Statsrådet och ministerierna Media

Helsingfors räddningsskola får en fortsättning

Inrikesministeriet 27.9.2019 13.35 | Publicerad på svenska 27.9.2019 kl. 15.57
Pressmeddelande 72/2019

Inrikesministeriet har beviljat Helsingfors räddningsskola ett tillstånd för viss tid att fortsätta undervisningen inom räddningsbranschen. Tillståndet gäller den yrkesinriktade utbildning inom räddningsbranschen som leder till räddningsmannaexamen och underbefälsexamen. Utbildningstillstånd har beviljats fr.o.m. den 27 september 2019. Helsingfors stad svarar för kostnaderna för utbildningen.

Helsingfors räddningsskola har utbildat räddningspersonal i 46 år. Utbildningen följer Räddningsinstitutets läroplan, men i undervisningen har man dessutom beaktat huvudstadsregionens särdrag. Helsingfors räddningsskola har årligen ordnat utbildning för 15 räddningsmannaexamina och 6 underbefälsexamina för att svara mot Helsingfors räddningsverks personalbehov.

– En central utmaning när det gäller att garantera finländarnas säkerhet under de kommande åren är att det finns tillräckligt med personal inom räddningsbranschen. Det beviljade tillfälliga tillståndet bidrar till att säkerställa att vi hinner utbilda ett tillräckligt antal räddningsmän för de kommande årens behov. Genom att förlänga giltighetstiden för tillståndet ger vi Helsingfors stad möjlighet att säkerställa tillgången på tillräcklig personal för brådskande räddningsverksamhet, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo.

Helsingfors räddningsskolas tillstånd återkallades i november 2018. Återkallandet hänförde sig till den landskapsreform som Sipiläs regering beredde.

Reformen av räddningsväsendet hänförde sig i sin tur tidsmässigt just till landskapsreformen. Inrikesministeriet beredde sig på att fatta beslut om en totalreform av utbildningen inom räddningsväsendet och lägga fram ett förslag till totalreform av räddningslagen före övergången till det nya räddningsväsendet i landskapen.

–Återkallandet av tillståndet hade ett nära samband med landskapsreformen, som bereddes då. Om reformen hade genomförts, skulle utbildningen inom räddningsväsendet inte ha hört till landskapets uppgifter. Genom detta tillfälliga tillstånd får man den extra tid som behövs för beredningen av förvaltningsreformen inom räddningsväsendet. Dessutom tryggas Helsingfors räddningsverks aktionsberedskap under övergångsperioden. Samtidigt höjs Räddningsinstitutets utbildningsvolymer redan nästa år för att rekryteringsutmaningar runt om i Finland ska kunna lösas, berättar räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

Inrikesministeriet har planerat en totalreform av utbildningen inom räddningsväsendet. Det tillfälliga tillståndet ger den extra tid som behövs för beredningen av reformen.

Räddningsskolans tillstånd har beviljats för viss tid fram till sommaren 2023 så att de sista studerande som tas in ska inleda sina studier under hösten 2021. En förutsättning för tillståndet är bl.a. att det görs en opartisk utvärdering av undervisningen vid Helsingfors räddningsskola före utgången av 2020.

Staten ansvarar för utbildningen och läroplanerna inom räddningsbranschen

Enligt räddningslagen sköter staten yrkesutbildningen inom räddningsväsendet och övrig utbildning som hör samman med räddningsväsendet. Inrikesministeriet kan dock också godkänna någon annan läroanstalt med ett offentligt samfund som huvudman än Räddningsinstitutet att ge yrkesinriktad grundutbildning inom räddningsbranschen.

På personalens behörighet, den utbildning och undervisning som ges och de examina som kan avläggas vid läroanstalten samt de studerandes rättigheter och skyldigheter tillämpas lagen om Räddningsinstitutet. I den undervisning som ges vid läroanstalten ska Räddningsinstitutets läroplaner iakttas.

Inrikesministeriet strävar konsekvent efter att utveckla Räddningsinstitutet som ett riksomfattande kompetenscentrum och säkerställa dess möjligheter att producera högklassig personal som deltar i räddningsverksamheten för hela landets behov.

När det gäller Räddningsinstitutets utbildningsvolymer bereder man sig på utbildningsbehoven i hela landet. Behoven av utbildningsarrangemang inom räddningsväsendet utreds i samband med reformen av räddningsväsendet. Ett förslag om utbildningsmängderna och utbildningsnivån inom räddningsbranschen kommer att göras före utgången av 2022.

Ytterligare information:

Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, tfn 0295 488 400, [email protected]
Taito Vainio, direktör, styrningsenheten, tfn 0295 488 423, [email protected]
Jarno Lappalainen, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 0400 536 973, [email protected]