Hoppa till innehåll
Media

SHM, IM, HUS och Migrationsverket meddelar
Finland hjälper Ukraina även genom att delta i evakueringen av patienter

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.7.2022 15.12
Pressmeddelande 178/2022

Finland har förbundit sig till att hjälpa Ukraina genom att delta i medicinsk evakuering och vård av patienter från Ukraina gemensamt med andra EU-länder. Evakueringen har redan inletts.

Förflyttningen av patienter genomförs genom EU:s civilskyddsmekanism. Med hjälp av mekanismen har redan över 700 ukrainska patienter fått vård av något land som är med civilskyddsmekanismen. 

Beslut om patientförflyttning fattas i samarbete mellan Ukraina och EU-länderna. I Finland är det social- och hälsovårdsministeriet samt sjukvårdsdistrikten som gemensamt bedömer om patienter kan evakueras till Finland. Bedömningen görs bland annat baserat på vilka resurser som finns tillgängliga inom hälso- och sjukvården. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samordnar gemensamt med andra sjukvårdsdistrikt det praktiska i anslutning till mottagandet av patienter. Inrikesministeriet stöder social- och hälsovårdsministeriet när det gäller ordnandet av evakueringstransporter för patienter. 

Det är bäst att låta myndigheterna sköta evakueringen av patienter

Efter att Ryssland invaderade Ukraina har många finländare velat hjälpa ukrainarna. Några har hämtat människor från krigsområdet på eget initiativ. Myndigheterna förstår att allmänheten vill hjälpa men påminner att personer som kommer från krigsområden behöver särskilt stöd.

”Det är fint att många vill hjälpa ukrainarna. Förflyttningen av sårbara, sjuka, funktionshindrade och andra specialgrupper bör emellertid överlåtas till myndigheterna, eftersom förflyttningen medför stora risker med tanke på hälsan och säkerheten”, specialsakkunnig vid social- och hälsovårdsministeriet Krista Lyyra.

De ukrainska myndigheterna har egna krav för att garantera patienternas hälsa när de förflyttas och att den vård som patienterna får är avgiftsfri. Uppfyllandet av dessa krav kräver samarbete med finländska myndigheter i god tid innan en transport ordnas. Med hjälp av civilskyddsmekanismen är det också möjligt att genomföra säkra transporter, till exempel med flyg.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samordnar gemensamt med andra sjukvårdsdistrikt det praktiska i anslutning till mottagandet av patienter. Inrikesministeriet stöder social- och hälsovårdsministeriet när det gäller ordnandet av evakueringstransporter för patienter. Migrationsverket ansvarar för att ordna mottagningstjänster för personer som söker och får tillfälligt skydd och för att bevilja tillfälligt skydd för personer som flyr från den ryska invasionen.

När patienterna förflyttas beaktas alltid att sjukhuskapaciteten är tillräcklig

Innan evakueringen genomförs görs en bedömning av vad servicesystemet i Finland kan hantera vid tidpunkten och säkerställs att vårdkapaciteten inte äventyras.

”Innan patienterna kommer till Finland är det viktigt att säkerställa att patienterna kan få den vård de behöver . De ukrainska myndigheterna kräver detta av de mottagande länderna”, säger specialsakkunnig Krista Lyyra.

De ukrainska myndigheterna kräver detta av de mottagande länderna. Därför ska förflyttningar avtalas på förhand med finländska sjukhus. 

Enligt ställföreträdande chefsöverläkare på HUS Esko Kemppainen visar sjukhuspersonalen stor vilja att hjälpa ukrainarna.  

”När personer som sårats i krig förflyttas för fortsatt vård är det emellertid viktigt att det planeras på förhand, att riskerna med förflyttningen beaktas och att förflyttningen är tidsmässigt övervägd” säger Kemppainen.  

Patienterna ska ha en plats där de kan bo och få den nödvändiga rehabiliteringen efter sjukhusvården. Anhöriga kan följa med patienterna. De ska tas emot och ges service på ett planerat sätt så att de kan vara nära den anhörig som får vård.

Det ges inga exakta uppgifter om förflyttningen av patienter. Det är för att säkerheten och datasekretessen för operationerna och de personer som förflyttas ska kunna säkerställas.

Finland hjälper Ukraina på många sätt

Hittills har över 33 000 ukrainare sökt tillfälligt skydd i Finland och befinner sig i mottagningssystemet för asylsökande. 

Det har även skickats stora mängder materialhjälp från Finland till Ukraina. Från Finland har det skickats 22 långtradarlaster civil nödhjälp som begärts av Ukraina.

”I hjälpen ingår bland annat läkemedel, sjukvårdsartiklar, nödinkvartering, tillbehör för räddningsväsendet och reservkraftaggregat. Det har även skickats 13 ambulanser och fyra släckningsbilar till Ukraina”, säger enhetsdirektören vid inrikesministeriet Pasi Ryynänen.

Mer information

Krista Lyyra, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163587, [email protected]
Esko Kemppainen, ställföreträdande cheföverläkare, HUS, tfn 09 471 72427, [email protected]
Pasi Ryynänen, enhetsdirektör, tfn 050 517 2598, [email protected] 
Olli Snellman, direktör för resultatområdet, Migrationsverket, tfn 0295 433 036, [email protected]