Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 och 48 § i räddningslagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 och 48 § i räddningslagen

SM034:00/2020 Lagstiftningsprojekt

I räddningslagen görs ändringar bland annat med anledning av artikel 97 i EU:s strålsäkerhetsdirektiv och för att precisera de externa räddningsplanerna. Inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner och inrikesministeriets förordning om informationen i en nödsituation som medför risk för strålning uppdateras.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM034:00/2020

Ärendenummer SMDno-2020-2236 , VN/6154/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.12.2020 – 30.6.2022

Datum för tillsättande 26.11.2020

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 40 och 48 § i räddningslagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 25.10.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 12/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 293/2022

Avsikten är att i 40 § i räddningslagen göra ändringar i fråga om artikel 97 i EU:s strålsäkerhetsdirektiv för att precisera verkställandet. I artikel 97 i strålsäkerhetsdirektivet föreskrivs det om medlemsstaternas skyldighet att inrätta ett system för hantering av nödsituationer som medför risk för strålning. 48 § i räddningslagen och inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner preciseras samtidigt med totalreformen av lagstiftningen om transport av farliga ämnen (TFÄ).I inrikesministeriets förordning om informationen i en nödsituation som medför risk för strålning ska det i stället för till den upphävda strålskyddslagen (592/1991) hänvisas till den gällande strålskyddslagen.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Annika Parsons, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeessa laaditaan hallituksen esitys pelastuslain muuttamisesta ja sisäministeriön asetus ulkoisista pelastussuunnitelmista annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta.

Esityksen tavoitteena on tehdä tarkennuksia pelastuslain 40 §:än, jotta se täyttää säteilyturvadirektiivin vaatimukset. Ehdotetulla muutoksella on tarkoitus laajentaa kyseisen pykälän soveltamisalaa siten, että se koskee kaikkia onnettomuustilanteita, ei ainoastaan tulipaloja.

Pelastuslain 48 §:n ja sisäministeriön asetuksen ulkoisista pelastussuunnitelmista muutosten tarkoituksena on varmistaa, että ulkoinen pelastussuunnitelma laaditaan VAK uudistuksen jälkeenkin sellaiselle ratapihalle ja satama-alueelle, jonka kautta kuljetetaan merkittäviä määriä vaarallisia aineita. VAK-ratapihoja sijaitsee nykyisin kaupunkien välittömässä läheisyydessä, meren ja vesistön läheisyydessä sekä pohjavesialueilla. Niiden kautta kulkee VAK-vaunuissa paljon vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Pelastuslaitoksen on tarpeen myös jatkossa laatia näihin suuronnettomuusvaaran omaaviin kohteisiin ulkoinen pelastussuunnitelma ja valmistautua harjoitusten avulla onnettomuuksiin yhteistoiminnassa alueen muiden toimijoiden kanssa.

Sammandrag

I räddningslagen görs ändringar bland annat med anledning av artikel 97 i EU:s strålsäkerhetsdirektiv och för att precisera de externa räddningsplanerna. Inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner och inrikesministeriets förordning om informationen i en nödsituation som medför risk för strålning uppdateras.

Utgångspunkter

BSS-direktiivin 97 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden velvollisuudesta luoda järjestelmä säteilyvaaratilanteiden hallintaa varten.

Pelastuslain 48 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan ulkoinen pelastussuunnitelma on tehtävä vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä annetun valtioneuvoston asetuksen (195/2002) 32 §:n mukaiselle järjestelyratapihalle. Ulkoinen pelastussuunnitelma on siten tehtävä rata-pihalle, jolle on tehtävä turvallisuusselvitys. VAK-ratapihan turvallisuusselvitysvelvoite poistuu vuoden 2022 aikana voimaan tulevan uuden VAK-lain myötä. Samalla VAK-uudistuksessa kumoutuu vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu valtioneuvoston asetus (195/2002). Pelastuslain mukainen ulkoinen pelastussuunnitelma on kuitenkin välttämätöntä velvoittaa tehtäväksi nykyisillä VAK-ratapihoilla ja siten varmistaa yleinen turvallisuus ja varautuminen mahdolliseen onnettomuuteen jatkossakin. Vastaavasti pelastuslain 48 §:n 1 mom. 5 kohdan mukainen velvoite ulkoisten pelastussuunnitelmien teosta VAK satama-alueille päivitetään vastaamaan VAK uudistusta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.