HE eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten poistamisesta tai muuttamisesta viittauksiksi lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

VM092:00/2019 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi VM:n hallinnonalan erityislaeissa olevat viittaukset kumottavaan hallintolainkäyttölakiin viittauksiksi lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Erilliset muutoksenhakua koskevat säännökset poistettaisiin siltä osin kuin niitä voidaan pitää päällekkäisinä ja tarpeettomina uuden yleislain voimaantultua.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM092:00/2019

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 23.4.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Henri Isoahde, Erityisasiantuntija
puh. +358 50 475 7272

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on tehdä hallituksen esityksen muodossa rahoitusmarkkinaosaston toimialan lainsäädäntöön uuden yleislain voimaantulosta johtuvat välttämättömät muutokset.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi VM:n hallinnonalan erityislaeissa olevat viittaukset kumottavaan hallintolainkäyttölakiin viittauksiksi lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Erilliset muutoksenhakua koskevat säännökset poistettaisiin siltä osin kuin niitä voidaan pitää päällekkäisinä ja tarpeettomina uuden yleislain voimaantultua.

Lähtökohdat

Eduskunta on hyväksynyt 19.2.2019 lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (HE 29/2018 vp) ja sen on tarkoitus korvata hallintolainkäyttölaki (586/1996) 1.1.2020 lukien. Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston hallinnonalan erityislait sisältävät useita viittauksia kumottuun hallintolainkäyttölakiin, ja lisäksi niissä on menettelysäännöksiä, joita koskevat yleissäännökset ovat jatkossa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Keskeisimmät näistä koskevat muutoksenhakua hallinto-oikeuden ratkaisuun.

Nykyisin valitusluvasta muutoksenhaussa säädetään erityislaeissa. Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa sisältää tätä koskevan yleisäännöksen, ja hallinto-oikeuden antamaan päätökseen saa vastaisuudessa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää asiassa valitusluvan. Myös hallintopäätöksen tehneen viranomaisen oikeus valittaa hallintotuomioistuimen päätöksestä perustuu nykyisin erityissäännöksiin tai siihen, että valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain voimaan tultua viranomaisella on ilman eri säännöstä oikeus valittaa hallintotuomioistuimen päätöksestä, mikäli tuomioistuin on muuttanut viranomaisen tekemää alkuperäistä hallintopäätöstä tai kumonnut sen.