Statsrådet och ministerierna Media

Förordningen om fonderna inom området för inrikes frågor ändras

Inrikesministeriet 12.3.2019 13.56
Nyhet

Det planeras ändringar i förordningen om fonderna inom området för inrikes frågor. Ändringarna ska möjliggöra ersättning av personalkostnader på ett nytt och förenklat sätt. Syftet med de ändringar som föreslås är att förenkla budgeteringen och rapporteringen av personalkostnaderna inom de projekt eller verksamheter som stöds med medel ur fonderna, samt att förenkla granskningen av kostnaderna. Förordningsändringen skickades på remiss den 12 mars.

För närvarande kan projektens personalkostnader endast ersättas på basis av faktiska och betalda godtagbara kostnader. I många projekt utgör personalkostnaderna den största utgiftsposten, och i nuläget medför utredningsarbetet i samband med rapporteringen och granskningen av dessa utgifter en administrativ börda såväl för stödmottagarna som för dem som beviljar stöd. Genom att förenkla förfarandena vill man underlätta både stödmottagarnas och den ansvariga myndighetens, dvs. inrikesministeriets, arbete.

Avsikten är att i fråga om personalkostnaderna möjliggöra införandet av s.k. standardiserade skalor av enhetskostnader. Enligt den nya modellen ska man i budgeteringsskedet fastställa en timtaxa för det arbete som projektpersonalen utför. Timtaxan ska beräknas  genom att man dividerar en persons faktiska totala lönekostnader för ett år eller alternativt medeltalet av flera personers faktiska totala lönekostnader för ett år med det årliga antalet timmar, dvs. 1720. Allt efter som projektet framskrider ska de projektansvariga rapportera projektpersonalens faktiska arbetstid i timmar, och kostnadsutfallet ska fås fram genom att man multiplicerar de faktiska timmarna med timtaxan.

Alla som arbetar i projektet ska ha arbetstidsbokföring och lämna in utdragen ur arbetstidsbokföringen i samband med ansökningarna om utbetalning. De projektansvariga ska inte behöva föra in lönekostnaderna i projektets bokföring.

Modellen för standardiserade skalor av enhetskostnader baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering, dvs. den s.k. horisontella förordningen.

Begäran om utlåtande

https://eusa-rahastot.fi/sv/framsida

Ytterligare information:
Elina Sillanpää
, specialsakkunnig, tfn 0295 488 266, [email protected]
Nina Routti-Hietala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 242, [email protected]