Hoppa till innehåll
Media

Ministrar: Narkotikabruk ett allvarligt problem – så tidig intervention som möjligt behövs när unga prövar berusningsmedel

inrikesministerietjustitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.1.2019 11.39 | Publicerad på svenska 22.1.2019 kl. 14.16
Pressmeddelande

Ungdomars experimenterande med narkotika väcker oro och kan leda till en allvarlig marginaliserings- och brottsspiral.

Alltför många unga börjar prova narkotika som minderåriga. Det är viktigt att hitta allt bättre metoder för att bekämpa problemet.

Det konstaterade familje- och omsorgsminister Annika Saarikko, inrikesminister Kai Mykkänen och justitieminister Antti Häkkänen vid ett rundabordssamtal om förebyggande av narkotikabruk den 22 januari i Helsingfors.

Ett exempel på tidig intervention i ungas narkotikabruk är den Ankkuri-modell för att förhindra brott bland unga som baserar sig på samarbete mellan flera myndigheter. Ett annat exempel är polisens och åklagarens tillrättavisande samtal med unga personer som blir fast för narkotikabruk. En gemensam nämnare för fungerande och resultatgivande praxis är multidisciplinärt samarbete mellan olika förvaltningsområden.

”Ungas experimenterande med berusningsmedel inleds oftast med tobak, och de första experimenten med narkotika sker under alkoholpåverkan. Även om en ung person upprepade gånger prövar narkotika är det sällan hen för den skull slutar använda alkohol. Arbetet med att förebygga narkotikabruk är därmed en del av det mer omfattande förebyggande rusmedelsarbetet. Vi bör komma ihåg att det ofta finns även andra problem i anslutning till experimenterande med och bruk av narkotika. Det bästa sättet att förebygga problem är att ge mångsidigt stöd till barn, unga och familjer i ett så tidigt skede som möjligt”, betonar minister Saarikko.
 
”Polisen förebygger och bekämpar narkotikabruk bland unga på gatorna, i skolorna och på nätet. De unga hänvisas till den multidisciplinära Ankkuri-verksamheten, där polisen, det sociala arbetet och barnskyddet bildar ett arbetslag. Erfarenheterna av Ankkuri-verksamheten har varit goda, och det bör satsas mer på den”, konstaterar minister Mykkänen.

”De som för första gången blir fast för straffbart bruk av narkotika erbjuds hjälp att bli drogfria på ett effektivare sätt än tidigare. Avsikten med de tillrättavisande samtal som polis och åklagare håller med unga som blivit fast är att ge den unga personen en klar straffrättslig tillrättavisning på grund av gärningen och samtidigt erbjuda möjlighet att få hjälp från social- och hälsovården för att bli drogfri. Syftet är att ingripa i unga personers narkotikabruk redan första gången genom snabba åtgärder genast efter att personen blivit fast. Sådana samtal i samband med åtalsprövning hålls i cirka 200 fall per år”, säger minister Häkkänen.

Erfarenhetsexperter behövs

Vid rundabordssamtalet kom det fram att det också finns en del att utveckla i det förebyggande arbetet mot narkotika. Enligt ministrarna är det bästa sättet att stärka utvecklingsarbetet att ytterligare förbättra det förvaltningsövergripande samarbetet. Den handlingsplan för alkohol-, tobak-, drog- och spelprevention som samordnas av Institutet för hälsa och välfärd lämpar sig väl för detta ändamål.
 
I det förebyggande arbetet mot narkotika deltar bl.a. polisen, åklagarämbetet, social- och hälsovårdsväsendet och ungdomsväsendet samt många civilsamhällesorganisationer och frivilliga. Under de senaste åren har erfarenhetsexperters betydelse i det förebyggande arbetet ökat, och resultaten har varit goda.

Ytterligare information

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 713, [email protected] (narkotika och narkotikabruk)
Elina Das Bhowmik, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 040 548 9056,
[email protected]
Titta Andersson-Bohren, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 513 1539, [email protected]
Lauri Koskentausta, justitieministerns specialmedarbetare, tfn 0295 150 131, [email protected]