AFRO - Asenneilmapiiriin ja kolmansien maiden kansalaisten aliedustukseen vaikuttaminen positiivisen erityiskohtelun avulla

SM004:00/2011 Projekt

Ohjausryhmä tukee ja ohjaa hankkeen toteuttamista sekä arvioi sen tuloksia. Ohjausryhmä toimii kontakti- ja levittämisverkostona suhteessa valtakunnalliseen ja paikalliseen hanketoimintaan. Ohjausryhmä myös käsittelee ja hyväksyy hankkeen toteutusta kuvaavan loppuraportin ja antaa suositukset hankkeen jatkokehittämiseksi. Ohjausryhmä ei ole oikeudellisesti vastuussa hankkeesta vaan vastuu on hankkeen toteuttajalla.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM004:00/2011

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 1.1.2011 – 31.12.2011

Datum för tillsättande 17.1.2011

Mål och resultat

Hankkeen yleisenä tavoitteena on lieventää syrjinnästä aiheutuvia haittoja näkyviin vähemmistöihin kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisessa testaamalla ja mallintamalla heihin kohdistuvaa positiivista erityiskohtelua.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2010 keskityttiin positiivisen erityiskohtelun kautta purkamaan kohderyhmän aliedustusta julkisen sektorin työpaikoilla, erityisesti valtion keskus- ja aluehallinnossa. Vuonna 2011 jatketaan aliedustuksen purkamista ja laajennetaan toimintaa edistämällä kohderyhmän hakeutumista ja pääsyä turvallisuusalan ammatteihin.

Asenneilmapiiriin pyritään vaikuttamaan myönteisten esimerkkien, stereotypioiden purkamisen ja mielipidevaikuttajien kautta. Hankkeen tavoitteena on myös koota lisätietoa syrjinnän kohdentumisesta jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten ja herättää tietoisuutta näkyviin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kokemasta syrjinnästä. Keskeisten toimijoiden kuten yritysten, työelämän osapuolten ja ministeriöiden kanssa käytävien keskustelujen pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteitä kansallisen ja EU-rahoitteisen toiminnan piiriin toteutettaviksi.

Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kolmansien maiden kansalaisia edustavien järjestöjen kanssa. Järjestöjen voimavaraistamisen kautta lisätään em. ryhmien omaa panosta sekä myönteisen julkisuuskuvan luomisessa että kotoutumista tukevien palveluiden ja muiden tukimuotojen suunnittelemosessa. Asenneilmapiirin kehittymistä myönteisemmäksi tuetaan kouluttamalla maahanmuuttajajärjestöjen edustajien neuvottelutaitoja.

Toisen hankekauden aikana toimintoja ovat:
- Hallinnon koulutusta maahanmuuttajille -koulutuksen järjestäminen, mallintaminen ja jatkotestaaminen
- Turvallisuusalan pääsykokeisiin ohjaavan koulutusksen toteuttaminen
- Selvityksen toteuttaminen näkyviin vähemmistöihin kuuluvien syrjinnästä ja syrjintäkokemuksista
- Viranomaisten opas maahanmuuttajien rekrytoimisesta laatiminen
- Maahanmuuttajajärjestöjen edustajien neuvottelutaito koulutuksen järjestäminen
- Asennevaikuttamistoimintojen toteuttaminen nuorille alue- ja paikallistasolla
- Keskustelutilaisuudet ministeriöiden, yritysten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa
- Hankkeen arviointi

Sammandrag

Ohjausryhmä tukee ja ohjaa hankkeen toteuttamista sekä arvioi sen tuloksia. Ohjausryhmä toimii kontakti- ja levittämisverkostona suhteessa valtakunnalliseen ja paikalliseen hanketoimintaan. Ohjausryhmä myös käsittelee ja hyväksyy hankkeen toteutusta kuvaavan loppuraportin ja antaa suositukset hankkeen jatkokehittämiseksi. Ohjausryhmä ei ole oikeudellisesti vastuussa hankkeesta vaan vastuu on hankkeen toteuttajalla.

Utgångspunkter

Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolle on myönnetty Euroopan kotouttamisrahaston määrärahoja ajanjaksolle 1.1.2011 - 31.12.2011 yhteensä 113 334,00 €. Määrärahat on myönnetty hankkeelle AFRO2 -Asenneilmapiiriin ja kolmansien maiden kansalaisten aliedustukseen vaikuttaminen positiivisen erityiskohtelun avulla. Hankkeen toteuttamiseksi Uudenmaan ELY-keskus on varannut kansallista määrärahaa 111 000,45€ ja sisäasiainministeriön maahanmuutto-osasto 12 963,14 €. Hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi ja jatkuu 31.6.2013 asti mikäli hanke saa jatkorahoitusta.