Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

I fortsättningen kan också andra unika igenkänningstecken än namnskyltar tillåtas på polisens tjänstedräkt

Inrikesministeriet 20.5.2020 14.33 | Publicerad på svenska 20.5.2020 kl. 15.54
Nyhet

Vid inrikesministeriet bereds en ändring av förordningen om polisuniform. I fortsättningen kan polisuniformen vara försedd med en namnskylt eller någon annan unik beteckning, såsom ett nummer. Syftet med ändringen är att minska riktade trakasserier och hot mot polisen.

Enligt inrikesministeriets förordning om polisuniform hör de emblem och namnskyltar som anger tjänsteställning till polisens tjänstekläder. Polisstyrelsen har föreslagit att det i fortsättningen ska vara möjligt att på uniformen använda tillfälliga igenkänningstecken eller andra sådana igenkänningstecken med hjälp av vilka polisen kan identifieras. 

Möjliggörandet av att namnbrickan slopas i polisens tjänstedräkt undanröjer inte polisens skyldighet enligt polislagen att på begäran visa upp ett tjänstemärke av vilket personuppgifterna framgår och därigenom inte försämrar polisens identifierbarhet. 

I regeringsprogrammet ingriper man i högre grad än för närvarande mot hot och riktade trakasserier 

Enligt regeringsprogrammet kommer tväradministrativa åtgärder att vidtas under regeringsperioden, med vilka man kraftigare än i nuläget kommer att ingripa i systematiskt störande, hot och riktade trakasserier som hotar yttrandefriheten, myndighetsutövning, forskning och kommunikation. 

Enligt en enkät som Polisstyrelsen lät göra i höstas inverkar riktade trakasserier på polispersonalens välmående och ork. Av de svarande ansåg 89 procent att riktade trakasserier mot polisen är ett problem. Över 30 procent av de svarande hade själv upplevt riktade trakasserier och cirka hälften av de svarande hade observerat att personer i den egna enheten hade blivit utsatta för riktade trakasserier. 

När det gäller riktade trakasserier kan det till exempel handla om direkta eller indirekta hot eller om att man gräver i och förvränger uppgifter om privatlivet. Målet med agerandet kan vara att genom påtryckningar få tjänstemannen att avstå från skötseln av sina tjänsteuppgifter. Att kritisera en myndighet eller en enskild tjänsteåtgärd eller att utnyttja en medborgares normala rättsskyddsmedel är däremot inte riktade trakasserier.

Ändringen av förordningen är på remiss från den 25 maj till den 6 juli 2020. Projektets mandatperiod är från den 19 maj till den 1 oktober 2020.

Mer information
Anna Kivimäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 331, [email protected]