Ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet

SM012:00/2024 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att genomföra de behov av ändringar i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet som följer av regeringens proposition 1/2024 rd.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM012:00/2024

Ärendenummer VN/12822/2024

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 29.4.2024 –

Datum för tillsättande 3.5.2024

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Noora Nihtinen, Ylitarkastaja
tel. +358 295 421 612
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa hallituksen esityksestä johtuvat muutostarpeet rajavartiolaitoksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen. Muutostarpeet on tarkoitus huomioida valtioneuvoston asetuksen 26. pykälässä, jossa säädetään Rajavartiolaitoksen upseerien erityisistä kelpoisuusvaatimuksista.

Sammandrag

Syftet med projektet är att genomföra de behov av ändringar i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet som följer av regeringens proposition 1/2024 rd.

Utgångspunkter

Hanke liittyy hallituksen esitykseen (HE 1/2024 vp) laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain 34 g §:n muuttamisesta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 9. pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, jonka mukaan rajaturvallisuuden häiriötilanteissa sekä tehostettaessa ja kohotettaessa valmiutta niihin varautumiseksi Raja- ja merivartiokoululla upseerin koulutusohjelmassa opiskeleva kadetti voitaisiin nimittää nuoremman upseerin sotilasvirkaan enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Nimittäminen edellyttäisi riittävää koulutusta, josta säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.