Hoppa till innehåll
Media

Ankarteamen ingriper i ungas problem i ett tidigt skede – en reviderad handbok har getts ut

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.1.2023 10.37
Pressmeddelande

Handboken för ankarverksamheten styr ett multiprofessionellt samarbete som syftar till att stödja välbefinnande och förebygga brott bland barn och unga. I den reviderade handboken behandlas också förebyggande av it-brottslighet bland unga.

Ankarteamen ingriper i ett tidigt skede i situationer där den unga börjar begå brott, använda berusningsmedel eller annars uppför sig på ett oroväckande sätt. Det är möjligt att ingripa i den ungas situation också i andra svåra livssituationer, till exempel när det förekommer våld inom familjen.

Det finns ankarteam vid alla polisinrättningar. Verksamheten genomförs i team där det ingår experter från polisen, social- och hälsovårdsväsendet och ungdomsväsendet. Syftet är att erbjuda unga och familjer individuellt och övergripande stöd. Vid behov hänvisas den unga till annan vård, service och annat stöd. 

Handboken för ankarverksamheten är riktad till yrkesutbildade personer. Den ska stödja dem som arbetar inom ankarverksamheten i genomförandet, utvecklingen och utvärderingen av arbetet. Handboken ger praktiska anvisningar om till exempel ankarverksamhetens process, uppgifter och former. Målet är att verksamheten ska vara enhetlig i hela landet. Handboken för ankarverksamheten publicerades 2019 och uppdaterades nu för första gången.

Brott som begås på internet förutsätter nya metoder

I den reviderade handboken behandlas också it-relaterad brottslighet. I polisens statistik över cyberbrott är unga och minderåriga överrepresenterade i Finland och internationellt. Webbforum eller den övriga sociala miljön har ofta en central roll i den brottsliga utvecklingen.

Identifieringen av de hot och risker som barn och unga möter på nätet och ingripandet i det brottsliga riskbeteendet på nätet kräver också nya metoder inom ankarverksamheten. Samarbete bedrivs till exempel med Centralkriminalpolisen.

- Barn och unga har goda it-färdigheter men förstår inte alltid skillnaden mellan laglig och olaglig verksamhet på internet eller följderna av brott. Brottsspiralen hos unga kan börja med lindriga brott och hackningsförsök och fortsätta mot ett brett spektrum av it-relaterade brott med ekonomiska motiv, säger specialsakkunniga Emilia Hämäläinen.

Utöver den traditionella ankarverksamheten besöker teamen till exempel evenemang för ungdomar och samarbetar med skolor. I synnerhet är ett nära samarbete med skolor och läroanstalter i regionen viktigt. Största delen av ungdomarna hänvisas till verksamheten antingen genom en polisanmälan eller via skolan.

Ankarverksamheten kan minska återfallsbrottsligheten bland unga

Information om ankarverksamheten och dess konsekvenser samlas in på riksnivå. För dem som arbetar i ankarteamen innehåller den uppdaterade handboken information om bland annat ankaraktörernas extranät. Systemet, som infördes 2021, innehåller samlad information och stöder utvecklingen av verksamheten.

– Resultaten av ankarverksamheten är goda. Enligt den undersökning om ankarverksamhetens effekter som gavs ut i våras hade de unga som deltog i ankarverksamheten mindre risk än kontrollgruppen för att misstänkas för nya brott inom det närmaste året, säger Hämäläinen.
Inrikesministeriet svarar för den riksomfattande styrningen och utvecklingen av ankarverksamheten. Handboken har utarbetats i brett samarbete mellan ministerier, myndigheter och ankaraktörer. 

Ytterligare information:
Emilia Hämäläinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 221, [email protected]