Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Stora skillnader i säkerheten mellan olika befolkningsgrupper

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2018 9.00
Pressmeddelande 61/2018
Bild: Riitta Supperi

Ungdomar med invandrarbakgrund eller funktionsnedsättning upplever mer våld och hot om våld än andra ungdomar. Äldre personer blir mer sällan offer för brott än den övriga befolkningen. I Finland är mängden kvinnor som möter våld i nära relationer näst störst i EU-länderna. Av alla människor som dött till följd av olyckor eller våld i Finland är två tredjedelar män. Bl.a. dessa uppgifter framgår av utredningen Är Finland världens tryggaste land för alla? Säkerheten i fråga om olika kön och befolkningsgrupper.

- Våld mot kvinnor i nära relationer är ett av de exempel på ojämlikhet i fråga om säkerheten som utredningen tog upp. Vi har redan länge varit medvetna om problemet, men situationen har ändå inte förbättrats. Olika myndigheter måste arbeta aktivt för att lösa problemet, det räcker inte endast med straffprocesser. Exempelvis i rådgivningen måste frågan tas upp med varje familj, sade inrikesminister Kai Mykkänen i sitt anförande i samband med att utredningen offentliggjordes.

Utredningen, som offentliggjordes den 31 maj, utarbetades av KPMG och WoM på uppdrag av inrikesministeriet. Utredningen är den mest omfattande översikten över den information som finns att tillgå om jämlikheten och likabehandlingen i fråga om säkerheten hos olika grupper. För utredningen samlades det dessutom genom en enkät och intervjuer in synpunkter från organisationer som arbetar med frågor som gäller säkerheten. Finland är med många mått mätt och enligt olika bedömningar världens tryggaste land, och i ljuset av siffror har denna utveckling länge varit positiv. Säkerheten och de faktorer som orsakar otrygghet fördelar sig dock på mycket olika sätt mellan könen. Också andra egenskaper såsom ålder, bostadsort, inkomstnivå, familjebakgrund och utbildning har en stor inverkan på säkerheten.

Ett annat tydligt faktum som vittnar om ojämlikheten i fråga säkerheten är det våld, den diskriminering och den hatretorik som invandrare och andra etniska minoriteter utsätts för. Det finns risk för att rasismen eller diskrimineringen bakom våldet, utan att rätta åtgärder vidtas, ökar utanförskapet, som i sin tur försämrar integrationen och ökar utslagningen. Utredningen vittnar däremot också om att en orimligt stor del av det våld som invandrare utsätts för begås av andra invandrare. De grövsta exemplen på detta är hedersrelaterat våld, sändande av barn utomlands till otrygga förhållanden och kvinnlig könsstympning. Skyddet för de mänskliga rättigheterna och grundläggande fri- och rättigheterna måste omfatta alla grupper i samhället.

Ett av resultaten från utredningen är att man inte har tillräckligt med information om de olika befolkningsgruppernas säkerhet. Utifrån denna information kan skillnaderna minskas effektivt. Eftersom säkerhetsproblemen tydligt gäller vissa befolkningsgrupper, i synnerhet utslagna människor, kan man genom att satsa på dessa grupper förbättra säkerheten i hela samhället.

- Det är inte längre ett tillräckligt mål att Finland baserat på medelvärden är världens tryggaste land. Nästa naturliga utvecklingssteg är att Finland är världens tryggaste land för alla och att det är lika tryggt för alla. Detta mål måste också synas i myndighetsarbetet, framhävde minister Mykkänen.

Utredningen är en del av projektet 100 jämställdhetsgärningar för Kvinnoorganisationernas Centralförbund och delegationen för jämställdhetsärenden och rör genomförandet av strategin för den inre säkerheten.

Är Finland världens tryggaste land för alla? Säkerheten i fråga om olika kön och befolkningsgrupper (på finska)

Ytterligare information

Ari Evwaraye, strategichef, tfn 0295 488 373, [email protected]  
Lauri Holmström, special sakkunnig, tfn 0295 488 220, [email protected] (fr.o.m. 1.6.)
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 5131 539 (begäran om intervjuer med minister Mykkänen)