Hoppa till innehåll
Media

Omprövning av vissa beslut av Migrationsverket ska kunna begäras avgiftsfritt

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.58
Pressmeddelande

Det föreslås att utlänningslagen ändras så att Migrationsverkets kunder avgiftsfritt kan begära omprövning av beslut som gäller EU-blåkort eller uppehållstillstånd som beviljas specialsakkunniga. Syftet är att göra automatiserat beslutsfattande möjligt för verket i fråga om dessa ärendegrupper. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 17 november.

Med hjälp av automatisering kan enklare ärenden avgöras på ett så effektivt sätt som möjligt. Samtidigt är det viktigt att trygga kunders rättsskydd. För närvarande behandlar riksdagen en regeringsproposition som gäller automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen, i vilken omprövningsbegäran föreslås som behövligt rättsmedel.

I den aktuella propositionen föreslås det på basis av remissvaren att avgiftsfri omprövningsbegäran hos Migrationsverket ska gälla vissa ärendegrupper i sin helhet. På så sätt kan alltså omprövning begäras avgiftsfritt både på automatiska beslut och på beslut som fattats av tjänstemän.

Den avgiftsfria omprövningsbegäran ska vara begränsad endast till vissa ärendegrupper, så att behandlingen av omprövningsbegäranden inte binder mer av Migrationsverkets resurser än vad automatiseringen frigör. På så sätt blir nyttan av automatiseringen fortfarande större än kostnaderna.

Ändringen av utlänningslagen avses träda i kraft så fort som möjligt efter att den allmänna förvaltningslagstiftningen om automatiserat beslutsfattande och ändringarna av de bestämmelser som hänför sig till arbete i utlänningslagen har trätt i kraft.

Ändring i andra ärenden ska fortfarande sökas hos förvaltningsdomstolen

För närvarande kan Migrationsverkets kunder söka ändring i beslut genom besvär direkt hos förvaltningsdomstolen. Detta ska också fortsättningsvis vara praxis i fråga om andra ärendegrupper än de som nu föreslås omfattas av ändringen. Även Migrationsverkets beslut om omprövningsbegäran ska få överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Den gällande lagstiftningen möjliggör inte ett beslutsfattande som är helt och hållet automatiserat. Automatiseringen tjänar både Migrationsverket och kunderna, eftersom man genom den smidigare kan fatta rutinmässiga beslut och styra personalens arbetsinsats uttryckligen till de uppgifter där en expertbedömning behövs.

Ytterligare information:

Anu Polojärvi, specialsakkunnig, tfn 0295 488 237, [email protected]