Lainsäädäntöhanke tilitapahtumien lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään

SM006:00/2024 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena ja tehtävänä on laatia hallituksen esitys tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Tavoitteena on, että hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2025.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM006:00/2024

Asianumerot VN/4818/2024

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 11.3.2024 – 31.7.2025

Asettamispäivä 7.3.2024

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Milka Tornberg-Nyman, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 488 324
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena ja tehtävänä on laatia hallituksen esitys tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Hankkeessa ei tulla esittämään uusille viranomaisille toimivaltuuksia vaan mahdollisuus kysyä tilitapahtumatietoja olisi vain erikseen nimetyillä toimivaltaisilla viranomaisilla niihin käyttötarkoituksiin, joita varten ko. viranomaiset ovat tälläkin hetkellä voimassa olevan lainsäädännön nojalla oikeutettuja saamaan tilitapahtumia koskevia tietoja.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena ja tehtävänä on laatia hallituksen esitys tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Tavoitteena on, että hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2025.

Lähtökohdat

Kansallisesti viidennen rahanpesudirektiivin pankkitilirekisteriä koskevan velvoitteen täytäntöönpanemiseksi on säädetty laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä (571/2019). Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä koostuu luottolaitosten ylläpitämistä tiedonhakujärjestelmistä muodostuvista pankki- ja maksutilien tiedonhakujärjestelmästä ja Tullin ylläpitämästä pankki- ja maksutilirekisteristä, johon osa luottolaitoksista toimittaa tietonsa sekä koostavasta sovelluksesta. Eduskunnan 9.9.2022 hyväksymällä hallituksen esityksellä laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 163/2021 vp) pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän käyttöoikeus laajennettiin myös viranomaisille, joilla on toimivalta vakavien rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja niihin liittyvissä syytetoimissa.

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä sisältää viidennessä rahanpesudirektiivissä säädetyt tiedot, eli asiakkuutta koskevat tiedot, mutta ei tilitapahtumatietoja. Edellä mainitun hallituksen esityksen valmistelua varten perustetun työryhmän työskentelyn aikana tarkasteltiin myös mahdollisuutta lisätä tilitapahtumatiedot pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Tältä osin asian selvittäminen todettiin tarpeelliseksi siirtää erilliseksi hankkeeksi. Sisäministeriö käynnisti esiselvityshankkeen tilitapahtumatietojen lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään 10.2.2022. Esiselvitys-hankkeen loppuraportti julkaistiin 16.6.2023.

Esiselvityksessä työryhmän näkemys oli, että pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään tulisi lisätä myös tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuus. Jo nykyisellään osa pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään kuuluvista viranomaisista saa luottolaitoksilta tilitapahtumatietoja omien rajapintojensa kautta, mutta kyselyille ei ole käytössä keskitettyä järjestelmää. Keskitetty järjestelmä vähentäisi siten päällekkäisiä järjestelmiä ja mahdollistaisi myös paremman tietosuojan välitettäville henkilötiedoille.

Lisää aiheesta