Hoppa till innehåll
Media

Proposition om möjlighet till omprövning i samband med automatiserat beslutsfattande vid Migrationsverket sändes på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.8.2022 15.37
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har sänt ett utkast till ändringar i speciallagstiftningen om migration på remiss. Syftet med ändringarna är att möjliggöra automatiserat beslutsfattande i Migrationsverkets verksamhet. På så sätt kan enklare ärenden avgöras på ett så effektivt sätt som möjligt.

Den allmänna förvaltningslagstiftningen om automatiserat beslutsfattande bereds vid justitieministeriet. För att automatiserat beslutsfattande enligt den lagstiftningen ska kunna införas vid Migrationsverket föreslår inrikesministeriet i sitt utkast till proposition att Migrationsverkets kunder avgiftsfritt ska kunna begära omprövning av automatiskt fattade beslut som gäller dem. På detta sätt tillgodoses kundernas rättsskydd.

Avgiftsfri begäran om omprövning är ett snabbare och enklare rättsmedel i efterhand än det nuvarande ändringssökandet. För närvarande kan Migrationsverkets kunder söka ändring i beslut genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Detta förblir praxis även i fortsättningen när det är fråga om något annat beslut än ett beslut som fattats automatiskt. 

Remissbehandlingen pågår till den 9 september. Avsikten är att regeringens proposition med förslag till allmän lagstiftning om automatiserat beslutsfattande ska överlämnas till riksdagen hösten 2022. Det är meningen att också propositionen om automatiserat beslutsfattande i Migrationsverkets verksamhet ska överlämnas till riksdagen samtidigt.

Genom automatisering kan rutinmässiga beslut fattas smidigare

Automatiseringen tjänar både verket och kunderna, eftersom man genom den smidigare kan fatta rutinmässiga beslut och styra personalens arbetsinsats uttryckligen till de uppgifter där en expertbedömning behövs. Till exempel asylansökningar är förknippade med många frågor som kräver en individuell utredning och en helhetsbedömning. Därför ska asylansökningar inte behandlas med hjälp av automatiseringen, utan det är också i fortsättningen alltid en tjänsteman som ansvarar för behandlingen av dem.

Den gällande lagstiftningen möjliggör inte ett beslutsfattande som är helt och hållet automatiserat. Migrationsverket har dock redan goda erfarenheter av partiell automatisering i behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd. Genom partiell automatisering har man bland annat kunnat påskynda behandlingen av ukrainarnas ansökningar om tillfälligt skydd.

Ytterligare information:

Anu Polojärvi, specialsakkunnig, tfn 0295 488 237, [email protected]

Korrigering 5.8.2022 kl 15.48: Remissbehandlingen pågår till den 9 september, inte den 8 september.