Hoppa till innehåll
Media

Automatiserat beslutsfattande ska bli möjligt vid Migrationsverket

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2022 9.12
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att möjliggöra automatiserat beslutsfattande i Migrationsverkets verksamhet. På så sätt kan enklare ärenden lösas på ett så effektivt sätt som möjligt.

Den allmänna förvaltningslagstiftningen om automatiserat beslutsfattande bereds vid justitieministeriet. Inrikesministeriet utreder nu vilka ändringar som måste göras i speciallagstiftningen om migration för att automatiserat beslutsfattande enligt den allmänna lagstiftningen ska kunna införas vid Migrationsverket.

När beslut som gäller en person fattas med hjälp av automatisering, är det nödvändigt att trygga personens rättsskydd. Migrationsverkets kunder ska till exempel avgiftsfritt kunna begära omprövning av ett automatiserat beslut som gäller honom eller henne. 

Genom automatisering kan man göra rutinlösningarna smidigare och styra personalens arbetsinsats uttryckligen till de uppgifter där en expertbedömning behövs. Asylansökningar behandlas inte i det automatiska förfarandet, eftersom de är förknippade med många frågor som kräver en helhetsbedömning av tjänstemannen.

De stora linjerna avgörs genom allmän lagstiftning

Migrationsverkets automatiserade beslutsfattande har planerats länge, och frågan togs också upp vid beredningen av lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen, som trädde i kraft 2020. Förslaget om automatiserat individuellt beslutsfattande slopades dock, eftersom det var motiverat att lösa de rättsliga frågorna genom allmän lagstiftning. 

Avsikten är att regeringens proposition med förslag till allmän lagstiftning om automatiserat beslutsfattande ska överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2022. Det är meningen att också propositionen om automatiserat beslutsfattande i Migrationsverkets verksamhet ska överlämnas till riksdagen samtidigt. 

Mandatperioden för inrikesministeriets projekt går ut den 31 mars 2023.

Migrationsverket använder för närvarande partiell automatisering

Den gällande lagstiftningen möjliggör inte ett beslutsfattande som är helt och hållet automatiserat. Migrationsverket har dock redan goda erfarenheter av partiell automatisering från behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd och om medborgarskap. 

Den partiella automatiseringen kontrollerar att kriterierna för tillståndet uppfylls och bildar automatiskt ett beslutsförslag som handläggaren sedan granskar och bekräftar. På detta sätt har man bland annat kunnat påskynda behandlingen av ukrainarnas ansökningar om tillfälligt skydd.

Ytterligare information:

Anu Polojärvi, specialsakkunnig, tfn 0295 488 237, [email protected]