Automatiserat beslutsfattande vid Migrationsverket

Projekt för att möjliggöra automatiserat beslutsfattande i Migrationsverkets verksamhet

SM025:00/2022 Lagstiftningsprojekt

I projektet bedöms och bereds de lagstiftningsändringar som den föreslagna allmänna lagstiftningen om automatiserat beslutsfattande inom förvaltningen förutsätter i den speciallagstiftning inom inrikesministeriets förvaltningsområde som gäller migration. Det handlar till exempel om möjliggörande av avgiftsfri begäran om omprövning av beslut som Migrationsverket fattar automatiskt.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM025:00/2022

Ärendenummer VN/16805/2022

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 8.6.2022 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 8.6.2022

Lagberedning

RP med förslag till lagstiftning om begäran om omprövning som gäller automatiserat beslutsfattande vid Migrationsverket
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 40/2022
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 46/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  17.11.2022
 • 4

  Författningen har antagits

Syftet med propositionen är att möjliggöra automatiserat beslutsfattande vid Migrationsverket i ärenden som uppfyller kraven i den allmänna lagstiftningen. I propositionen föreslås bestämmelser om rätten att begära omprövning i ärenden som Migrationsverket avgjort genom automatiserat beslutsförfarande.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Anu Polojärvi, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 488 237
[email protected]

Mål och resultat

Mahdollistaa automaattinen päätöksenteko Maahanmuuttoviraston toiminnassa, jotta voidaan parantaa viraston toimintaedellytyksiä. Hankkeessa arvioidaan ja valmistellaan maahanmuuttoa koskevaan erityislainsäädäntöön tarvittavat lainsäädäntömuutokset oikaisuvaatimuksen tai sitä vastaavan oikeussuojakeinon käyttöönottamiseksi sekä arvioidaan ja tarvittaessa valmistellaan muut mahdolliset lainsäädäntömuutostarpeet.

Sammandrag

I projektet bedöms och bereds de lagstiftningsändringar som den föreslagna allmänna lagstiftningen om automatiserat beslutsfattande inom förvaltningen förutsätter i den speciallagstiftning inom inrikesministeriets förvaltningsområde som gäller migration. Det handlar till exempel om möjliggörande av avgiftsfri begäran om omprövning av beslut som Migrationsverket fattar automatiskt.

Utgångspunkter

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 22 artiklassa säädetään rekisteröidyn oikeudesta olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Tästä lähtökohtaisesta kiellosta voidaan säätää poikkeus kansallisessa lainsäädännössä edellyttäen, että säädetään riittävistä suojatoimista rekisteröidyn oikeuksien turvaamiseksi.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt valtioneuvoston huomiota siihen, että automatisoituun päätöksentekomenettelyyn vaikuttaa sisältyvän useita hallinnon yleislaeilla nimenomaisesti säätelemättömiä kysymyksiä (PeVL 62/2018 vp) ja edellyttänyt, että valtioneuvosto selvittää huolellisesti ja hyvää lainvalmistelumenettelyä noudattaen automatisoitua päätöksentekoa sääntelevän yleislainsäädännön muutostarpeet ja valmistelee tarvittaessa automatisoitua päätöksentekoa koskevan yleisen lainsäädännön, jota voidaan mahdollisesti täsmentää hallinnonalan erityispiirteet huomioonottavilla erityislaeilla (PeVL 7/2019 vp).

Oikeusministeriössä on asetettu hanke (OM021:00/2020) automaattista päätöksentekoa koskevan hallinnon yleislainsäädännön valmistelemiseksi. Lisäksi valtiovarainministeriön asettamassa julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan yleislainsäädännön tarkistamista valmistelevassa työryhmässä (VM059:00/2021) on valmisteltu automaattisen päätöksenteon mahdollistavaa yleislainsäädäntöä. Hallituksen esitys eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022. Lainsäädäntömuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Automaattisen päätöksenteon mahdollistaminen Maahanmuuttoviraston toiminnassa edellyttää erityislainsäädännön muuttamista siten, että ehdotettavan yleislainsäädännön mukaisena rekisteröidyn oikeuksia turvaavana suojatoimena säädetään päätöksen kohteena olevan luonnollisen henkilön oikeudesta vaatia ratkaisun oikaisua maksutta Maahanmuuttovirastolta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.