Lainsäädäntöhanke kehyksen vahvistamisesta EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystem

SM008:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att uppdatera den nationella lagstiftningen så att den överensstämmer med förordningarna om interoperabilitet mellan EU-informationssystem.
Hankkeen tavoitteena on saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta annettuja asetuksia.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM008:00/2020

Ärendenummer SMDno-2020-395 , VN/6207/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 26.3.2020 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 2.4.2020

Lagberedning

RP med förslag till lag om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystem
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 23.7.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 38/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 107/2022

I lagen skulle ges förordningar som kompletterar Europeiska unionens bestämmelser gällande interoperabiliteten för EU:s informationssystem gällande behöriga myndigheter och åtkomst till den gemensamma databasen för identitetsuppgifter.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

KontaktpersonElina Rantakokko, inrikesministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Hannele Taavila, Poliisijohtaja
tel. +358 295 488 568
[email protected]

Mål och resultat

Erityisiä tavoitteita on neljä:
1. Varmistaa, että loppukäyttäjillä on nopea, saumaton, systemaattinen ja kontrolloitu pääsy tietoon, jota ne tarvitsevat tehtäviensä hoitamisessa.
2. Antaa ratkaisu, jolla paljastetaan samoihin biometrisiin tietoihin liitetyt eri henkilöllisyydet. Tämä mahdollistaa väärän henkilöllisyyden käyttämisen torjunnan.
3. Helpottaa kolmannen maan kansalaisten henkilöllisyyden tarkistamista.
4. Nopeuttaa ja virtaviivaistaa lainvalvontaviranomaisten pääsyä muihin kuin lainvalvontatarkoitusta varten perustettuihin järjestelmiin, jos pääsy on tarpeellinen vakavan rikollisuuden ja terrorismin ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja teoista syyttämiseksi.

Sammandrag

Syftet med projektet är att uppdatera den nationella lagstiftningen så att den överensstämmer med förordningarna om interoperabilitet mellan EU-informationssystem.
Hankkeen tavoitteena on saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta annettuja asetuksia.

Utgångspunkter

Euroopan komissio antoi 12.12.2017 ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi
1) EU-tason tietojärjestelmien yhteentoimivuutta säätelevän kehyksen perustamisesta (poliisi- ja oikeudellinen yhteistyö, turvapaikka ja maahanmuutto) sekä
2) EU-tason tietojärjestelmien yhteentoimivuutta säätelevän kehyksen perustamisesta (raja- ja viisumiasiat) ja neuvoston päätöksen 2004/512, asetuksen 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633, asetuksen 2016/399 ja asetuksen 2017/2226 muuttamisesta.

Ehdotukset pohjautuivat pitkälle komission johtaman, jäsenvaltioiden, EU-instituutioiden ja tiettyjen EU-virastojen edustajista koostuneen korkean tason tiedonvaihtotyöryhmän antamassa loppuraportissa esitettyihin suosituksiin. Myös Euroopan parlamentti oli kiirehtinyt toimenpiteitä, joilla parannetaan ja kehitetään olemassa olevia tietojärjestelmiä, pureudutaan ongelmiin, jotka edesauttavat tietokatkoja ja pyritään kohti EU-tason tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä tehokkaampaa tietojenvaihtoa EU-tasolla.

Asetukset tulivat voimaan 9.6.2019. Asetusten yleinen tavoite on parantaa Schengenin ulkorajojen hallintaa sekä unionin sisäistä turvallisuutta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.