Seutukuntien tukihanke

SM0633:00/02/02/2000 Säädösvalmistelu

Hankkeen tehtävänä on:

1. tukea kokeiluseutuja yhteisen strategian ja yhteisten kehittämisohjelmien laadinnassa sekä yhteistyön järjestämisessä;

2. valmistella ottaen huomioon kuntien aloitteet ja ehdotukset hallituksen esityksen muotoon ehdotus erityislainsäädännöksi, jolla laaja-alaista ja tehokasta seutukuntayhteistyötä tekeville kunnille tämän hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi voidaan antaa mahdollisuus poiketa palvelujen ja hallinnon järjestämistä koskevista säännöksistä sekä antaa yhteisesti käytettäväksi valtion viranomaisille nyt kuuluvaa päätösvaltaa;

3. selvittää ja tarpeen mukaan valmistella yleisiä lainsäädäntömuutoksia ja valtion muita toimenpiteitä, jotka helpottavat ja edistävät kuntien vapaaehtoista seutukuntapohjaista yhteistyötä;

4. valmistella seutukuntakokeiluja tukevia valtion toimenpiteitä;

5. seurata ja arvioida seutukuntakokeiluja sekä sen perusteella raportoida kokeilujen edistymisestä ja tehdä tarpeellisia ehdotuksia sisäasiainministeriölle ja ...

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM0633:00/02/02/2000

Asianumerot

Asettaja sisäasiainministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2000 – 30.6.2005

Asettamispäivä 31.10.2000

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 248/2001 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus 80/2002

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää kuntien vapaaehtoista seutukunnittaista yhteistyötä erityisesti julkisten palvelujen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi, menestyksellisen elinkeinopolitiikan harjoittamiseksi sekä maankäytön suunnittelun ja ympäristöhuollon tehokkaaksi toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa edistetään päätösvallan hajauttamista ja kunnallisen itsehallinnon vahvistamista. Toteutettavilla toimenpiteillä pyritään osaltaan turvaamaan perusoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista. Hankkeessa edistetään myös kuntien ja seutukuntien sekä valtion viranomaisten välistä yhteistyötä.

Tiivistelmä

Hankkeen tehtävänä on:

1. tukea kokeiluseutuja yhteisen strategian ja yhteisten kehittämisohjelmien laadinnassa sekä yhteistyön järjestämisessä;

2. valmistella ottaen huomioon kuntien aloitteet ja ehdotukset hallituksen esityksen muotoon ehdotus erityislainsäädännöksi, jolla laaja-alaista ja tehokasta seutukuntayhteistyötä tekeville kunnille tämän hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi voidaan antaa mahdollisuus poiketa palvelujen ja hallinnon järjestämistä koskevista säännöksistä sekä antaa yhteisesti käytettäväksi valtion viranomaisille nyt kuuluvaa päätösvaltaa;

3. selvittää ja tarpeen mukaan valmistella yleisiä lainsäädäntömuutoksia ja valtion muita toimenpiteitä, jotka helpottavat ja edistävät kuntien vapaaehtoista seutukuntapohjaista yhteistyötä;

4. valmistella seutukuntakokeiluja tukevia valtion toimenpiteitä;

5. seurata ja arvioida seutukuntakokeiluja sekä sen perusteella raportoida kokeilujen edistymisestä ja tehdä tarpeellisia ehdotuksia sisäasiainministeriölle ja muille asianomaisille tahoille; sekä

6. tehdä seutukuntakokeilujen perusteella ehdotuksia tarvittavista jatkotoimista.

Lähtökohdat

Yhä useammilla pienillä kunnilla on lisääntyviä vaikeuksia järjestää asianmukaisia palveluja. Elinkeinopolitiikassa useimmat kunnat ovat globaalissa markkinataloudessa liian pieniä toimijoita. Kuntarakenteen muutokset ovat osoittautuneet erittäin hitaiksi. Vaihtoehtoinen tie on kuntien yhteistyö. Yhteistyö ei tällä hetkellä ole riittävää. Yhteistyön vauhdittamiseksi tarvitaan kannustusta.

Hallitusohjelmassa todetaan:

· Seutukuntayhteistyön lisäämistä tuetaan muuttuvien palvelutarpeiden tyydyttämiseksi, menestyksellisen elinkeinopolitiikan harjoittamiseksi sekä maankäytön suunnittelun ja ympäristöhuollon toteuttamiseksi. Vapaaehtoisen seutukuntayhteistyön laajenemisen ja syvenemisen edellyttämät lainsäädäntö- ja rahoitusjärjestelmämuutokset selvitetään ottaen huomioon kielisuhteet.

· Laaditaan yhteistoimintasopimus valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien kesken valtion tukemien ja rahoittamien investointien aikataulusta ja sisällöstä. Vastaavaa menettelyä voidaan kehittää myös muilla kasvukeskusseuduilla.

Hallituksen ns. hankesalkussa todetaan:

· Asetetaan työryhmä selvittämään vapaaehtoisen seutuyhteistyön laajenemisen ja syvenemisen edellyttämiä muutoksia ottaen huomioon kielisuhteet. Asetetaan työryhmä selvittämään, miten seutuyhteistyön lisäämistä tuetaan muuttuvien palvelutarpeiden tyydyttämiseksi, menestyksellisen elinkeinopolitiikan harjoittamiseksi sekä maankäytön ja ympäristönhuollon toteuttamiseksi.

Hallinnon kehittämisen yksi päälinjoista on tehtävien ja päätösvallan hajauttaminen. Keskeinen tapa toteuttaa sitä on ollut kuntien itsehallinnon vahvistaminen. Hallitus pyrkii vahvistamaan myös valtion paikallishallintoa.

Kuntia voidaan kannustaa tehtäviensä hoidossa yhteistyöhön siirtämällä valtiolta päätösvaltaa, myös voimavarojen yksityiskohtaista ohjausta, niille päätöksentekojärjestelmille, jotka toteuttavat kuntien yhteistyötä. Samoin voidaan yhteistyössä toimiville kunnille antaa lisää liikkumavaraa ja harkintavaltaa palvelujen ja hallinnon järjestämisessä.

Yhteistyön luonteva aluepohja on seutukunta. Tätä puoltaa myös hallituksen käynnistämä prosessi paikallishallinnon rakenteiden vahvistamiseksi yhtenäistämällä seutukuntien ja valtion paikallistason viranomaisten toimialueita.

Kuntien ja seutukuntien tarpeet, mahdollisuudet ja olosuhteet vaihtelevat maassa suuresti. Tilanne kasvukeskusseuduilla ja taantuvilla alueilla on erilainen. Seutukuntien yhteistyön malleja ja muotoja tulee kehittää seutukuntien omista tarpeista lähtien ja kuntien itsensä toimesta. Erilaisia malleja ja muotoja sekä niiden käytettävyyttä ja hyötyjä on tarpeen selvittää ja kehittää kuntien toimeenpanemin kokeiluin, joita valtio tukee. Sellaisista kunnat ovatkin tehneet alustavia ehdotuksia ja tiedusteluja.

Tämä hanke ei koske pääkaupunkiseutua. Sen ja valtion välistä yhteistoimintaa jatketaan noudattaen hallitusohjelman mukaista erityismenettelyä.