Rahapeliasioiden neuvottelukunta

Rahapeliasioiden neuvottelukunta

SM017:00/2019 Toimielin

Arpajaislain (1047/2001) 42 a §:n mukaan rahapeliasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita. Rahapeliasioiden neuvottelukunnasta annetulla valtioneuvoston asetuksella (658/2017) säädetään neuvottelukunnan tarkemmista tehtävistä ja kokoonpanosta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM017:00/2019

Asianumerot SMDno-2019-1045 , VN/6215/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 25.11.2019 – 31.3.2023

Asettamispäivä 21.11.2019

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 50 456 4531
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Rahapeliasioiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida arpajaislain 1 §:ssä säädettyjen, Suomen kansallisen rahapelipolitiikan tavoitteiden toteutumista yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Neuvottelukunta
1) seuraa ja arvioi rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja koskevan tilanteen yleistä kehitystä ja haittojen ehkäisyn ja vähentämisen toteutumista ja kehittämistarpeita,
2) seuraa ja arvioi rahapelipolitiikkaan liittyvää säädösvalmistelua,
3) seuraa ja arvioi rahapelialan kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia,
4) seuraa ja arvioi Euroopan unionin rahapelipolitiikassa tapahtuvia muutoksia ja asiaan liittyvän oikeuskäytännön kehitystä,
5) seuraa ja arvioi rahapelien toimeenpanon valvontaa,
6) tekee tarvittaessa aloitteita rahapelipolitiikan kehittämiseksi tarvittaviksi toimenpiteiksi,
7) edistää ministeriöiden ja viranomaisten välistä rahapeliasioita koskevaa yhteistyötä sekä
8) toimii eri viranomaistahojen, eduskuntapuolueiden sekä rahapelitoiminnan tuotosta avustuksia saavien yhteisöjen edustajien rahapelipolitiikkaa koskevan tiedon informointikanavana.

Tiivistelmä

Arpajaislain (1047/2001) 42 a §:n mukaan rahapeliasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita. Rahapeliasioiden neuvottelukunnasta annetulla valtioneuvoston asetuksella (658/2017) säädetään neuvottelukunnan tarkemmista tehtävistä ja kokoonpanosta.

Lähtökohdat

Yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämisen kannalta on tärkeää, että eri toimijoilla on mahdollisimman kattava ja ajantasainen käsitys rahapelijärjestelmän eri osa-alueista. Seurannasta ja arvioinnista koostuva neuvottelukunnan tehtäväkokonaisuus tukeekin suomalaisen rahapelipolitiikan ja -järjestelmän tavoitteiden toteuttamista ja rahapeliasioiden osalta eri ministeriöille ja viranomaisille säädettyjä tehtäviä. Neuvottelukunnalla on myös keskeinen rooli vuoropuhelun ja tiedonvaihdon foorumina yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän ylläpitämisessä ja kehittämisessä.