Hoppa till innehåll
Media

Övervakningskommittéerna för programmen för EU:s fonder för inrikes frågor har tillsatts

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2022 16.03
Pressmeddelande 47/2022

Övervakningskommittéerna för programmen för EU:s fonder för inrikes frågor för programperioden 2021–2027 har tillsatts. Övervakningskommittéernas centrala uppgift är att granska hur genomförandet av fondprogrammen, uppnåendet av målen och utvärderingen av resultaten av programmen framskrider. Statsrådet tillsatte övervakningskommittéerna vid sitt sammanträde den 17 mars 2022.

Fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 är asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), fonden för inre säkerhet (ISF) och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI). Varje fond har en egen övervakningskommitté.

Övervakningskommittéerna godkänner de grunder och metoder som används vid val av projekt, programmets årliga prestationsrapport, utvärderingsplanen och den förvaltande myndighetens förslag till ändring av programmet.

Övervakningskommittéerna deltar i beredningen, ändringen, genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av genomförandeplanerna.

Medlemmarna i övervakningskommittéerna är partner som är centrala med tanke på fondernas verksamhetsområden 

Medlemmarna i varje fonds övervakningskommitté representerar sådana aktörer som är centrala med tanke på målen för fondprogrammet, till exempel ministerier, ämbetsverk inom central- och regionförvaltningen och andra ämbetsverk, frivilligorganisationer och arbetsmarknadsorganisationer.

Europeiska kommissionen deltar i övervakningskommittéernas arbete som rådgivare. Dessutom kan relevanta decentraliserade eu-organ delta i övervakningskommittéernas arbete.

Övervakningskommittéernas första möten ordnas i april 2022.

Övervakningskommittéernas mandatperiod fortsätter under hela programperioden. Mandatperioden upphör när Europeiska kommissionen har godkänt fondprogrammets sista årliga prestationstrapport.

Inrikesministeriet, som är den förvaltande myndigheten för EU:s fonder för inrikes frågor, inleder de nya fondernas ansökningsomgångar preliminärt i maj.

Ytterligare information:
Sanna Virtanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 300, sanna.virtanen(a)govsec.fi