Delegationen för penningspelsärenden

Delegationen för penningspelsärenden

SM017:00/2019 Organ

Enligt 42 a § i lotterilagen (1047/2001) har delegationen för penningspelsärenden till uppgift att följa uppnåendet av och utvecklingsbehoven för de penningspelspolitiska målen. I statsrådets förordning om delegationen för penningspelsärenden (658/2017) föreskrivs närmare om delegationens uppgifter och sammansättning.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM017:00/2019

Ärendenummer SMDno-2019-1045 , VN/6215/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 25.11.2019 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 21.11.2019

Typ av organ Delegation

Kontaktperson
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 50 456 4531
[email protected]

Mål och resultat

Rahapeliasioiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida arpajaislain 1 §:ssä säädettyjen, Suomen kansallisen rahapelipolitiikan tavoitteiden toteutumista yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Neuvottelukunta
1) seuraa ja arvioi rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja koskevan tilanteen yleistä kehitystä ja haittojen ehkäisyn ja vähentämisen toteutumista ja kehittämistarpeita,
2) seuraa ja arvioi rahapelipolitiikkaan liittyvää säädösvalmistelua,
3) seuraa ja arvioi rahapelialan kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia,
4) seuraa ja arvioi Euroopan unionin rahapelipolitiikassa tapahtuvia muutoksia ja asiaan liittyvän oikeuskäytännön kehitystä,
5) seuraa ja arvioi rahapelien toimeenpanon valvontaa,
6) tekee tarvittaessa aloitteita rahapelipolitiikan kehittämiseksi tarvittaviksi toimenpiteiksi,
7) edistää ministeriöiden ja viranomaisten välistä rahapeliasioita koskevaa yhteistyötä sekä
8) toimii eri viranomaistahojen, eduskuntapuolueiden sekä rahapelitoiminnan tuotosta avustuksia saavien yhteisöjen edustajien rahapelipolitiikkaa koskevan tiedon informointikanavana.

Sammandrag

Enligt 42 a § i lotterilagen (1047/2001) har delegationen för penningspelsärenden till uppgift att följa uppnåendet av och utvecklingsbehoven för de penningspelspolitiska målen. I statsrådets förordning om delegationen för penningspelsärenden (658/2017) föreskrivs närmare om delegationens uppgifter och sammansättning.

Utgångspunkter

Yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämisen kannalta on tärkeää, että eri toimijoilla on mahdollisimman kattava ja ajantasainen käsitys rahapelijärjestelmän eri osa-alueista. Seurannasta ja arvioinnista koostuva neuvottelukunnan tehtäväkokonaisuus tukeekin suomalaisen rahapelipolitiikan ja -järjestelmän tavoitteiden toteuttamista ja rahapeliasioiden osalta eri ministeriöille ja viranomaisille säädettyjä tehtäviä. Neuvottelukunnalla on myös keskeinen rooli vuoropuhelun ja tiedonvaihdon foorumina yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän ylläpitämisessä ja kehittämisessä.