Hoppa till innehåll
Media

Reformen av lotterilagen eftersträvar en effektivare bekämpning av skadeverkningar till följd av penningspel

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 11.47 | Publicerad på svenska 22.12.2021 kl. 13.49
Pressmeddelande 171/2021

Lotterilagen, som reglerar penningspel, revideras. De viktigaste förslagen i reformen gäller bekämpning av skadeverkningarna av penningspel, ingripande i marknadsföring som strider mot lotterilagen och styrning av efterfrågan på penningspel till sådant utbud som regleras i lotterilagen. Republikens president stadfäste lagen den 22 december 2021. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2022.

I enlighet med regeringsprogrammet är utgångspunkten för lagreformen att Finlands

penningspelssystem också i fortsättningen ska grunda sig på ett system med ensamrätt. 
Det viktigaste målet med reformen av lotterilagen är att förebygga och minska de skadeverkningar som penningspel ger upphov till. I enlighet med målet ska identifieringen vid spelande utvidgas till att omfatta alla penningspel, Polisstyrelsens möjligheter att ingripa i lagstridig marknadsföring stärkas och förebyggande av problem beaktas vid placeringen av spelautomater.

Den obligatoriska identifieringen utvidgas till att gälla allt penningspelande 

Den obligatoriska identifieringen utvidgas till att omfatta alla Veikkaus Ab:s spel. Den obligatoriska identifieringen införs stegvis. Allt spelande ska vara identifierat senast 2024.

En heltäckande obligatorisk identifiering gör det möjligt att införa begränsningar och spelspärrar i alla Veikkaus Ab:s penningspel.

Veikkaus Ab tog på eget initiativ i bruk obligatorisk identifiering i utplacerade penningautomater redan i januari 2021 och i bolagets egna spelsalar i juli 2021.

I lagen föreskrivs om användningen av den spel- och spelardata som samlas in till följd av den obligatoriska identifieringen. Veikkaus Ab är skyldigt att behandla data för att identifiera skadligt spelande och ingripa i sådant spelande. Dessutom har social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd rätt att av Veikkaus Ab få data för att bedöma och följa upp skadeverkningar till följd av penningspel. 

Skärpningar av marknadsföring av penningspel

Den nya lotterilagen innehåller preciseringar om bland annat innehållet i Veikkaus Ab:s tillåtna marknadsföring. Lagen förutsätter att marknadsföringen i sin helhet är måttfull. Marknadsföring av särskilt skadliga penningspel, såsom penningautomater, förbjuds.

Lagen förpliktar Veikkaus Ab att i all marknadsföring ta in information om åldersgränsen för pennispel och om var den som spelar hittar information om eventuella sätt att kontrollera spelandet samt om tjänster som erbjuder hjälp vid problem med penningspel.

Marknadsföring av vadhållningsspel, som för närvarande är förbjuden, tillåts för att styra penningspelandet till sådant utbud som regleras i lotterilagen. Ändringen gäller också sådana totospel vilkas marknadsföring för närvarande är förbjuden. Skyldigheterna enligt den reviderade marknadsföringsregleringen gäller även marknadsföring av dessa spel.

Också övervakningen av marknadsföring som strider mot lotterilagen effektiviseras. Ett nytt verktyg är att Polisstyrelsen kan föreslå för marknadsdomstolen att en administrativ påföljdsavgift påförs för marknadsföring som strider mot lotterilagen. Polisstyrelsen kan i fortsättningen förbjuda även privatpersoner att marknadsföra penningspel i strid med lotterilagen.

Spärrning av betalningsrörelse för spel utanför systemet med ensamrätt 

I lagen tas också in nya bestämmelser om spärrning av betalningsrörelse. Föremål för spärrningen är penningspelsbolag som i strid med lotterilagen riktar sin marknadsföring till Fastlandsfinland och vars marknadsföring Polisstyrelsen har förbjudit. Spärrningen gäller spelarens betalningar av penningspel till penningspelsbolaget. 

Polisstyrelsen upprätthåller en spärrlista över de penningspelsbolag vars betalningsrörelse banker och andra betaltjänstleverantörer ska förhindra. Genom spärrningen strävar man efter att på ett sätt som förebygger skador påverka tillgången till penningspel. 

Bestämmelserna om spärrning av betalningsrörelse ska tillämpas från och med ingången av 2023.

Förebyggande av skadeverkningar måste beaktas vid placeringen av penningautomater

I och med lagreformen har Veikkaus Ab skyldighet att vid placeringen av penningautomater beakta förebyggandet av skadeverkningar. Dessutom ska penningautomaterna placeras så att användningen av dem kan övervakas utan hinder. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid skyddet av minderåriga och utsatta personer. 

Dessutom ska Veikkaus Ab och den som innehar placeringsplatsen för en penningautomat utarbeta en plan för egenkontroll för att säkerställa övervakningen samt iakttagandet av principerna för förebyggande av skadeverkningar. 

Veikkaus får möjlighet till affärsverksamhet mellan företag

Genom lagreformen blir det möjligt för Veikkaus Ab att bilda ett dotterbolag som är avsett för annan verksamhet än penningspelsverksamhet. Dotterbolaget koncentrerar sig på att erbjuda andra företag spelprodukter och tjänster, och bolaget får inte bedriva penningspelsverksamhet som riktar sig till konsumenter.

Riksdagens uttalanden

Riksdagen godkände också två uttalanden:

  1. Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att sänka de i inrikesministeriets förordning VN/23729/2021 fastställda obligatoriska högsta tillåtna förlustgränserna per dag och månad i fråga om identifierat penningspelande.
  2. Riksdagen förutsätter att regeringen satsar på tillgången till olika stöd- och vårdtjänster samt ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning för problemspelare och deras närstående. 

Ytterligare information:
Akseli Koskela, statssekreterare, tfn 0295 488 526, [email protected] 
Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 573, [email protected]
Elina Rydman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 586, [email protected]