Hoppa till innehåll
Media

Ledningsansvaret för bekämpningen av miljöskador på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet

inrikesministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2018 12.12
Pressmeddelande 149

Ledningsansvaret för bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet den 1 januari 2019. I räddningslagen gjordes ändringar som gäller bl.a. bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor, inrättande av skyddsrum och utbildning för räddningsväsendets personal. Republikens president stadfäste ändringarna av räddningslagen den 28 december.

Ledningsansvaret för bekämpningen av miljöolyckor på Finlands öppna havsområden överförs i enlighet med regeringsprogrammet från miljöministeriet till inrikesministeriets förvaltningsområde, i praktiken till Gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendet svarar redan i dagens läge för ledningen av sjöräddningen i samband med sjöolyckor. Avsikten är att göra ledningen av och beslutsfattandet om flertypsolyckor till havs snabbare. I fortsättningen kan räddningsmyndigheternas ledningsförmåga och verkställande förmåga samt specialkunskaper utnyttjas bättre.

Den marina räddningsverksamheten såväl vid miljöolyckor som vid andra olyckor grundar sig på kostnadseffektiva multifunktionsfartyg och på nära samarbete mellan olika aktörer. Marina aktörer är t.ex. statliga och kommunala myndigheter, rederier och frivilliga aktörer. Miljöförvaltningen erbjuder sin miljökompetens även i fortsättningen. Målet är att nivån på bekämpningen av miljöskador ska vara god också efter överföringen.

Räddningsverken ska även i fortsättningen ansvara för bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor längs kusterna och i skärgården.

Tillståndsförfarandet för inrättande av skyddsrum görs smidigare

Grundlagen ändras så att behandlingen av dispens för inrättande av skyddsrum blir smidigare och sänker kostnaderna för byggandet. Man behöver inte längre inrätta skyddsrum i vissa byggnader av lätt konstruktion. Sådana byggnader är t.ex. ouppvärmda idrottsbyggnader, lagerbyggnader, ridhallar och plåthallar. För dessa behöver man inte längre separat ansöka om befrielse från inrättande av skyddsrum.

Beviljande av befrielse som grundar sig på prövning ska göras smidigare genom att överföra beslutanderätt till den myndighet som beviljar bygglovet. Beslutsfattandet ska således ske närmare byggarna. Sett ur sökandens synvinkel är myndighetsverksamheten tydligare när beslut om undantag och lättnader alltid fattas av en kommunal tillståndsmyndighet.

Förutom räddningslagen ändras också statsrådets förordning om skyddsrum så att invånarnas maximala avstånd till ett skyddsrum förlängs från 250 meter till 500 meter.  Härigenom underlättas inrättandet av flera byggnaders gemensamma skyddsrum så att de kan betjäna större områden än för närvarande. Den ändrade förordningen börjar gälla den 1 januari 2019.

Utbildningen för avtalsbrandkårernas personal blir enhetlig

Av personalen i bisyssla som deltar i räddningsverksamhet och av personer som hör till avtalsbrandkårer krävs i fortsättningen utbildning i enlighet med Räddningsinstitutets läroplan. Målet är att förenhetliga utbildningen och främja en systematisk och effektiv kompetensutveckling för avtalsbrandkårernas personal samt en enhetlig tillgång till räddningsväsendets tjänster i hela landet.

Ytterligare information

Ilpo Helismaa, regeringsråd, inrikesministeriet, tfn 0295 488 422, [email protected]
Oili Rahnasto, regeringsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 244, [email protected]
Kimmo Ahvonen, sjöräddningsexpert, Gränsbevakningsväsendet, tfn 0295 421 153, [email protected]