Hoppa till innehåll
Media

De lagar som gäller paketet om smart gränsförvaltning träder i kraft nästa år

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.31
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste den 20 december den kompletterande lagstiftningen om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias). Genom lagstiftningen förs de ändringar som Europaparlamentets och rådets förordningar om båda systemen förutsätter in i den nationella lagstiftningen. 

Ändringar görs i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet, gränsbevakningslagen, utlänningslagen, lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen, lagen om verkställighet av böter och lagen om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet.

Helheten kallas smart gränsförvaltning. Benämningen hänvisar till automatisering och ny teknik som införs vid in- och utresekontroller. Detta innebär bland annat att gränsövergångar automatiseras, uppgifterna om in- och utresa registreras i hela EU och att de resenärer från tredjeländer, det vill säga från länder utanför Europeiska unionen, som är undantagna från viseringskrav registrerar sig på förhand på internet. Ändringarna gäller inte finska medborgare eller medborgare i andra Schengenländer.

Syftet med in- och utresesystemet är bland annat att förbättra identifieringen av personer vid de yttre gränserna

Genom förordningen om in- och utresesystemet (Entry-Exit System) inrättas ett nytt informationssystem som omfattar hela EU. Ett av systemets viktigaste mål är att förbättra kontrollen av de yttre gränserna, förhindra irreguljär invandring och underlätta hanteringen av migrationsströmmarna. Syftet är att elektroniskt registrera uppgifterna om in- och utresa för tredjelandsmedborgare som har rätt till kortvarig vistelse på medlemsstaternas territorium och beräkna längden på deras tillåtna vistelse. Systemet ersätter skyldigheten att stämpla passen för tredjelandsmedborgare.

Uppgifterna i in- och utresesystemet får behandlas av gräns-, viserings- och migrationsmyndigheterna. Dessutom har polisen, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och Försvarsmakten rätt att få tillträde till systemet för att bekämpa, upptäcka och utreda terroristbrott och allvarliga brott.

Genom systemet för reseuppgifter och resetillstånd utreds resenärens inresevillkor på förhand

EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd Etias (European Travel Information and Authorisation System) är ett system för förhandsregistrering som är avsett för medborgare i visumfria tredjeländer och som syftar till att på förhand utreda om en person uppfyller inresevillkoren. Systemet effektiviserar också in- och utresekontrollerna och stöder de mål som ställts upp för Schengens informationssystem. Säkerhetsrisken i anslutning till personer, risken för olaglig invandring eller den stora risken för epidemier bedöms redan innan personen anländer till gränsövergångsstället.

Gränsbevakningsväsendet är Finlands nationella Etias-myndighet. Ansökningarna behandlas i huvudsak automatiskt. Etias centralenhet, som upprätthålls av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex, förmedlar de ansökningar som kräver ytterligare utredning till de nationella enheterna för manuell behandling. Uppgifterna i systemet får behandlas av gräns- och migrationsmyndigheterna. Dessutom har polisen, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och Försvarsmakten rätt att få tillträde till systemet för att bekämpa, upptäcka och utreda terroristbrott och allvarliga brott.

En del av lagändringarna träder i kraft redan den 1 januari 2023

In- och utresesystemet och Etias kommer att tas i drift vid en tidpunkt som fastställs av kommissionen när alla de villkor för driftsstarten som anges i förordningarna uppfylls. Enligt nuvarande bedömning ska in- och utresesystemet tas i drift i maj 2023 och Etias cirka ett halvt år efter driftsstarten av in- och utresesystemet. Bestämmelser om ikraftträdandet av de lagändringar som gäller in- och utresesystemet och Etias utfärdas särskilt genom förordning av statsrådet.

Till lagen fogas också bestämmelser om preskription av rätten att påföra påföljdsavgift för transportörer och av verkställigheten av påföljdsavgiften samt preciseras de situationer där påföljdsavgift inte påförs. Dessutom görs i utlänningslagen tekniska ändringar som föranleds av uppdateringen av Schengenkonventionen och kodexen om Schengengränserna. Dessa ändringar träder i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information:
Anne Ihanus, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 608, [email protected]