Ulkoisia pelastussuunnitelmia sekä säteilyvaaratilanteiden hallintaa koskeva säädöshanke

Hallituksen esitys pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta

SM034:00/2020 Säädösvalmistelu

Pelastuslakiamuutettaisiin EU:n komission Suomelle antaman säteilyvaaratilanteiden hoitamista koskevan perustellun lausunnon sekä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettavan lain johdosta. VAK ratapiha, jolle tulee laatia ulkoinen pelastussuunnitelma, määriteltäisiin jatkossa sisäministeriön asetuksessa ulkoisista pelastussuunnitelmista.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM034:00/2020

Asianumerot SMDno-2020-2236 , VN/6154/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.12.2020 – 30.6.2022

Asettamispäivä 26.11.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 25.10.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 12/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  24.3.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 293/2022

Pelastuslain 40 §:ään on tarkoitus tehdä muutoksia BSS-direktiivin 97 artiklan osalta täytäntöönpanon täsmentämiseksi. BSS-direktiivin 97 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden velvollisuudesta luoda järjestelmä säteilyvaaratilanteiden hallintaa varten. Pelastuslain 48 § ja sisäministeriön asetus ulkoisista pelastussuunnitelmista täsmennetään yhtäaikaisesti Vaarallisten aineiden kuljetusta (VAK) koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen kanssa. Sisäasiainministeriön asetuksen tiedottamisesta säteilyvaaratilanteessa viittaus kumottuun säteilylakiin (592/1991) on tarkoitus muuttaa voimassaolevaan säteilylakiin (859/2018).

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Annika Parsons, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa laaditaan hallituksen esitys pelastuslain muuttamisesta ja sisäministeriön asetus ulkoisista pelastussuunnitelmista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta.

Esityksen tavoitteena on tehdä tarkennuksia pelastuslain 40 §:än, jotta se täyttää säteilyturvadirektiivin vaatimukset. Ehdotetulla muutoksella on tarkoitus laajentaa kyseisen pykälän soveltamisalaa siten, että se koskee kaikkia onnettomuustilanteita, ei ainoastaan tulipaloja.

Pelastuslain 48 §:n ja sisäministeriön asetuksen ulkoisista pelastussuunnitelmista muutosten tarkoituksena on varmistaa, että ulkoinen pelastussuunnitelma laaditaan VAK uudistuksen jälkeenkin sellaiselle ratapihalle ja satama-alueelle, jonka kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaarallisia aineita. VAK-ratapihoja sijaitsee nykyisin kaupunkien välittömässä läheisyydessä, meren ja vesistön läheisyydessä sekä pohjavesialueilla. Niiden kautta kulkee VAK-vaunuissa paljon vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Pelastuslaitoksen on tarpeen myös jatkossa laatia näihin suuronnettomuusvaaran omaaviin kohteisiin ulkoinen pelastussuunnitelma ja valmistautua harjoitusten avulla onnettomuuksiin yhteistoiminnassa alueen muiden toimijoiden kanssa.

Tiivistelmä

Pelastuslakiamuutettaisiin EU:n komission Suomelle antaman säteilyvaaratilanteiden hoitamista koskevan perustellun lausunnon sekä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettavan lain johdosta. VAK ratapiha, jolle tulee laatia ulkoinen pelastussuunnitelma, määriteltäisiin jatkossa sisäministeriön asetuksessa ulkoisista pelastussuunnitelmista.

Lähtökohdat

BSS-direktiivin 97 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden velvollisuudesta luoda järjestelmä säteilyvaaratilanteiden hallintaa varten.

Pelastuslain 48 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan ulkoinen pelastussuunnitelma on tehtävä vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä annetun valtioneuvoston asetuksen (195/2002) 32 §:n mukaiselle järjestelyratapihalle. Ulkoinen pelastussuunnitelma on siten tehtävä rata-pihalle, jolle on tehtävä turvallisuusselvitys. VAK-ratapihan turvallisuusselvitysvelvoite poistuu vuoden 2022 aikana voimaan tulevan uuden VAK-lain myötä. Samalla VAK-uudistuksessa kumoutuu vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu valtioneuvoston asetus (195/2002). Pelastuslain mukainen ulkoinen pelastussuunnitelma on kuitenkin välttämätöntä velvoittaa tehtäväksi nykyisillä VAK-ratapihoilla ja siten varmistaa yleinen turvallisuus ja varautuminen mahdolliseen onnettomuuteen jatkossakin. Vastaavasti pelastuslain 48 §:n 1 mom. 5 kohdan mukainen velvoite ulkoisten pelastussuunnitelmien teosta VAK satama-alueille päivitetään vastaamaan VAK uudistusta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.