Hoppa till innehåll
Media

EU:s inrikesministrar sammanträder i Luxemburg den 10 juni

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2022 15.27 | Publicerad på svenska 10.6.2022 kl. 10.05
Pressmeddelande

EU-ländernas inrikesministrar sammanträder i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg den 10 juni. På mötets dagordning står bland annat mottagandet av personer som flyr från Ukraina, EU:s migrations- och asylreform och utvecklingen av Schengen. Rådet har också för avsikt att bekräfta en allmän riktlinje om Europeiska kommissionens förslag till direktiv om informationsutbyte och om förslaget till förordning om automatiskt utbyte av uppgifter för polissamarbete.

– EU:s inre säkerhet och upprätthållandet av den bör granskas på ett övergripande sätt. Genom att utveckla informationsutbytet mellan EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter kan vi bättre förebygga, avslöja och undersöka gränsöverskridande brottslighet. Det behövs också operativt polissamarbete mellan EU-länderna, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Finland understöder att bestämmelserna om informationsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna moderniseras och preciseras. Syftet med direktivförslaget är att säkerställa att informationsutbytet fungerar och är effektivt och att de krav som gäller skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna beaktas i samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna.

En allmän riktlinje i rådet söks också om förslaget till förordning om automatiskt utbyte av uppgifter för polissamarbete (Prüm II). Syftet med förslaget är att förbättra och underlätta informationsutbytet mellan medlemsländernas brottsbekämpande myndigheter och med Europol i syfte att förhindra, avslöja och utreda brott.

EU agerar samstämmigt när det gäller att ta emot människor som flyr från Ukraina – detsamma eftersträvas också i fråga om asylreformen

I mars presenterade kommissionen för inrikesministrarna en 10-punktsplan för starkare europeisk samordning när det gäller att ta emot människor som flyr kriget i Ukraina. I rådet förs nu en diskussion om läget i fråga om genomförandet av programmet. När det gäller den inre säkerheten diskuterar ministrarna samarbetet för att bekämpa olaglig handel med vapen och sprängämnen.

EU har varit samstämmigt i hanteringen av flyktingsituationen i Ukraina. Ordförandelandet Frankrike hoppas nu på samma sak när det gäller migrations- och asylreformen. Under våren har man försökt nå samförstånd om hur den reform som varit på gång i åratal skulle kunna framskrida stegvis och balanserat. Vid mötet ska Frankrike rapportera om läget i det pågående arbetet. Målet är att komma överens om innehållet i reformens första steg som ska omfatta både lagstiftningsarbete och ett politiskt avtal om solidaritetsåtgärder mellan medlemsstaterna.

Ministrarna diskuterar lägesbilden för Schengenområdet

Rådet ska diskutera lägesbilden för Schengenområdet. Finland understöder en övergripande strategi för att utveckla Schengen. Finland stöder också att systemet byggs upp utifrån en effektiv kontroll av de yttre gränserna, åtgärder som kompenserar avsaknaden av kontroller vid de inre gränserna samt en stark förvaltning av Schengen.

Finland anser det vara bra att man inom EU försöker utveckla metoder för att minimera skadeverkningarna av störningssituationer, till exempel terrordåd, omfattande olovlig sekundär förflyttning och pandemier, för den fria rörligheten.

Frankrike har som mål att medlemsländernas ministrar striktare ska styra utvecklingen av Schengenområdet politiskt och att lägesbilden för Schengen bättre ska upprätthållas på politisk nivå.

Ytterligare information:

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 0295 488 250, [email protected] 
Tiina Kivinen, specialmedarbetare, tfn 050 566 19 22, [email protected] (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)