Hoppa till innehåll
Media

I fortsättningen kan barn som får internationellt skydd oftare än för närvarande leva med sina föräldrar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.55
Pressmeddelande

När en familjemedlem till en minderårig som får internationellt skydd ansöker om familjeåterförening, kan han eller hon få uppehållstillstånd utan att den minderåriga anknytningspersonen förutsätts ha tryggad försörjning. På så sätt främjas skyddet för familjelivet och tillgodoseendet av barnets bästa. Republikens president stadfäste ändringen av utlänningslagen den 20 december.

Syftet med ändringen är att ett barn som får internationellt skydd oftare än för närvarande kan leva med sina föräldrar. I och med ändringen motsvarar lagstiftningen etablerad rättspraxis: avvikelse från utkomstförutsättningen har gjorts också hittills om det har funnits exceptionellt vägande skäl eller om ett barns bästa har krävt det.

Dessutom preciseras fastställandet av när barnet ska vara minderårigt i alla ärenden som gäller uppehållstillstånd på grund av familjeband. I fortsättningen är den tidpunkt som beaktas när man avgör om barnet är minderårigt den dag då familjemedlemmens ansökan om uppehållstillstånd har lämnats in och inte den dag då ansökan avgörs. Om familjemedlemmen får uppehållstillstånd beror på så sätt inte på hur lång tid det tar att behandla ansökan. Ändringen baserar sig på ett avgörande av Europeiska unionens domstol.

Ändringarna träder i kraft den 1 februari.

Bakom ändringarna ligger regeringsprogrammets föresats att problemen i samband med familjeåterföreningar utreds, likaså huruvida inkomstgränserna för dem som får internationellt skydd, dvs. de inkomstgränser som tillämpas på anknytningspersoner, är skäliga. Här beaktas skyddet för familjelivet, tillgodoseendet av barnets bästa och den nivå och praxis för utkomstförutsättningar som tillämpas i de andra nordiska länderna. I regeringsprogrammet konstateras också att utkomstförutsättningar inte längre ska tillämpas på minderåriga anknytningspersoner som fått uppehållstillstånd på grund av ett behov av internationellt skydd.

Avlägsnandet av hinder för familjeåterförening främjar regeringens grund- och människorättighetsbejakande och barn- och familjevänliga politik. Rätten till familjeliv tryggas inte bara i grundlagen utan också bland annat i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i Europakonventionen.

Ytterligare information:

Tuuli Tuunanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 658, [email protected]