Följderna av brexit inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Storbritannien lämnade Europeiska unionen den 1 februari 2020 och då trädde också EU:s och Storbritanniens utträdesavtal i kraft. Samtidigt inleddes en övergångsperiod som pågick till utgången av 2020.

Brittiska medborgare som bosatt sig i Finland före 2021

Genom utträdesavtalet tryggas på livstid ställningen och rättigheterna enligt EU-rätten (bland annat uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet) för brittiska medborgare som är bosatta i Finland samt för deras familjemedlemmar, om de har bosatt sig i Finland före den 1 januari 2021 och fortsätter att bo här därefter. Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de var enligt den centrala EU-lagstiftningen den 31 december 2020.

Utträdesavtalet ger dessa brittiska medborgare en ställning som möjliggör fortsatt vistelse i Finland. Det gör det också möjligt att vistas högst 90 dagar under vilken som helst 180-dagarsperiod i andra länder inom Schengenområdet. Om personen flyttar bort från Finland till en annan EU-stat, måste hen där ansöka om uppehållsrätt (i allmänhet uppehållstillstånd) som medborgare i ett land utanför EU.

Även om personen ännu inte har permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, det vill säga att hen har vistats under fem år i Finland, kan hen tillfälligt lämna Finland utan att förlora sina rättigheter enligt utträdesavtalet. Det är möjligt att tillfälligt lämna Finland till exempel på grund av arbete, studier, graviditet eller beväringstjänst. En brittisk medborgare som har permanent uppehållsrätt i Finland enligt utträdesavtalet förlorar den genom att vara borta från Finland i över fem år utan avbrott.

Vem omfattas inte av utträdesavtalet?

Utträdesavtalet tillämpas inte på brittiska medborgare som vistades i Finland under övergångsperioden (2020) men inte därefter. Om en brittisk medborgare under 2020 vistades i Finland, till exempel utsänd av sin arbetsplats, och arbetet upphörde före den 1 januari 2021, tillämpas inte utträdesavtalet på honom eller henne.

Utträdesavtalet tillämpas inte heller på brittiska medborgare som bosätter sig i Finland efter den 31 december 2020. Medlemmar av familjer som bildats före utgången av övergångsperioden har dock rätt att komma till Finland senare och att omfattas av utträdesavtalet. På samma sätt kommer de barn som föds och adopteras efter övergångsperioden under vissa förutsättningar att omfattas av utträdesavtalet.

Ansökan om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet

  • Personer som tidigare registrerat sin EU-uppehållsrätt: De brittiska medborgare som registrerat sin EU-uppehållsrätt i Finland måste ansöka om att EU-uppehållsrätten byts ut mot uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Avsikten med ansökningsförfarandet är att kontrollera att personen verkligen har rätt till uppehållsrätt enligt utträdesavtalet.
  • Personer som tidigare fått permanent EU-uppehållsrätt: Permanent EU-uppehållsrätt förutsätter fem års vistelse i Finland. Också de brittiska medborgare som fått permanent EU-uppehållsrätt i Finland måste ansöka om att EU-uppehållsrätten byts ut mot uppehållsrätt enligt utträdesavtalet. Ansökan är avgiftsfri för dem som har ett intyg över att de före den 1 januari 2021 fått permanent EU-uppehållsrätt.
  • Personer som intjänar uppehållsrätt: Permanent EU-uppehållsrätt förutsätter fem års vistelse i Finland. Den som vid utgången av 2020 ännu inte uppfyllde kravet på fem års vistelse kan samla in tid också efter det och få permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet senare. EU-uppehållsrätten ska dock i vilket fall som helst bytas ut mot uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, även om permanent EU-uppehållsrätt ännu inte har intjänats.

Som bevis på uppehållsrätt enligt utträdesavtalet ges ett uppehållstillståndskort som är giltigt i fem år. Av kortet framgår att innehavaren omfattas av utträdesavtalet.

Ansökningstiden för uppehållsrätt enligt utträdesavtalet gick ut den 30 september 2021.

Uppehållsrätt enligt utträdesavtalet kan sökas också efter den 30 september 2021 om personen har grundad anledning att lämna in ansökan efter tidsfristen och om hen har vistats i Finland med stöd av unionsrätten före utgången av övergångsperioden den 1 januari 2021.

Anvisningar på Migrationsverkets webbplats

Brittiska medborgare som flyttar eller reser till Finland 2021

De brittiska medborgare som flyttar till Finland efter den 31 december 2020 omfattas inte längre av den fria rörligheten inom EU. På dem tillämpas de inresebestämmelser som gäller för medborgare i länder utanför EU.

Från och med den 1 januari 2021 kan brittiska medborgare resa till EU:s medlemsstater utan visum 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Gränskontroller

I de gränskontroller av personer som görs vid EU:s yttre gränser skiljer man på kontrollen av EU-medborgare och kontrollen av medborgare i länder utanför EU. Från och med ingången av 2021 tillämpas de bestämmelser som gäller medborgare i länder utanför EU vid kontrollen av brittiska medborgare vid inresa till Schengenområdet och utresa därifrån. Detta innebär att de förenklade förfaranden för gränstrafik vad gäller den fria rörligheten som tillämpas på EU-medborgare, medborgare i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och schweiziska medborgare inte längre gäller brittiska medborgare.

Efter övergångsperioden har brittiska medborgare inte rätt att vid gränsövergångsställena använda de separata filer för gränskontroll som är avsedda för medborgare i EU, EES eller Schweiz, utan de omfattas av alla de ingående kontroller av inresevillkor som gäller medborgare i länder utanför EU.

Resenärer uppmanas att före en resa till EU-området kontrollera att alla deras resehandlingar är giltiga och att säkerställa att de uppfyller inresevillkoren. Om något av inresevillkoren inte uppfylls, kan det leda till att personen vägras inresa i EU.

Europaparlamentet och rådet har utfärdat en förordning enligt vilken brittiska medborgare efter Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen inte ska behöva visum för kortare vistelser i Schengenområdet. På gränskontroller tillämpas kodexen om Schengengränserna, enligt vilken resehandlingarna ska gälla i minst 3 månader efter den planerade utresan från Schengenområdet.

Schengenländerna, till vilka också Finland hör, kommer tillsammans överens om bestämmelserna för inresa och utresa.

Fem år efter övergångsperiodens utgång, dvs. fr.o.m. den 1 januari 2026, godkänns av brittiska medborgare i samband med gränskontroller endast sådana identitetshandlingar som är försedda med biometriska kännetecken.