Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i polislagen som gäller inhämtande av information på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2022 12.24 | Publicerad på svenska 4.7.2022 kl. 15.16
Pressmeddelande

Inrikesministeriet skickade ett utkast till regeringsproposition om ändring av polislagen på remiss den 4 juli 2022. Syftet med ändringarna är att förtydliga bestämmelser i polislagen som i praktiken har visat sig vara oklara eller lämna rum för tolkning. Ändringarna gäller bland annat gripande av personer som är efterlysta och hemliga metoder för att inhämta information. På grund av tidsplanen skickas lagförslaget på remiss i form av en proposition från inrikesministeriet.

I lagutkastet föreslås dessutom ändringar som stärker skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna för den som är föremål för hemlig informationsinhämtning. Ändringsbehoven har lyfts fram i olika lösningar inom laglighetsövervakningen och i rättspraxisen. I fråga om hemliga metoder för att inhämta information föreslås att tillstånd för teleavlyssning eller teleövervakning i princip inte längre ska begränsas endast till vissa teleadresser eller teleterminalutrustningar som är kända vid tidpunkten för ansökan om tillstånd. Det ska göras en bedömning av om inhämtning av telekommunikationsuppgifter kan riktas till vilken adress eller vilken anordning som helst som en viss person har till sitt förfogande.

I fråga om vissa hemliga metoder för att inhämta information föreslås ändringar i förutsättningarna för att använda dessa metoder. Det föreslås att datanätsbaserat förtäckt inhämtande av information ska bli möjligt när det är fråga om att förebygga ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst två år eller om det är fråga om innehav av barnpornografisk bild.

När det gäller användning av täckoperationer föreslås det att det vid förhindrande av dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter i fortsättningen inte längre ska finnas något ytterligare krav på att den brottsliga verksamheten ska vara planmässig, organiserad eller yrkesmässig eller på att den ska kunna antas fortsätta eller upprepas. 

Dessutom föreslås det att användningen av överskottsinformation ska tillåtas i större utsträckning än för närvarande och att onödig överskottsinformation ska kunna utplånas tidigare än för närvarande. Med överskottsinformation avses information som fåtts genom teleavlyssning, teleövervakning, inhämtande av basstationsuppgifter och teknisk observation, när informationen inte har samband med ett brott eller avvärjande av fara eller när den gäller något annat brott än det för vars förhindrande eller avslöjande tillståndet har getts eller beslutet fattats.

Utkastet till inrikesministeriets proposition hänför sig till det betänkande om granskning av behovet av ändringar i tvångsmedelslagen som beretts av en arbetsgrupp vid justitieministeriet.

Remissbehandlingen pågår till den 16 augusti 2022.

Mer information
Marko Meriniemi, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 561, [email protected]
Jukka Vornanen, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 040 5936791, [email protected]