Bekämpning av terrorism genom myndighetssamarbete

Någon enhetlig internationellt överenskommen definition av terrorism finns inte. Oftast är terrorism förknippat med våld eller hot om våld i syfte att uppnå vissa mål och för att orsaka oroligheter eller rädsla. Som fenomen definieras terrorism som verksamhet som innehåller gärningar i strid med den nationella lagen eller den internationella rätten, våld eller hot om våld samt strävan efter att orsaka oroligheter eller rädsla.

Omvärlden för terrorismbekämpning håller på att ändras snabbt i Finland och hotet om terrorism har ändrats. Exempelvis har antalet personer med koppling till terrorism ökat.

Skyddspolisen har gett en ny terrorhotbedömning i juni 2017. Enligt denna bedömning är hotet på högre nivå än förr. Hotet har ytterligare ökat på grund av Finlands allt starkare profil i den radikalislamistiska propagandan och allt alvarligare anknytningar till terroristisk verksamhet hos målpersoner för Skyddspolisens terrorismbekämpning. Det mest betydande hotet av terrorism utgörs i Finland fortfarande av enskilda aktörer och små grupperingar som hittar sin motivation i radikalislamistisk propaganda eller terroristorganisationers uppmaningar.

Samtidigt har en ny fyrgradig skala introducerats för att beskriva hotnivån. Hotet om terrorism är i Finland på nivå förhöjt hot. Hotnivåerna i Skyddspolisens skala är lågt, förhöjt, högt och mycket högt hot.

Underrättelse har en väsentlig roll

Målet med terrorismbekämpningen är att identifiera de hot som riktas mot Finland i ett så tidigt skede som möjligt och att hindra genomförandet av dessa. Statsrådet har dragit upp riktlinjer för terrorismbekämpning och förutsätter att den utvecklas. Dessutom har man till exempel i Europeiska unionens strategi och handlingsplan för terrorismbekämpning definierat internationellt samarbete och åtgärder för bekämpning av terrorism.

Underrättelseverksamheten och samarbetet mellan nationella och internationella myndigheter spelar en stor roll i terrorismbekämpningen. I Finland har Skyddspolisen det huvudsakliga ansvaret för att följa upp och analysera fenomenen i anslutning till terrorismen.

Vid inrikesministeriet pågår ett projekt för att skapa en lagstiftning om civil underrättelse. Skyddspolisen kommer att få nya befogenheter bl.a. när det gäller terrorismbekämpning. Beredningen av projektet sker i nära samarbete med försvarsministeriets lagstiftningsprojekt om den militära underrättelsen och justitieministeriets lagstiftningsprojekt om en eventuell ändring av grundlagen.

Centralkriminalpolisen ansvarar för förundersökning av terroristbrott

Polislagen, förundersökningslagen och tvångsmedelslagen styr avslöjandet och undersökningen av terroristbrott. I Finland ansvarar Centralkriminalpolisen för förundersökning av terroristbrott. Skyddspolisen bistår Centralkriminalpolisen vid behov i undersökningen. Av särskilda skäl, som påverkar statens säkerhet, kan även Skyddspolisen utföra undersökning av brott som är kopplade till terrorism. Även andra myndigheter medverkar i förundersökningen och stöder genom sina åtgärder den polisenhet som utför förundersökningen.

 

Mer information

Sami Ryhänen, Poliisiylitarkastaja 
Inrikesministeriet, Poliisiosasto, Suunnitteluyksikkö 0295488278   förnamn.efternamn@intermin.fi