Lainsäädäntöhanke kehyksen vahvistamisesta EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

SM008:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta annettuja asetuksia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM008:00/2020

Asianumerot SMDno-2020-395 , VN/6207/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 26.3.2020 – 31.12.2020

Asettamispäivä 2.4.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 23.7.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 38/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  23.9.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 107/2022

Laissa annettaisiin EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta annettuja Euroopan unionin asetuksia täydentävät säännökset toimivaltaisista viranomaisista ja pääsystä yhteiseen henkilöllisyystietovarantoon.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

YhteyshenkilöElina Rantakokko, sisäministeriö

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Hannele Taavila, Poliisijohtaja
puh. +358 295 488 568
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Erityisiä tavoitteita on neljä:
1. Varmistaa, että loppukäyttäjillä on nopea, saumaton, systemaattinen ja kontrolloitu pääsy tietoon, jota ne tarvitsevat tehtäviensä hoitamisessa.
2. Antaa ratkaisu, jolla paljastetaan samoihin biometrisiin tietoihin liitetyt eri henkilöllisyydet. Tämä mahdollistaa väärän henkilöllisyyden käyttämisen torjunnan.
3. Helpottaa kolmannen maan kansalaisten henkilöllisyyden tarkistamista.
4. Nopeuttaa ja virtaviivaistaa lainvalvontaviranomaisten pääsyä muihin kuin lainvalvontatarkoitusta varten perustettuihin järjestelmiin, jos pääsy on tarpeellinen vakavan rikollisuuden ja terrorismin ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja teoista syyttämiseksi.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta annettuja asetuksia.

Lähtökohdat

Euroopan komissio antoi 12.12.2017 ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi
1) EU-tason tietojärjestelmien yhteentoimivuutta säätelevän kehyksen perustamisesta (poliisi- ja oikeudellinen yhteistyö, turvapaikka ja maahanmuutto) sekä
2) EU-tason tietojärjestelmien yhteentoimivuutta säätelevän kehyksen perustamisesta (raja- ja viisumiasiat) ja neuvoston päätöksen 2004/512, asetuksen 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633, asetuksen 2016/399 ja asetuksen 2017/2226 muuttamisesta.

Ehdotukset pohjautuivat pitkälle komission johtaman, jäsenvaltioiden, EU-instituutioiden ja tiettyjen EU-virastojen edustajista koostuneen korkean tason tiedonvaihtotyöryhmän antamassa loppuraportissa esitettyihin suosituksiin. Myös Euroopan parlamentti oli kiirehtinyt toimenpiteitä, joilla parannetaan ja kehitetään olemassa olevia tietojärjestelmiä, pureudutaan ongelmiin, jotka edesauttavat tietokatkoja ja pyritään kohti EU-tason tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä tehokkaampaa tietojenvaihtoa EU-tasolla.

Asetukset tulivat voimaan 9.6.2019. Asetusten yleinen tavoite on parantaa Schengenin ulkorajojen hallintaa sekä unionin sisäistä turvallisuutta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.