Maahanmuuttoviraston automaattinen päätöksenteko

Hanke automaattisen päätöksenteon mahdollistamiseksi Maahanmuuttoviraston toiminnassa

SM025:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeessa arvioidaan ja valmistellaan ehdotettavan automaattista päätöksentekoa koskevan yleislainsäädännön edellyttämät lainsäädäntömuutokset sisäministeriön hallinnonalan maahanmuuttoa koskevaan erityislainsäädäntöön.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM025:00/2022

Asianumerot VN/16805/2022

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 8.6.2022 – 31.3.2023

Asettamispäivä 8.6.2022

Lainvalmistelu

HE Maahanmuuttoviraston automaattisen päätöksenteon oikaisuvaatimusta koskevaksi lainsäädännöksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 40/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 46/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  17.11.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa Maahanmuuttoviraston automaattinen päätöksenteko yleislainsäädännön edellytykset täyttävissä asioissa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oikeudesta vaatia oikaisua Maahanmuuttoviraston automaattisessa päätöksentekomenettelyssä ratkaisemassa asiassa.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Anu Polojärvi, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 488 237
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Mahdollistaa automaattinen päätöksenteko Maahanmuuttoviraston toiminnassa, jotta voidaan parantaa viraston toimintaedellytyksiä. Hankkeessa arvioidaan ja valmistellaan maahanmuuttoa koskevaan erityislainsäädäntöön tarvittavat lainsäädäntömuutokset oikaisuvaatimuksen tai sitä vastaavan oikeussuojakeinon käyttöönottamiseksi sekä arvioidaan ja tarvittaessa valmistellaan muut mahdolliset lainsäädäntömuutostarpeet.

Tiivistelmä

Hankkeessa arvioidaan ja valmistellaan ehdotettavan automaattista päätöksentekoa koskevan yleislainsäädännön edellyttämät lainsäädäntömuutokset sisäministeriön hallinnonalan maahanmuuttoa koskevaan erityislainsäädäntöön.

Lähtökohdat

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 22 artiklassa säädetään rekisteröidyn oikeudesta olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Tästä lähtökohtaisesta kiellosta voidaan säätää poikkeus kansallisessa lainsäädännössä edellyttäen, että säädetään riittävistä suojatoimista rekisteröidyn oikeuksien turvaamiseksi.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt valtioneuvoston huomiota siihen, että automatisoituun päätöksentekomenettelyyn vaikuttaa sisältyvän useita hallinnon yleislaeilla nimenomaisesti säätelemättömiä kysymyksiä (PeVL 62/2018 vp) ja edellyttänyt, että valtioneuvosto selvittää huolellisesti ja hyvää lainvalmistelumenettelyä noudattaen automatisoitua päätöksentekoa sääntelevän yleislainsäädännön muutostarpeet ja valmistelee tarvittaessa automatisoitua päätöksentekoa koskevan yleisen lainsäädännön, jota voidaan mahdollisesti täsmentää hallinnonalan erityispiirteet huomioonottavilla erityislaeilla (PeVL 7/2019 vp).

Oikeusministeriössä on asetettu hanke (OM021:00/2020) automaattista päätöksentekoa koskevan hallinnon yleislainsäädännön valmistelemiseksi. Lisäksi valtiovarainministeriön asettamassa julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan yleislainsäädännön tarkistamista valmistelevassa työryhmässä (VM059:00/2021) on valmisteltu automaattisen päätöksenteon mahdollistavaa yleislainsäädäntöä. Hallituksen esitys eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022. Lainsäädäntömuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Automaattisen päätöksenteon mahdollistaminen Maahanmuuttoviraston toiminnassa edellyttää erityislainsäädännön muuttamista siten, että ehdotettavan yleislainsäädännön mukaisena rekisteröidyn oikeuksia turvaavana suojatoimena säädetään päätöksen kohteena olevan luonnollisen henkilön oikeudesta vaatia ratkaisun oikaisua maksutta Maahanmuuttovirastolta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.