Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministeriet jämförde alternativen för Krishanteringscentrets placeringsort

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2018 15.27 | Publicerad på svenska 6.6.2018 kl. 15.42
Pressmeddelande 65/2018

I den utredning som inrikesministeriet gjorde för koordineringsgruppen för regionalisering och som gäller placeringsorten för Krishanteringscentret (CMC Finland) jämfördes Helsingfors, Säkylä och Tammerfors med den nuvarande placeringsorten Kuopio enligt funktionella, regionala och ekonomiska faktorer och faktorer relaterade till personalen. Inrikesministeriet föreslår att Krishanteringscentret flyttas till Helsingfors.

I samband med utredningen hörde inrikesministeriet de alternativa placeringsorterna, personalen vid Krishanteringscentret, experter som arbetar med civila krishanteringsuppgifter och intressentgrupper.

Krishanteringscentret är en av de aktörer som genomför Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, och alla de samarbetspartner som är väsentliga med tanke på centrets framgång finns utanför Kuopio, i huvudsak i huvudstadsregionen. I jämförelse med de andra orterna är Helsingfors tillgänglighet den bästa med tanke på intressentgrupper och internationella gäster.

Enligt den utredning som gjordes 2017 har Krishanteringscentret inte kunnat utvecklas och bemöta de nya utmaningarna inom civil krishantering på ett önskvärt sätt. I utredningen föreslogs det att beredningen av Krishanteringscentrets flytt till huvudstadsregionen ska inledas. För att stärka Finlands roll i den internationella krishanteringen behövs samarbete med partner inom den övergripande krishanteringen och med internationella partner. De bästa förutsättningarna för detta finns i Helsingfors.

När personalen, experter och intressentgrupper blev tillfrågade om placeringsorten för centret, ansåg en klar majoritet i varje grupp att om centret var beläget i Helsingfors skulle det medföra klar nytta med tanke på verksamheten och stödja en resultatrik skötsel av uppgifterna. Största delen av de anställda som bosatt sig i Kuopio är dock inte villiga att flytta någon annanstans. Cirka 20 personer arbetar vid Krishanteringscentret. Det kan bedömas att lokalkostnaderna i Helsingfors är större än vad de är för närvarande, men att skillnaden inte är betydande. Resekostnaderna sjunker om centret finns i Helsingfors.

Med tanke på den regionala ekonomin skulle Krishanteringscentret ha största konsekvenser för sysselsättningen i Säkylä som har 7 000 invånare. Man kan också hitta regionalekonomiska grunder för placeringen av Krishanteringscentret i Kuopio eller Tammerfors. Om placeringsorten bedöms med tanke på Krishanteringscentrets verksamhet och utveckling, är Helsingfors det klart bästa alternativet. I Helsingfors kan Krishanteringscentret också allra bäst stödja det politiska och strategiska beslutsfattandet.

Krishanteringscentret inrättades i Kuopio 2007

Krishanteringscentret är ett kompetenscentrum för civil krishantering och internationell räddningsverksamhet. I dagsläget är centrets huvudsakliga uppgifter att utbilda och rekrytera sakkunniga till internationella civila krishanteringsinsatser och räddningsinsatser och att ansvara för den logistiska och materiella beredskapen samt forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området.

Bl.a. av regionalpolitiska skäl inrättades Krishanteringscentret i anslutning till Räddningsinstitutet i Kuopio 2007. Det konstaterades dock ganska snart att Krishanteringscentrets och Räddningsinstitutets kärnuppgifter är så olika att verksamheten i samma lokaler inte medförde önskade synergifördelar.

Krishanteringscentrets ställning och verksamhet har setts över i flera utredningar efter det att centret inrättades. Senast år 2017 konstaterade den sakkunniggrupp som utredde Krishanteringscentrets ställning och uppgifter i sin slutrapport att placeringen i Kuopio är förknippad med utmaningar och att flytten till huvudstadsregionen underlättar det nationella och internationella samarbetet med andra krishanteringsaktörer.

Inrikesministeriet lämnade utredningen om Krishanteringscentrets placeringsort till koordineringsgruppen för regionalisering onsdagen den 6 juni. Avsikten är att gruppen utgående från utredningen ger ett utlåtande om Krishanteringscentrets placeringsort den 14 juni.

Utredning om Krishanteringscentrets (CMC Finland) placeringsort (på finska)
Bilagor till utredningen (på finska)

Ytterligare information

Minna Hulkkonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 688, [email protected]