Hoppa till innehåll
Media

Olycksutredningen om den byggnadsbrand i Kerimäki där en avtalsbrandman skadade sig är klar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2021 10.30
Pressmeddelande 170/2021

I Kerimäki inträffade den 1 maj 2021 en byggnadsbrand, där en avtalsbrandman som deltog i släckningsarbetena skadades. Till följd av olyckan beslutade inrikesministeriet att i enlighet med räddningslagen tillsätta en undersökningskommission med uppgift att utreda händelseförloppet och ge rekommendationer för att motsvarande olyckor ska kunna undvikas. En motsvarande undersökning gjordes senast 2006.

Vid släckningsarbetena vid byggnadsbranden i Kerimäki gav konstruktionerna i ett grilltak vika och rasade samman över en avtalsbrandman. Brandmannen var under de brinnande konstruktionerna i åtta minuter, tills han kunde räddas.

– Syftet med undersökningen är framför allt att ge räddningsväsendet information och utvecklingsrekommendationer för att motsvarande olyckor ska kunna undvikas. Rekommendationerna syftar i synnerhet till att förbättra säkerheten i arbetet för räddningsväsendets personal och att förbättra ledningen vid situationer där flera myndigheter är involverade, säger specialsakkunnig Jarkko Häyrinen.

De sex rekommendationerna gäller bland annat kommunikation, utbildning och utnyttjande av akutsjukvårdskompetens

Undersökningskommissionen konstaterar i sina slutsatser till exempel att räddningsväsendets personal bör få ökade kunskaper om hur byggnader rasar. Kommissionen rekommenderar därför att Räddningsinstitutet till denna del kompletterar den examensinriktade utbildningen och fortbildningen för räddningsväsendet och utbildningen av avtalspersonal.

Man bör också fästa vikt vid att förbättra kommunikationen mellan olika myndigheter i fall där en olyckssituation förändras väsentligt. Kommissionen rekommenderar att inrikesministeriet tillsammans med samarbetsmyndigheterna bereder en kommunikationsmodell som ska användas i exceptionella situationer.

Undersökningskommissionens rekommendationer i sin helhet är följande:

  1. Räddningsverken granskar och vid behov korrigerar sina modeller för ledning på distans och ledning på plats samt för överföring av ledningsansvar, så att överföringen av ledningsansvaret stöder en effektiv ledning av räddningsverksamheten. Undersökningskommissionen rekommenderar också att Räddningsinstitutet stöder räddningsverken genom att erbjuda fortbildning i ämnet.
  2. Räddningsinstitutet kompletterar räddningsväsendets examensinriktade utbildning och fortbildning samt utbildningssystemet för avtalspersonal inom räddningsväsendet, så att risken för ras beaktas mer heltäckande än tidigare vid bedömningen av riskerna på en olycksplats.
  3. Inrikesministeriet bereder tillsammans med samarbetsmyndigheterna en kommunikationsmodell som ska användas i exceptionella situationer. Modellen bör vara enkel och göra samtliga myndigheter som är involverade i olyckssituationen uppmärksamma på en förändring av situationen.
  4. Social- och hälsovårdsministeriet utreder tillsammans med inrikesministeriet hur man effektivt kan använda sig av sådana personer inom räddningsväsendet som har kompetens inom prehospital akutsjukvård i situationer där en enhet för prehospital akutsjukvård ännu inte har hunnit fram till platsen.
  5. Räddningsverken ska till sina övningsplaner och sin övningsverksamhet lägga till scenarier där egen personal måste räddas när en situation plötsligt förändras.
  6. Räddningsverken tar i samarbete med inrikesministeriet i bruk ett gemensamt system för rapportering om säkerhet i arbetet. Information om säkerhetsavvikelser i arbetet bör kunna spridas till räddningsverken i hela landet för att förhindra att motsvarande olycksfall i arbetet sker.

Ytterligare information:

Jarkko Häyrinen, specialsakkunnig, ordförande för undersökningskommissionen, tfn 0295 488 436, [email protected]