ole turvallisin eikä myöskään halvin vaihtoehto. Kustannustehokkaampaa voi olla jättää henkilöt kuntien ruokamaksusitoumusten varaan ja majoittumaan tuttavien nurkkiin. Tätä voi olla arki sosiaalityön kokemukseni mukaan paperittomilla. Suomi ei valtiona voi jättää ihmisiä ilman mahdollisuutta saada suojaa, ravintoa, välttämättömiä lääkkeitä tai lasten turvallisuuden ja terveyden seurantaa.  "Valitettavasti" tämä turvaverkko aiheuttaa kuluja, ellei henkilö itse voi turvata elantoon työssäkäynnillä tai varoillaan. Näiden turvaaminen niin kansalaisille, oleskeluluvalla oleskeleville kuin laittomasti maassa oleville ovat lunastamattomia ihmisoikeuksia, joita Suomi hyvänä valtiona haluaa turvata. Kyse on kaikkien turvallisuudesta, ihmisoikeuksista ja kansanterveydestä. Ministeri tuskin haluaa jakaa kaikille Suomeen saapuville oleskeluluvan ja henkilötunnuksen, jotka muutenkin ovat Maahanmuuttoviraston ja Digi- ja väestötietoviraston päätöksiä. Lähtövaltion passiakin pitää hakea kyseisen maan suurlähetystöstä, joka voi sijaita toisessa maassa ja jonne ei pääse ilman mitään passia. 

 

Blogitekstissä muistutetaan siitä, miten monimutkainen ja uudehko ilmiö näin laaja paperittomuus Suomessa on. Tulevaisuudessa siihen on pystyttävä varautumaan paremmin. Toivon mukaan siitä olisi yhteinen näkökulma niin valtion hallinnossa, paperittomille palveluita järjestävillä kunnilla ja kuntayhtymillä, kolmannella sektorilla sekä yksittäisillä mielipiteiden kirjoittajilla.

E
Erja 3 Vuodet sitten - Muokattu

Kiiokset monipuolisesta ja hyvästä kirjoitusksesta. Moni Suomessa töitä jo 5 vuotta verokirjalla tehnyt turvapaikanhakija on syvässä ahdingossa kun tulee kielteinen päätös turvapaikkahakemukseen. Jos takaisin ei voi  mennä, eikä töitä tehdä on edessä paperittomuus, mitä KUKAAN ei halua. Tähän epäkohtaan odotetaan yhä ratkaisua.