Hoppa till innehåll
Media

Lagförslag om paketet om smart gränsförvaltning på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2021 10.07
Pressmeddelande 70/2021
En gränsvakt bredvid bilen.

Inrikesministeriet har sänt ett utkast till regeringens proposition med förslag till kompletterande lagstiftning om ett in- och utresesystem och ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) på remiss. Syftet med propositionen är att göra de ändringar i den nationella lagstiftningen som förutsätts enligt Europaparlamentets och rådets förordningar om båda systemen. 

I propositionen föreslås det att lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet, gränsbevakningslagen, utlänningslagen, lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen och lagen om verkställighet av böter ändras. Helheten kallas smart gränsförvaltning.

- Benämningen smart gränsförvaltning hänvisar till automatik och ny teknik som införs vid in- och utresekontroller. Detta innebär bland annat att gränsövergångar automatiseras, uppgifterna om in- och utresa registreras i hela EU och att de resenärer från tredjeländer, det vill säga länder utanför Europeiska unionen, som omfattas av visumfrihet registrerar sig på förhand på internet. Ändringarna gäller inte finska medborgare eller medborgare i andra Schengenländer, säger lagstiftningsrådet Anne Ihanus.

Syftet med in- och utresesystemet är bland annat att förbättra identifieringen av personer vid de yttre gränserna

Genom förordningen om in- och utresesystemet (Entry-Exit System) inrättas ett nytt informationssystem som omfattar hela EU. Ett av systemets viktigaste mål är att förbättra kontrollen av de yttre gränserna, förhindra irreguljär invandring och underlätta hanteringen av migrationsströmmar. Syftet är att elektroniskt registrera uppgifterna om in- och utresa för tredjelandsmedborgare som har rätt till kortvarig vistelse på medlemsstaternas territorium och beräkna längden på deras tillåtna vistelse. Systemet ersätter skyldigheten att stämpla passen för tredjelandsmedborgare.

Uppgifterna i in- och utresesystemet får behandlas av gränsmyndigheterna, viseringsmyndigheterna och migrationsmyndigheterna. Dessutom har polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen rätt att få tillträde till systemet för att bekämpa, upptäcka och utreda terroristbrott och allvarliga brott.

Enligt nuvarande plan ska systemet tas i bruk i maj 2022.

Genom systemet för reseuppgifter och resetillstånd utreds på förhand personens förutsättningar att anlända till landet

EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd Etias (European Travel Information and Authorisation System) är ett system för förhandsregistrering som är avsett för medborgare i visumfria tredjeländer och som syftar till att på förhand utreda om en person har förutsättningar att resa in i landet. Systemet effektiviserar också in- och utresekontrollerna och stöder de mål som ställts upp för Schengens informationssystem. Säkerhetsrisken i anslutning till personer, risken för olaglig invandring eller den stora risken för epidemier bedöms redan innan personen anländer till gränsövergångsstället.

Gränsbevakningsväsendet är Finlands nationella Etias-myndighet. Etias-ansökningarna behandlas i huvudsak automatiskt. Etias centralenhet, som upprätthålls av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex, förmedlar de ansökningar som kräver ytterligare utredning till de nationella enheterna för manuell behandling. Uppgifterna i Etias får behandlas av gränsmyndigheterna och migrationsmyndigheterna. Dessutom har polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen rätt att få tillträde till systemet för att bekämpa, upptäcka och utreda terroristbrott och allvarliga brott.

Avsikten är att Etias ska tas i bruk vid EU:s yttre gränser i slutet av 2022.

Remissbehandlingen av förordningsförslagen avslutas den 10 augusti.

Ytterligare information:
Anne Ihanus, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 608, [email protected]