Hoppa till innehåll
Media

Inrikesministeriets budgetförslag för 2020

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2019 11.40 | Publicerad på svenska 7.10.2019 kl. 11.57
Pressmeddelande 79/2019
Budjettiesitys 2020

Regeringen föreslår totalt ca 1,5 miljarder euro under inrikesministeriets huvudtitel i budgeten för 2020. Det är 22,7 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2019. Budgeten för inrikesministeriets förvaltningsområde minskar något under regeringsperioden så att den år 2023 uppgår till ca 1,48 miljarder euro. Riksdagen beslutar om budgeten för 2020 i december.

Statsminister Rinnes regeringsprogram har som mål att Finland ska vara en trygg rättsstat, att trygghetskänslan ska förstärkas och att säkerhetsmyndigheternas funktionsförmåga ska säkerställas. Med de anslag som föreslås under inrikesministeriets huvudtitel genomförs dessa mål.

Antalet poliser ökas

Till polisväsendet föreslås totalt 816 miljoner euro, vilket är 2,5 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2019. Nivån ändras inte under ramperioden.

Avsikten är att antalet poliser utökas till 7 500 senast 2023. Regeringen föreslår en tilläggsfinansiering på 7,5 miljoner euro 2020 för en ökning med uppskattningsvis 80 årsverken hos polisen nästa år. I slutet av ramperioden stiger tilläggsfinansieringen till 18 miljoner euro. Nya resurser inriktas bl.a. på den förebyggande verksamheten och bekämpningen av vardagsbrottslighet.

Regeringen har också som mål att utveckla polisens responstider, förebygga sexualbrott mot barn samt förstärka förebyggandet och bekämpningen av miljöbrott i enlighet med regeringsprogrammet.

Regeringen föreslår 0,38 miljoner euro i budgeten för 2020 samt 0,19 miljoner euro för 2021 och 2022 för att stärka styrningen av den civila underrättelseverksamheten och skyddspolisens laglighetsövervakning.

Tilläggsfinansiering för tillståndsbehandlingen vid Migrationsverket, antalet kvotflyktingar höjs

För migrationen föreslås ca 205 miljoner euro, vilket är 11,7 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2019.

För att påskynda behandlingen av tillstånd vid Migrationsverket föreslår regeringen 10 miljoner euro i budgeten för 2020 och 10 miljoner euro för 2021 i planen för de offentliga finanserna. Avsikten är att med anslaget förhindra att behandlingstiderna för nya ärenden som inleds förlängs.

För behandlingen av asylansökningar som kommit i kön i huvudsak under asylkrisen har det i regeringspropositionen reserverats 3 miljoner euro för 2020 och 2021 för avlönande av visstidsanställd personal.

Längden på behandlingstiderna har en direkt inverkan på beloppet av mottagningsutgifterna, och därför är de tilläggsresurser som regeringen anvisar inte bara mänskligt utan också ekonomiskt en motiverad lösning. Efter två år minskar Migrationsverkets omkostnader med den nuvarande budgetramen till ca 39 miljoner euro 2023.

I budgetpropositionen har man dessutom beaktat att antalet kvotflyktingar enligt regeringsprogrammet höjs från nuvarande 750 till 850 år 2020. Detta anslag ingår också i ramarna för 2021–2023.

Regeringen stärker gränssäkerheten och tryggar genomförandet av Finlands internationella förpliktelser

Till Gränsbevakningsväsendet föreslås ett anslag på sammanlagt ca 267,8 miljoner euro i budgeten för 2020, vilket är ca 24 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2019.

Från och med 2021 kommer det att inrättas en ny permanent styrka för den europeiska gräns- och kustbevakningen. Styrkan ska lyda under Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex). Medlemsländerna är skyldiga att ställa personal till Frontex förfogande. För fullgörande av Finlands förpliktelser föreslås ett anslag på 790 000 euro för 2020, vilket ökar till 4,8 miljoner euro i slutet av ramperioden.

I budgetpropositionen ingår sammanlagt 15 miljoner euro för modernisering av Gränsbevakningsväsendets tekniska övervakningssystem för land- och sjögränserna. Detta minskar behovet av att ersätta gammal teknik med extra personal.

För att säkra kapaciteten inom gränssäkerheten och antalet gränsbevakare föreslår regeringen 1,3 miljoner euro i budgeten för 2020 och 2,3 miljoner euro i anslagsramen för 2021. Anslagsnivån ska höjas till 4,3 miljoner euro i slutet av ramperioden.

Fler nödcentralsjourhavande utbildas och anställs

För räddningsväsendets och Nödcentralsverkets omkostnader föreslås sammanlagt 74,3 miljoner euro, vilket är 4,14 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2019. Bristen på jourpersonal vid nödcentralerna påverkar hur snabbt man får hjälp och hur jourhavandena orkar i arbetet. Därför föreslår regeringen ett anslag på 1 miljon euro i budgeten för 2020 för tryggande av nödcentralernas serviceförmåga utöver det anslag på 1,75 miljoner euro som ingick i det föregående rambeslutet.

Regeringen fortsätter att trygga jourpersonalen vid nödcentralerna under ramperioden genom att anvisa 1,5 miljoner euro för detta 2021 och därefter stegvis öka finansieringen till 2,5 miljoner euro i slutet av ramperioden 2023.

Ytterligare information

Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, [email protected]fi
Jussi Pyykkönen, specialmedarbetare hos minister Ohisalo, tfn 044 023 9149, [email protected]