Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om EU:s fonder för inrikes frågor ändras för att hjälpa människor som flyr från Ukraina 

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2022 15.29 | Publicerad på svenska 8.4.2022 kl. 15.21
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen föreslår ändringar i bestämmelserna om Europeiska unionens fonder inom området för inrikes frågor för perioden 2014–2020 och den nya perioden 2021–2027. Syftet med förslaget är att möjliggöra ett effektivt utnyttjande av fonderna för att stödja EU-medlemsstaternas förmåga att bättre hantera den ökade migrationen från Ukraina och de behov som gränskontrollen medför. Inrikesministeriet informerade riksdagen om förslaget genom en U-skrivelse den 7 april 2022. 

Tidsfristen för genomförandet av fonderna för programperioden 2014–2020 förlängs med ett år
Kommissionen föreslår att tidsfristen för genomförandet av EU:s fonder för inrikes frågor för programperioden 2014–2020 förlängs med ett år.

I och med ändringen av förordningen ska utgifterna berättiga till stöd enligt de särskilda förordningarna om fonderna, om stödmottagaren har ådragit sig dem senast den 31 december 2023 och de har betalats ut av den ansvariga myndigheten senast den 30 juni 2024. Ursprungligen borde stödmottagaren ha ådragit sig utgifterna senast den 31 december 2022, och utgifterna borde ha betalats ut av den ansvariga myndigheten senast den 30 juni 2023.

Inrikesministeriet informerar senare på webbplatsen för fonderna om vad en förlängning av genomförandetiden för programperioden i praktiken innebär för Finland. Utgångspunkten är att pågående projekt och verksamheter som understöds av fonderna inte kommer att förlängas den 31 december 2022 annat än i särskilda undantagsfall.

Förordningarna om asyl-, migrations- och integrationsfonden ändras

Det föreslås att förordningen om asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för programperioden 2014–2020 ändras så att de medel som blivit oanvända vid genomförandet av det nationella programmet och vars användning har varit bunden till vissa specifika ändamål, såsom utvecklingen av vidarebosättningen av kvotflyktingar, får användas för andra åtgärder inom programmet.

Målet är att på så sätt göra det möjligt för medlemsstaterna att bättre hantera de påfrestningar som deras asyl- och migrationssystem ställts inför till följd av krisen i Ukraina. 
Kommissionen föreslår också att förordningen om asyl-, migrations- och integrationsfonden för programperioden 2021–2027 ändras. Avsikten är att göra det möjligt för medlemsstater eller andra offentliga eller privata givare att lämna ekonomiska bidrag till fondens medel.

Mer information:
Nina Routti-Hietala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 242, [email protected]