Hoppa till innehåll
Media

Kommissionen föreslår förbättringar i EU:s politik för laglig migration

arbets- och näringsministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.40
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen presenterade den 27 april ett åtgärdspaket som gäller en reform av den lagliga migrationen. I paketet ingick ett meddelande om att attrahera kompetens och talanger till EU och förslag till översyn av direktivet om ett kombinerat tillstånd och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. Statsrådets ståndpunkter om direktivförslagen framgår av riksdagsskrivelserna den 8 juli.

Som en del av kompetens- och talangpaketet lade kommissionen fram ett förslag till översyn av direktivet om ett kombinerat tillstånd. I meddelandet efterlyses mer strategiska riktlinjer för laglig migration. Målet är att förbättra den internationella arbetskraftens rörlighet, hjälpa utbudet och efterfrågan på arbetskraft att mötas och avhjälpa bristen på kompetent arbetskraft.

Meddelandet är fortsättning på kommissionens meddelande i september 2020 om reformen av EU:s nya migrations- och asylpakt. Då betonade kommissionen behovet av att åtgärda bristerna i EU:s politik för laglig migration och av att försöka locka den kompetens och de talanger som behövs till EU.  Direktivförslagen är ett svar på detta behov.

Kommissionen vill stärka rättssäkerheten och skyddet för arbetstagare från tredjeländer

Samtidigt med meddelandet lade kommissionen fram två direktivförslag. Det ena av dem gäller översyn av direktivet om ett kombinerat tillstånd. Huvudsyftet med detta direktiv är att skapa ett enda ansökningsförfarande som kombinerar ett uppehållstillstånd för både arbete och vistelse, det vill säga ett kombinerat tillstånd. Direktivet garanterar också tredjelandsmedborgare samma rättigheter som medborgarna i den medlemsstat som beviljar det kombinerade tillståndet. 

Kommissionen föreslår att i direktivet tas in en definition av arbetsgivare. Definitionen förbättrar ställningen och stärker skyddet för arbetstagare från tredjeländer. Direktivets tillämpningsområde ska utvidgas så att det inkluderar de tredjelandsmedborgare som får eller har sökt skydd i enlighet med nationell lagstiftning, internationella förpliktelser eller praxis i en medlemsstat. Ändringen har ingen större inverkan på Finland eftersom dessa tredjelandsmedborgare även nu kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete, vilket också ger dem arbetstagarrättigheter. 

Ett kombinerat tillstånd gör det enklare att byta arbetsgivare

Enligt den gällande utlänningslagen ger ett branschspecifikt uppehållstillstånd för arbetstagare rätt att byta arbetsgivare under tillståndstiden endast om det nya arbetet finns inom samma bransch. Enligt kommissionens förslag ska arbetstagaren få byta arbetsgivare också inom andra branscher under den tid som det kombinerade tillståndet är i kraft. Vid byte av arbetsplats kan medlemsstaten kräva att arbetstagaren informerar ansvariga myndigheter om bytet av arbetsgivare och staten har också möjlighet att göra en prövning av tillgången på arbetskraft. Medlemsstaten kan även besluta om en väntetid på 30 dagar då det är möjligt att förhindra bytet av arbetsplats. Detta ska få grunda sig på prövning av tillgången på arbetskraft eller på brister som upptäckts i anställningsvillkoren. 

Om arbetstagaren blir arbetslös, får tillståndet inte återkallas under de första tre månaderna av arbetslösheten. Kommissionen betonar också att medlemsstaterna ska ha effektiva åtgärder för att bekämpa missbruk av direktivet. 

Ställningen som varaktigt bosatt tillåter rörlighet i EU-området

Det är redan nu möjligt för tredjelandsmedborgare som varit lagligen och oavbrutet bosatta i en medlemsstat i minst fem år att få ställning som varaktigt bosatta. Kommissionens direktivförslag syftar till att göra det enklare att få denna ställning. I fortsättningen kan tredjelandsmedborgare också uppfylla kravet på en vistelsetid på minst fem år genom att tillbringa olika perioder i flera medlemsstater. Även tillfällig vistelse, till exempel på grund av studier eller tillfälligt skydd, räknas med.

Ställningen som varaktigt bosatt ger många fördelar. Den är permanent och ger till exempel rätt arbeta och bedriva verksamhet som egenföretagare i den medlemsstat som har beviljat ställningen. Även nationella uppehållstillstånd ger dessa rättigheter, men en ställning som varaktigt bosatt i EU gör det enklare flytta till andra medlemsstater. Rätten att flytta till en annan medlemsstat är dock ingen självklarhet. Det finns flera villkor som måste uppfyllas, och enligt kommissionens förslag ska dessa villkor nu mildras. 

Direktivförslaget innebär att varaktigt bosatta och deras familjemedlemmar kan röra sig och arbeta också i andra medlemsstater än de som de först har bosatt sig i. Detta kan också bidra till effektivare arbetsmarknad inom EU och avhjälpa bristen på kompetent arbetskraft. Det blir också enklare för varaktigt bosatta att återvända till hemlandet för en viss tid utan att de förlorar sina rättigheter i EU. 

Kompetens och talanger behövs också utanför EU 

Enligt statsrådet är det viktigt att utveckla EU:s politik och lagstiftning om laglig migration samtidigt som man säkerställer att den gällande lagstiftningen genomförs effektivt. Att främja laglig migration är en nödvändig del av en balanserad migrations- och asylpolitik, och det svarar mot medlemsstaternas behov av kompetens och talanger även från länder utanför EU. 

Statsrådet ställer sig bakom kommissionens syfte att fastställa ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd. Ändringsförslagen förbättrar arbetstagarens ställning, gör förfarandet smidigare och ökar sökandens kännedom om rättigheter, skyldigheter och förfaranden.

Statsrådet understöder kommissionens förslag om att garantera tredjelandsmedborgare samma rättigheter som medborgarna i den medlemsstat som beviljat det kombinerade tillståndet. Detta ökar jämlikheten, förbättrar rättsskyddet och minskar risken för exploatering av arbetskraft.

Statsrådet ställer sig också bakom kommissionens mål att stärka rättigheterna för varaktigt bosatta i EU och harmonisera dem med EU-medborgarnas rättigheter, vilket också ökar jämlikheten. Möjligheten för varaktigt bosatta i EU att flytta till och arbeta i andra medlemsstater förbättrar arbetsmarknadens effektivitet i hela EU.

Enligt statsrådet är det viktigt att medlemsstaterna också i fortsättningen kan bevilja såväl EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta som nationella permanenta uppehållstillstånd. Det viktigaste är att tillstånden utgör en fungerande helhet som främjar integrationen av invandrare och ökar medlemsstaternas attraktionskraft.    

Mer information: 
Jarmo Tiukkanen, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 355, [email protected] (direktivet om ett kombinerat tillstånd) 
Katri Niskanen, konsultativ tjänsteman, inrikesministeriet, tfn 0295 488 672, [email protected]  (direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning)